Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. Кіницький Я.Т

Читайте также:
 1. Використана література
 2. Додаткова література
 3. Додаткова література
 4. ДодатковаЛітература
 5. Література
 6. ЛІТЕРАТУРА
 7. ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин: - Київ: Наукова думка, 2002. - 660с.
 2. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: Учебн. для вузов.- М.: Наука., 1988.- 640 с.
 3. Теория механизмов и механика машин. Под редакцией К.В.Фролова. – М.: Высш. шк., 2002.- 496 с.
 4. Кореняко О.С. Теорія механізмів і машин.- К: Вища шк.,1987.-206 с.
 5. Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин.- М.: Машиностроение, 1973. – 591 с.
 6. Вишенський І.І. Теорія механізмів і машин. Механічні передачі. -К.: УМК ВО, 1992.-356 с.
 7. Юдин В.А., Петрокас Л.В. Теория механизмов и машин. -М., Высш. Шк.., 1977.– 527 с
 8. Левитский Н.И. Теория механизмов и машин.-М.: Наука.1990.-592 с.
 9. Курсове проектування з теорії механізмів і машин: учбовий посібник. Є.І.Крижанівський, Б.Д.Малько, В.М.Сенчішал та ін. – Івано-Франківськ, 1996.-357 с.
 10. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин / Под редакцией А.С. Кореняко.- К.: Вища школа, 1970.-332 с.
 11. Девойно Г.Н., Акулич В.К., Анцилорович П.П. и др. Курсовое проектирование по ТММ.- Минск: Вышэйш. шк., 1986.-285 с.
 12. Артоболевский И.И., Эдельштейн Б.В. Сборник задач по ТММ.-М.: Наука, 1973.-256 с.

ЗМІСТ

Вступ  
§1. ТММ як наука. Початкові (вхідні) поняття та визначення  
§2. З історії науки  
Глава 1. Структура та класифікація механізмів  
§1. Ланки та кінематичні пари . Класифікація кінематичних пар  
§2. Кінематичні ланцюги.  
§3. Основні види механізмів та їх структурні схеми  
§4. Структурні формули кінематичних ланцюгів  
§5. Структурна класифікація плоских механізмів. Основний принцип створення механізмів  
Питання для самоконтролю  
Глава 2. Кінематичне дослідження механізмів  
§2.1. Задачі та методи кінематичного дослідження  
§2.2. Функція положень та кінематичні передатні функції механізму  
§2.3. Плани механізму  
§2.4. Дослідження руху механізмів методом кінематичних діаграм  
§2.5. Метод планів швидкостей та прискорень  
§2.6. Кінематичне дослідження механізмів аналітичними методами  
Питання для самоконтролю  
Глава 3. Вступ в динаміку механізмів та машин. Силовий розрахунок механізмів  
§3.1. Сили, що діють на ланки механізмів та машин  
§3.2. Загальна методика силового розрахунку.  
§3.3. Силовий розрахунок шарнірно-важільного механізму  
§3.4. Теорема Жуковського  
Питання для самоконтролю  
Глава 4. Дослідження руху машинного агрегату  
§4.1. Динамічна модель машинного агрегату  
§4.2. Зведення сил та мас  
§4.3. Рівняння руху механізму  
§4.4. Визначення закону руху механізму  
§4.5. Усталений режим руху. Нерівномірність руху механізму  
§4.6. Визначення моменту інерції маховика за допомогою діаграми енергомас. Розміри маховика.  
Питання для самоконтролю  

 Глава 5. Синтез плоских важільних механізмів  
§5.1 Умови існування кривошипа в плоских чотириланкових механізмах  
§5.2 Синтез чотириланкових механізмів за двома положеннями ланок  
§5.3 Синтез чотириланкових механізмів за коефіцієнтом зміни середньої швидкості та за середньою швидкістю вихідної ланки  
Питання для самоконтролю  
Глава 6. Кулачкові механізми  
§6.1 Загальні відомості. Види кулачкових механізмів  
§6.2 Кінематичний аналіз кулачкових механізмів  
§6.3 Закон руху вихідної ланки  
§6.4 Визначення основних розмірів кулачкового механізму  
§6.5. Побудова профілю кулачка  
Питання для самоконтролю  
Література  

 


Навчально-методичне видання

 

 

Теорія механізмів і машин

Загрузка...

Конспект лекцій

 

 

Навчально-методичний посібник

 

Укладачі: Микола Ярошевич

 

Комп’ютерний набір та верстка: Юрій Шнайдер

Дизайн: Юрій Шнайдер

Редактор: Лариса Тиха

 

Підписано до друку . Формат 60х84/16

Папір офс. Гарн. Таймс. Ум. друк.арк. 8.4

Обл.-вид.арк. 7.

Наклад 50 прим. Зам. 307

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

 

 

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

Друк-РВВ ЛДТУ


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Рівняння руху механізму | Режими руху | Визначення закону руху механізму | Усталений режим. Нерівномірність руху механізму | Умови існування кривошипа в плоских чотириланкових механізмах | Синтез чотириланкових механізмів за двома положеннями ланок | Середньої швидкості та за середньою швидкістю вихідної ланки | Загальні відомості. Види кулачкових механізмів | Кінематичний аналіз кулачкових механізмів | Закон руху вихідної ланки |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Визначення основних розмірів кулачкового механізму| СЕБЕСТОИМОСТЬ ГАП, ЕЕ СТРУКТУРА И АНАЛИЗ

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)