Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Нормативно-правова література

Читайте также:
  1. Використана література
  2. Додаткова література
  3. Додаткова література
  4. ДодатковаЛітература
  5. література
  6. ЛІТЕРАТУРА
  7. Література

1. Конституція України. Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року//Відомості Верховної Ради України. – 1996р. - №30. – Ст.14//

2. Міжнародні акти:

- Декларація прав людини 1948 р.

- Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966р.

- Конвенції Міжнародної організації праці (див далі).

3. Кодекс законів про працю України: Офіц. Видання.- К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2009.

4. Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции Федерального закона от 30.06.2006 - М.: Изд-во "Экзамен", 2008. - 223с.

5. Закони України. Офіційне видання. В.Ф. ВРУ., Ін-т законодавства.- К., 2005.

6. Закон України "Про професійні спілки, їх права, гарантії діяльності" // ВВР, 1999, № 45, Ст. 397.

7. Закон України від 1.03.91р. "Про зайнятість населення"// ВВР, 1991, №14, Ст.170 з доп. та змін. від 21 листопада 1997р.

8. Закон України від 14.10.92. "Про охорону праці" // ВВР, 2003, №42, Ст. 10 з доп та змін.

9. Закон України від 1.07.93. "Про колективні договори та угоди"// ВВР, 2003, №36, ст.361 з доп. та змін.

10. Закон України від 16.12.93. "Про державну службу" // ВВР, 1993, №52, Ст. 490 з доп. та змін.

11. Закон України від 4.09.94 р. "Про правовий статус іноземців" // ВВР, 1994, №23 ст. 162 з доп. та змін.

12. Закон України від 23. 04.95 р. "Про оплату праці"// ВВР, 1995, №17, ст. 121 з доп. та змін.

13. Закон України від 15.11.96 р. "Про відпустки" // ВВР, 1997, №2, Ст. 4 з доп. та змін.

14. Закон України від 3. 03. 98 р. "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" // ВВР, 1998, № 34, Ст.227.

15. Постанова Кабінету Міністрів від 3.04.93. №245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій".

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 р. №301. "Про трудові книжки працівників".

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.93 р. "Правила відшкодування власникам підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органом шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків".

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.94 р. №170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору" (див. в ред. 2004р.)

19. Про умови праці тимчасових робітників і службовців. - Указ Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 р. // ВВР СРСР, 1974. - № 40, Ст. 662.

20. Наказ МОЗ від 29. 12.93 №256 "Перелік важких робіт та робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборонено застосовувати працю жінок".

21. Наказ МОЗ від 31.03.94 №46 "Перелік важких робіт та робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборонено застосовувати працю неповнолітніх".

22. Постанови Пленуму Верховного суду України від 6. 11.92. №9, від 1.04.94. №4, від 26.10. 95. №18 та від 25.05. 98 №15.

23. Постанови Верховного Суду України від 29.12.92 та від. 28.03.97 №3 "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємством, установі, організації їх працівників".24. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1. 11. 96. №9 "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя".

25. Постанова Пленуму Верховного Суду України №13 від 24.12.99 "Про практику застосування судами законодавства про оплату праці".

26. Угоди:

- Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, профспілковими об'єднанням України та об'єднаннями роботодавців та підприємців;

- Галузеві угоди між міністерствами та галузевими профспілковими органами (щорічні);

- Локальні правові акти (колективні договори, укладені на окремих підприємствах).


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 232 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Література : 1, 3, 7, 10, 12, 18 ,27.| ДОПОМІЖНА

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)