Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Безпека життєдіяльності та сексуальне здоров'я молоді

У дослідженнях І.Давер'янової, С.Заваржина (1998), які розглядають проблему відхилень у статевій поведінці неповнолітніх у кінці XIX - на початку XX ст., стверджується, що це був період бурхливого зростання маргінальних груп підлітків з порушеннями статевих відносин (інколи у віці восьми-дев'яти років), що викликало турботу прогресивних педаго­гів і лікарів. Безумовно, така поведінка підлітків потребує дуже уважно­го ставлення з боку громадськості й держави. По-перше, необхідно кон­тролювати потік інформації, який несуть підліткам засоби масової інформації. Як свідчить досвід західних країн, наслідки "сексуальної революції" можуть коштувати державі дуже дорого. По-друге, потрібен комплексний підхід до питань освіти підлітків у галузі сексуальної культури. Слід урахувати роль сім'ї, школи, медиків, засобів масової інформації, національних традицій і церкви у розв'язанні цієї проблеми. Третім компонентом стратегії, спрямованої на позитивні зміни поведін­ки підлітків, має бути активна пропаганда здорового способу життя, яку підлітки мають сприймати цілком свідомо. До такої роботи можна за­лучати, окрім працівників освітніх та лікувально-профілактичних уста­нов, відомих авторитетних людей, думки та погляди яких мають вагу в очах підлітків, а також популярні засоби масової інформації. Потрібно видавати інформаційно-освітні матеріали для підлітків про здорове життя та ризик необачної поведінки, в тому числі сексуальної. Необхід­но зважати на те, що існує досить великий досвід роботи в даному на­прямку в багатьох країнах, що випередили Україну у строках "сексуа­льної революції" на декілька десятиріч.

Так, автори В.Собкін і Н.Кузнєцова (1999), спираючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я за 1996 р., стверджують, що у світі було зафіксовано 12 млн випадків захворювань на сифіліс, 62 млн - на гонорею, 89 млн - на хламідіоз. 170 млн - на трихомоноз. При цьому слід відмітити особливе збільшення венеричних захворю­вань на пострадянському просторі. У таких країнах, як Білорусія, Лат­вія, Казахстан, Молдова, Україна, Росія, у 1995 р. на 100 тис. жителів кількість випадків захворювань на сифіліс становила 120-170 осіб.

Статистичні дані Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації показують різке збільшення кількості венеричних захворювань у дітей і


підлітків. У 1990 р. серед дітей у віці до 14 років офіційною статистикою було зареєстровано всього 38 випадків захворювання на сифіліс, тоді як у 1996 р. їхня кількість досягла 2626, а в 1997 - 3387. У старшій віковій групі 15-17-літніх кількість захворювань на сифіліс значно вища: в 1990 р. - 350 випадків, а в 1996 р. - 25 533.

Дані щодо захворювань на гонорею не відображають реальну кар­тину, оскільки враховують тільки випадки звернення по допомогу до медичних закладів, не беручи до уваги осіб, що лікувалися самостій­но. За офіційною статистикою кількість хлопчиків у віці до 15 років, що захворіли, за період з 1988 по 1994 р. збільшилася у вісім разів, ді­вчат - у 2,6 рази, а у віковій групі 15-17-літніх за цей самий час - від­повідно 2,3 і 1,9 рази. За даними експертів Мінздраву РФ, типовим у ситуації захворювання на гонорею є те, що вона зустрічається у п'ять-сім разів частіше, ніж сифіліс.Крім захворювань на сифіліс та гонорею, різко збільшилась кіль­кість ВІЛ-інфікованих у віковій групі 15-17-річних. Якщо протягом 1990-1995 рр., за даними Російського науково-методичного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, у цій групі налічувалося один-три випадки, то вже в 1996 р. можна було говорити про очевидний ви­бух виявлених випадків з подібним діагнозом -131.

Важливим є створення системи закладів, де підлітки могли б одер­жати кваліфіковані консультації та допомогу з питань сексуального житгя й збереження власного здоров'я взагалі. Для функціонування таких центрів потрібні медики, психологи, соціальні працівники, пе­дагоги, які мають спеціальну підготовку.

Загрузка...

Зараз в Україні формуються мережі закладів планування сім'ї. Цьому сприяло прийняття Національної програми планування сім'ї. Одним з го­ловних її завдань є впровадження системи консультування та підготовки підлітків і молоді з питань статевого виховання, планування сім'ї, сексуа­льної та репродуктивної поведінки, використання надійних і безпечних засобів запобігання небажаної вагітності, профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом. Сьогодні в Україні функціонують 42 об­ласні та міжобласні центри планування сім'ї та 415 кабінетів планування сім'ї при центраіьних районних лікарнях, які надають допомогу сім'ям у розв'язанні проблем, пов'язаних з дітонародженням, збереженням здоро­в'я батьків і дітей, а також підвищенням загального культурного рівня на­селення із цих питань .

Здоров'я жінки-матері великою мірою визначається його станом у ди­тячому та підлітковому віці. Аналіз показників здоров'я дівчат-підлітків засвідчив, що серед цієї груп зростає кількість серцево-судинних захво­рювань, анемій, захворювань нирок та статевих органів.


Поширення гінекологічної патології в дівчаток-підлітків становить 98 9 на Ю 000 осіб, при цьому порушення менструальної функції спо­стерігається у 28,6%, відхилення у статевому розвитку - у 7,2, запаль­ні хвороби статевих органів - 18,1%. Дівчатка-підлітки - це майбутні матері, тому, входячи в репродуктивний вік, вони формують групи високого ризику материнської та дитячої смертності.

На фоні зниження загальної кількості абортів підвищується їх кіль­кість у вперше вагітних. Аборт залишається головною причиною мате­ринської смертності, безпліддя, ускладнень під час вагітності, високого рівня гінекологічних захворювань. Наведемо дані порівняльного аналізу Міністерства охорони здоров'я України (табл. 3.1, 3.2).

 

Таблиця 3.1. Захворюваність дівчат у віці 15-17 років (на 10 000 підлітків відповідного віку та статі)
Захворювання 1993 р. 1996 р. 1997 р.
Анемія 20,4 42,3 44,7
Хвороби сечостатевої системи 345,6 527,1

Кількість абортів у дівчат-підлітків залишається неприпустимо ви­сокою, особливо порівняно з країнами Західної Європи, але за останні роки означилася тенденція до зниження цього показника

Таблиця 3.2. Кількість абортів у дівчат-підлітків (на 1000 осіб відповідної статі та віку)

Вік 1993 р. 1997 р.
14 років 0,17 0,14
15-17 років 17,7

Ситуація з безпекою сексуального здоров'я та ризикованою поведі­нкою підлітків, а також осіб зрілого віку в Україні, за даними дослі­дження, проведеного Міністерством охорони здоров'я України (1999 р), є досить складною. Стурбованість викликає негативна динаміка багатьох показників за результатами проведення порівняльного аналі­зу зареєстрованих фактів абортів по 27 регіонах України жінок від 14 До49років(табл.З.З).

Завдання щодо поліпшення ситуації, що склалася, мають вирішува­ти Український центр дитячої та підліткової гінекології Науково-Дослідного інституту педіатрії, акушерства та гінекології Академії ме­дичних наук України та Харківський науково-дослідний інститут охо­рони здоров'я дітей і підлітків.


Таблиця 3.3. Кількість абортів по регіонах України у 1999 р.

 

 

 

Регіон Усього (включно з міні-абортами) У тому числі жінок віком: На 1000 жінок ві­ком 15-49 років На 100 дітей, наро­джених живими На 100 пологів (включно з мерт-вонародженими)
Л до 14 років включно 15-17 років включно 18-34 роки включно
Україна 38,8 127,4 127,5
Автономна Республіка Крим 40,7 151,4 151,3
Вінницька 9 38,7 104,9 105,1
Волинська І 30,3 67,1 67,4
Дніпропетровська 36 44,1 165,2 165,2
Донецька 37,7 159,9 159,7
Житомирська 31,5 84,8 84,6
Закарпатська 24,5 59,2 59,2
Запорізька 50,4 193,7 193,6
Івано-Франківська 19,2 48,1 48,3
Київська 37,5 128,5 128,6
Кіровоградська 53,6 166,6 167,3
Луганська 49,8 212,0 212,6
Львівська 24,9 69,6 69,6
Миколаївська 44,0 144,3 144,5
Одеська 35,9 118,5 118,3
Полтавська 2)582 52,2 176,5 176,9
Рівненська - 60 23,4 48,7 48,8
Сумська 46,1 160,9 160,8
Тернопільська 17,7 44,3 44,4
Харківська 47,5 188,5 188,6
Херсонська 47,0 146,2 146,5
Хмельницька 26,4 71,9 72,1
Черкаська 38,3 120,1 120,1
Чернівецька 32,7 80,9 80,7
Чернігівська 44,3 151,5 151,8
м. Київ 38,3 158,5 159,0
м. Севастополь 59,8 246,9 247,5

Із цією самою метою в областях України відкрито 20 кабінетів та відділень дитячої та підліткової гінекології. Створено центри статево­го виховання підлітків на базі відділень дитячої та підліткової гінеко-


логії або центри планування сім'ї, уведено посаду лікаря-гінеколога дитячого й підліткового віку.

Проводиться робота із забезпечення підлітків і жінок з малозабез­печених сімей безкоштовними засобами контрацепції. Розвивається виробництво сучасних контрацептивних засобів. Особливо велику ро­боту проведено у сфері освіти населення, що включає поширення різ­номанітних інформаційних матеріалів (видань, відеофільмів), регуля­рне транслювання тематичних теле- та радіопередач.

Стратегія безпеки сексуального здоров'я людей в Україні в цілому збігається із загальноєвропейською політикою охорони здоров'я та ви­значається пріоритетом поліпшення сексуального здоров'я дітей і мо­лоді шляхом забезпечення якісного рівня життя та розвитку з викори­станням власного фізичного, психічного й соціального потенціалу. Досягнення даної мети щодо безпеки сексуального здоров'я дітей за­лежатиме від того, як швидко Україна подолає соціально-економічну кризу та підвищить добробут людей.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 193 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Медико-психологічні погляди мислителів Європи ХУ-ХУІ століть | Медико-психологічні погляди мислителів Європи ХУІІ-ХУШ століть | Медико-психологічні погляди мислителів Росії XVIII століття | ХІХ-ХХ століть | Медико-психологічні погляди лікарів-філософів американського континенту ХІХ-ХХ століть | Медико-психологічні погляди російських і вітчизняних лікарів-філософів ХІХ-ХХ століть | Безпека життєдіяльності та основи підтримання здоров'я людини як соціально-педагогічна проблема | Та підтримання психосоматичного здоров'я | Сутність поняття "безпека життєдіяльності", його структура та зміст | Інтегративного курсу "Безпека життєдіяльності |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Третій рік навчання Заключний етап| Безпека життєдіяльності та фізичне здоров'я молоді України: окремі показники та самооцінка

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.022 сек.)