Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Літаратура

Асветнікі зямлі беларускай X – пач. XX ст.ст. Мн., 2001.

Бейлькин Х.Ю. Сельскохозяйственный рынок Белоруссии 1861 – 1914 гг. Мн., 1989.

Беларусы: У 8 т. – Т.3. Гісторыя этналагічнага вывучэння. Мн., 1999.

Бібліяграфія па гісторыі Беларусі. Феадалізм і капіталізм. Мн., 1969.

Біч М. Нацыянальнае і аграрнае пытанні ў час паўстання 1863-1864 гг. // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 3. С.36-45.

Бич М.О. Рабочее движение в Белоруссии в 1861 – 1904 гг. Мн., 1983.

Болбас М.Ф. Промышленность Белоруссии: 1860-1900. Мн., 1978.

Болбас М.Ф. Развитие промышленности в Белоруссии.(1795-1861 гг.). Мн., 1966.

Гарбачова В.В. Паўстанне 1830-1831 гадоў на Беларусі. Мн., 2001.

Гісторыя беларускага мастацва: У 6 т. Мн., 1987-1995. Т.1-6.

Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. Мн., 1972.

Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Ч.2. XIX-XX стагоддзі: Курс лекцый / П.І.Брыгадзін, У.Ф.Ладысеў, П.І.Зялінскі і інш. Мн., 2002.

Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён: У 3 т. Т. 1. Гісторыя сялянства ад старажытнасці да 1861 г. / Пад рэд. В.І.Мялешкі і інш. Мн.. 1997.

Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытных часоў да нашых дзён: У 3 т. Т.2. Гісторыя сялянства Беларусі ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г./ Пад рэд. В.П.Панюціча. Мн..2002.

Грицкевич В.П. Путешествия наших земляков. Из истории страноведения Белоруссии. Мн., 1968.

Дорошевич Э.К. - Философия эпохи Просвещения в Белоруссии. Мн., 1971.

Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. Мн.. 1994.

Дробаў Л.Н. Графіка Беларусі XIX – пачатку XX стагоддзяў. Мн., 2000.

Ігнатоўскі У.М. Гісторыя Беларусі ў XIX і пачатку XX стагоддзя. Б.м., 1923.

Канфесіі на Беларусі (канец XVIII – XXст.) / В.В.Грыгор’ева, У.І.Навіцкі, А.М.Філатава. Навук. рэд. У.І.Навіцкі. Мн., 1998.

Корнейчик Е.И. Белорусский народ в Отечественной войне 1812 г. Мн., 1962.

Каханоўскі Г.А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI – XIX ст. Мн., 1984.

Каханоўскі Г.А. Прадвесне навукі. Мн., 1990.

Кісялёў Г. З думай пра Беларусь: Даследаванніі знаходкі з гісторыі бел. літ. і рэв. руху другой паловы XIX ст. Мн.. 1966.

Культурна-нацыянальныя працэсы на Беларусі ў другой палове XIX - пачатку XX ст.: Зб. навук. прац / Пад агульнай рэд. М.Забаўскага, І.Канапацкага. Мн., 1998.

Лютый А.М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце XVIII – первой половіне XIX в. Мн., 1987.

Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. Мн., 1996.

Лыч Л.М. Беларуская нацыя і мова. Мн., 1994.

Мальдзіс А. Падарожжа ў XIX стагоддзе. З гісторыі беларускай літаратуры, мастацтва і культуры: Навук.-папул. нарысы. Мн., 1969.

Мохнач Н.Н. Общественно-политическая и эстетическая мысль Белоруссии начала XIX в. Мн., 1985.

Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыкл. давед. Мн.. 1995.

Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Мн., 1994. Ч. 1.

Нарысы гісторыі народнай асветы і педагагічнай думкі ў Беларусі / Пад рэд. С.А.Умрэйкі. Мн., 1986.

Панютич В.П. Социально-экономическое равитие белорусской деревни в 1861 – 1900 гг. Мн., 1990.

Самбук С.М. Общественно-политическая мысль Белоруссии во второй половине XIX в. Мн., 1980.Самбук С.М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX в. Мн., 1980.

Самбук С.М. Революционные народники Белоруссии (70-е годы - начало 80-х годов XIX в.) Мн., 1972.

Славутыя імёны Бацькоўшчы: Зб./ Рэдкал. А.П.Грыцкевіч і інш. Мн., 2000.

Сокольчик А.А. Дооктябрьская книга на русском языке о Белоруссии (1768 – 1917 гг.). Библиогр. Указатель. Мн., 1976.

Сосна У.Ф.Фарміраванне саслоўна-групавога складу сялянства Беларусі ў канцы XVIII –першай палове XIX стст. Мн., 2000.

Улащик Н.Н. Инвентари помещичьих имений Западной Белоруссии и Литвы 40-х годов XIX в. как исторический источник // Проблемы источниковедения. Вып. 10. М., 1962.

Ходзін С.М. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-кампаратыўнае вывучэнне) Мн., 1999.

Чепко В.В. Города Белоруссии в первой половине XIX в. Мн.,1974.

Чепко В.В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX в. Мн., 1965.

Черепица В. Польское национальное движение в Белоруссии (последняя треть XIX в.): факты, события, комментарии. Гродно, 1996.

Черепица В.Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. – Гродно. 1998.

Загрузка...

Швед В.В. Паміж Польшчай і Расіяй: Грамадска-палітычнае жыццё на землях Беларусі (1772 – 1863 гг.). Гродна, 2001.

Шыбека З.В. Гарады Беларусі (60-я гады XIX – пачатак XX стагоддзяў) Мн., 1997.

Эканамічная гісторыя Беларусі: Вучэб. дапам. 3-е выд., дап. і перапрц. / Пад агул. рэд. В.І.Галубовіча. Мн., 1999.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6т. Мн., 1993 – 2001. Т. 1-6.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва: У 5 т. Мн., 1984 – 1987. Т. 1-5.

 

 

· Навучальны модуль I.-

· Беларусь у першай палове XIX ст. Эпоха падзей і разчараванняў.

Лекцыі

Планы семінарскіх заняткаў

Дакументы і матэрыялы

Тэставыя заданні

ЛЕКЦЫІ


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тэхналагічная карта | Эпоха падзей і разчараванняў. | Сацыяльна-эканамічнае развіццё на зыходзе прыгонніцтва. | Вайна 1812 г. і Беларусь. | Урадавая палiтыка. | Культура Беларусі ў першай палове XIX cт. | ТЭМА: СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА БЕЛАРУСІ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX СТ. | Бярэзінская водная сістэма. | Царква ў вайне 1812 г. | Проект устава Белорусского вольного экономического общества |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Беларусь у другой палове ХIХ ст.| Гістарыяграфія і крыніцы.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)