Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЭМА: СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА БЕЛАРУСІ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX СТ.

Читайте также:
  1. Акцыянерныя супольнасці і таварыствы на паях, якія дзейнічалі на Беларусі ў канцы 19 ст. – пачатку 20 ст.
  2. Беларусь у другой палове ХIХ ст.
  3. Гарады Беларусі ў першай палове XIX ст.
  4. Культура Беларусі ў першай палове XIX cт.
  5. Сельская гаспадарка
  6. Сельская школа
  7. Сялянскія хваляванні на Беларусі ў 1861–1863 гг. па данным данясеній паліцыі.

(2 гадзіны)

 

1. Развіццё сельскай гаспадаркі. Пачатак яе спецыялізаціі. Новыя з’явы ў агратэхніцы.

2. Памешчіцкая гаспадарка. Развіццё таварнай вытворчасці.

3. Крызіс прыгоннай гаспадаркі. Становішча сялян.

4. Хваляванні сялян дзяржаўных і прыватнаўласніцкіх маёнткаў. Іх антыпрыгонніцкая накіраванасць.

 

Крыніцы:

Белоруссия в эпоху феодализма. Сб. док. и материалов: В 4 т. Мн., 1979. Т. 4.

Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі (1772-1903 гг.). Т. 2. Мн., 1940.

История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н.Кузнецов, В.Г.Мазец. Мн., 2000.

Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времен до 1917. Мн., 1977.

 

Літаратура:

Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. XIX XX стагоддзі: Курс лекцый / П.І.Брыгадзін, У.Ф.Ладысеў, П.І.Зялінскі і інш. Мн., 2002.

Люты А.М., Туміловіч Т.М. Дваранства Беларусі ў перыяд разлажэння і крызісу феадалізму (канец XVIII – першая палова XIX ст.). Мн., 1991.

Нарысы гісторыі Беларусі. Ч. 1. Мн., 1994..

Сосна У.А. Фарміраванне саслоўна-групавога складу сялянства Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст. Мн., 2000.

Чепко В.В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX века. Мн., 1966.

Чепко В.В. Классовая борьба в белорусской деревне в первой половине XIX в. Мн., 1972.

Чапко В.У. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Мінскай губерні ў першай палове XIX ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. №4.

 

ТЭМА: ПРАМЫСЛОВАСЦЬ. ГАНДЛЬ. ГАРАДЫ І МЯСТЭЧКІ. БУДАЎНІЦТВА ДАРОГ І КАНАЛАЎ.

(2 гадзіны)

1. Прамысловасць: структура і формы арганізаціі.

2. Развіцце гандлю. Кірмашы.

3. Гарады і мястэчкі: склад і становішча гараджан.

4. Будаўніцтва дарог і каналаў.

 

Крыніцы:

Белоруссия в эпоху феодализма. Сб. док. и материалов: В 4 т. Мн., 1979. Т. 4.

Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі (1772-1903 гг.). Т. 2. Мн., 1940.

История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н.Кузнецов, В.Г.Мазец. Мн., 2000.

Хрестоматия по истории Белоруссии. С древнейших времен до 1917. Мн., 1977.

 

Літаратура:

Болбас М.Ф. Развитие промышленности в Белоруссии (1795-1861гг.). Мн., 1966.

Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. XIX XX стагоддзі: Курс лекцый / П.І.Брыгадзін, У.Ф.Ладысеў, П.І.Зялінскі і інш. Мн., 2002.

Лютый А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце XVIII-первой половине XIX в. Мн., 1987.

Лютый А.М. Генезис капитализма в промышленности Белоруссии (вторая половина XVIII-первая половина XIX в.). Мн., 1991.

Нарысы гісторыі Беларусі. Ч. 1. Мн., 1994.

Прамысловыя прадпрыемствы дарэвалюцыйнай Беларусі. / Аўтар-склад. М.Ф.Болбас. Мн., 1988.

Романовский Н.Т. Развитие мануфактурной промышленности в Белоруссии (вторая половина XVIII-первая половина XIX в.). Мн., 1966.

Чепко В.В. Города Белоруссии в первой половине XIX века. Экономическое развитие. Мн., 1981.

 

ТЕМА: УРАДАВАЯ ПАЛІТЫКА Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX СТ.


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 456 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тэхналагічная карта | Эпоха падзей і разчараванняў. | Беларусь у другой палове ХIХ ст. | Літаратура | Гістарыяграфія і крыніцы. | Сацыяльна-эканамічнае развіццё на зыходзе прыгонніцтва. | Вайна 1812 г. і Беларусь. | Урадавая палiтыка. | Царква ў вайне 1812 г. | Проект устава Белорусского вольного экономического общества |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Культура Беларусі ў першай палове XIX cт.| Бярэзінская водная сістэма.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.011 сек.)