Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЛЕКЦІЯ 5

Читайте также:
  1. ЛЕКЦІЯ 1
  2. ЛЕКЦІЯ 1
  3. ЛЕКЦІЯ 10
  4. ЛЕКЦІЯ 10. ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
  5. ЛЕКЦІЯ 11
  6. ЛЕКЦІЯ 12
  7. ЛЕКЦІЯ 12. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ТЕМА 1.3 МАГНІТНЕ ПОЛЕ МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

 

Однією із умов роботи електричної машини є наявність магнітного поля, що звичайно має кілька складових. Основне поле (основний потік) в машині постійного струму створюється індуктором, розміщеним на статорі. По обмотці ротора (якоря), при роботі під навантаженням, протікає струм якоря, що створює своє магнітне поле – поле якоря.

Питання, пов’язані із взаємодією цих полів та їх розрахунками, розглядаються в даній темі.

1.3.1 МАГНІТНЕ КОЛО МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

 

Будь-яка електрична машина має два кола: електричне та магнітне, в машині постійного струму останнє складається із п’яти (в деяких машинах із шести) ділянок (рис. 1.19):

головний полюс (hm), виконується із пластин легованої холоднокатаної конструкційної сталі товщиною (1 – 1,5) мм (в пазах полюсних наконечників головних полюсів машин середньої та великої потужності може розташовуватись компенсаційна обмотка, в цьому випадку додається шоста ділянка – зубцева зона полюса);

повітряний проміжок (зазор) (б), хоча і має мінімальну довжину, але опір потоку найбільший саме на цій ділянці (ділянка, де відсутнє насичення);

зубцева зона якоря (hz) виділена окремою ділянкою, враховуючи незначний переріз (через наявність пазів) яким замикається магнітний потік (найбільш насичена ділянка магнітного кола);

спинка якоря (Lа), набрана з пластин електротехнічної сталі товщиною (0,35 – 0,5) мм (пластини для зниження втрат на вихрові струму ізольовані між собою спеціальним покриттям);

ярмо (Lя) – відливається із чавуну або відрізається із товстостінної труби.

Проведення розрахунку магнітного кола машини, дає можливість визначити параметри обмотки збудження, магніторушійна сила (МРС) якої визначається за законом повного струму як сума МРС (магнітних напруг) на кожній ділянці кола:

 

Fо.з. = 2Fб + 2Fz+ 2Fm+ Fа + Fя, (1.29)

 

де Fб, Fz, Fm, Fа, Fя – магнітні напруги повітряного проміжку, зубцевої зони, головного полюса, спинки якоря та ярма відповідно (коефіцієнти 2 при МРС повітряного проміжку, зубцевої зони та головного полюса вказують на те, що таких ділянок у колі по дві).

Слід зазначити, що коли машина має компенсаційну обмотку, в (1.29) вносяться ще й дві МРС зубцевої зони основного полюса.

Розрахунок розпочинається з визначення магнітного потоку кола Фном за відомими значеннями ЕРС обмотки якоря Еа, частоти обертання w та електромашинної сталої k машини з (1.20):

 

Фном = Еа/(k*w).(1.30)

 

Враховуючи, що магнітний потік незмінний на всіх ділянках кола (за винятком потоку полюса, який вищий від значення Фном на величину потоку розсіяння, що враховується коефіцієнтом розсіяння σт1,1 – 1,25), визначається індукція кожної ділянки:

 

Вi = Фном/Si, (1.31)

 

де Вi та Si – індукція та площа перерізу i-тої ділянки (геометричні розміри машини вважаються відомими).За таблицями чи кривими намагнічування для феромагнітного матеріалу відповідної ділянки визначається напруженість поля Нi = f (Вi), а потім магнітна напруга на i-тій ділянці Fi:

 

Fi = Hi*li , (1.32)

 

де li – довжина i-тої ділянки.

Задаючи кілька значень магнітного потоку (наприклад: 0,5Фном, 0,75Фном, Фном, 1,25Фном), проводиться розрахунок кола для кожного значення потоку і будується магнітна характеристика машини (рис. 1.20). Пряма 0с характеризує прямолінійну зміну магнітного потоку в повітряному проміжку, а крива намагнічування 0а– зміну потоку в машині до насичення магнітної системи. Відношення відрізків ab та bc називається коефіцієнтом насичення магнітного кола машини km:

 

km= ab/bc = Fо.з. ном/(2Fd) (1.33)

 

де Fо.з. ном – номінальна магніторушійна сила, що створюється обмоткою збудження, А.

Звичайно для машин постійного струму коефіцієнт km» 1,15 - 1,35. Якщо km < 1,15 , то в машині буде перевитрата феромагнітного матеріалу (машина працює у ненасиченому режимі), якщо km> 1,35 – перевитрата міді (магнітна система перенасичена). В обох випадках необхідно провести новий розрахунок, змінивши значення вихідної величини (1.30) в той, чи інший бік.

Загрузка...

Після визначення МРС обмотки збудження, розраховується число витків wз цієї обмотки за попередньо заданим значенням величини струму збудження Із в залежності від способу збудження машини:

wз = Fо.з/Із. (1.34)

Розраховане за (1.34) значення числа витків округляється до цілого.

 

1.3.2 РЕАКЦІЯ ЯКОРЯ МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

При роботі машини постійного струму в її магнітній системі обмоткою збудження створюється основний магнітний потік Ф. Якщо машина працює в режимі неробочого ходу (НХ), то цей потік буде направлений симетрично повздовжній осі машини (d). На (рис. 1.21, а) магнітний потік НХ, щоб не ускладнювати рисунок, зображено всього чотирма магнітними силовими лініями.

При роботі машини під навантаженням, струм протікаючи по обмотці якоря, створює своє поле – поле якоря, напрям якого визначається правилом буравчика. На (рис. 1.21, б) це поле показано однією магнітною силовою лінією навколо провідника, що замінює в даному випадку всю обмотку якоря. Його напрям по осі q машини справа наліво, тобто справа струмом якоря створюється північний полюс N, а зліва – південний S.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 244 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ПЕРЕДМОВА | ЛЕКЦІЯ 1 | ЛЕКЦІЯ 2 | ЛЕКЦІЯ 3 | ЛЕКЦІЯ 4 | ЛЕКЦІЯ 6 | ЛЕКЦІЯ 7 | ЛЕКЦІЯ 9 | ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ | ЛЕКЦІЯ 10 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
САМОСТІЙНА РОБОТА 1| Дія поля якоря на основний магнітний потік машини називається реакцією якоря.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.028 сек.)