Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тэхналагічная карта

Читайте также:
  1. I. Информационная карта
  2. Map of Mysteries (Загадочная карта)
  3. Виддхй акартарам авйайам
  4. Вопрос 27. Рационалистическая философия Декарта. Учение о субстанции
  5. Гиппокамп как когнитивная карта
  6. Дебетовая карта OKPAY
  7. Изображение некоторых элементов рельефа на картах

Аўтары В.А.Цяплова, А.Г.Каханоўскі, І.Л.Грыбко

Змест

– Праграма курса «Гісторыя Беларусі XIX ст.»

– Спіс літаратуры і крыніц па курсу

· Навучальны модуль I.-:

· «Беларусь у першай палове XIX ст. Эпоха падзей і разчараванняў.» 8

Лекцыі

– Планы семінарскіх заняткаў

– Дакументы і матэрыялы

– Тэставыя заданні

· Навучальны модуль II.-: «Беларусь у другой палове XIX ст. Мадэрнізацыя і нацыянальнае самавызначэнне.»

– Лекцыі

– Планы семінарскіх заняткаў

– Дакументы і матэрыялы

– Тэставыя заданні

 

· Творчы модуль.

-Тэматыка рэфэратаў і спіс рэкамендаванай літаратуры.

-Пытанні для самакантроля

-Храналогія

Тэхналагічная карта

XIX стагоддзе ў агульным курсе “Гісторыі Беларусі” з’яўляецца адным з найменш даследаваных і выкладаецца да сённяшняга дня зыходзячы з фармацыйнай тэорыі развіцця грамадства. Такі падыход не дазваляе паказаць складаныя гістарычныя працэсы, што адбываліся на тэрыторыі Беларусі, ва ўсёй іх глыбіні і шматграннасці.

Мэта, якую ставяць аўтары дадзенага вучэбна-метадычнага комплексу, прадугледжвае спробу прапанаваць студэнтам вучэбны матэрыял, які аднаўляе як эканамічныя, палітычныя, так і канфесійныя, сацыяльна-культурныя працэсы, меўшыя месца ў гісторыі Беларусі. Безумоўна, яны паказаны ў рознай ступені паўнаты, што абумоўлена наяўнасцю ці адсутнасцю адпаведных крыніц, а таксама ступенню навуковай вывучанасці. Упершыню ў навучальны курс уводзіцца матэрыял па канфесійнай гісторыі Беларусі XIX ст. У раздзелах, прысвечаных культуры, асаблівая ўвага надаецца працэсу секулярызацыі і станаўлення навуковых ведаў.

Асобнае месца ў вучэбна-метадычным комплексе займае раздзел, у які ўключаны матэрыялы крыніц па гісторыі XIX ст. Гэта дае магчымасць супаставіць змест крыніц з матэрыяламі лекцый і заахвоціць студэнтаў да творчай працы.

Вучэбна-метадычны комплекс падрыхтаваны зыходзячы з сучаснага ўзроўню айчыннай гісторыі, а таксама навуковых дасягненняў па гісторыі Расіі і Польшчы, без уліку якіх немагчыма зразумець развіццё Беларусі на працягу новагу часу. Паколькі вучэбна-метадычны комплекс прызначаны, каб забяспечыць большую эфектыўнасць працы студэнтаў па вывучэнню курса, таму значнае месца адведзена заданням для самастойнай работы і кантролю па іх выкананню.

Дадзены вучэбна-метадычны комплекс складаецца з 4-х модуляў: праграмнага, двух навучальных – “Эпоха падзей і разчараванняў. Беларусь у першай палове XIX ст.” і “Мадэрнізацыя і нацыянальнае самавызначэнне. Беларусь у другой палове XIX ст."” -–і творчага. Навучальныя модулі ўключаюць і заданні для самастойнай работы студэнтаў, а ў твочым модулі вызначана тэматыка рэфератаў па ўсёй праграме курса і літаратура да іх. Вучэбна-метадычны комплекс адрасаваны студэнтам гістарычнага факультэта дзеннай і завочнай формы навучання. ВМК апрабіраваны ў 2000/01, 2001/02 і 2002/03 навучальных гадах.Прадстаўлены вучэбна-метадычны комплекс мае наступную структуру:

– Праграма курса «Гісторыя Беларусі XIX ст.»

– Спіс літаратуры і крыніц па курсу

· Навучальны модуль I.-: «Беларусь у першай палове XIX ст. Эпоха падзей і разчараванняў.»

Лекцыі

– Планы семінарскіх заняткаў

– Дакументы і матэрыялы

– Тэставыя заданні

· Навучальны модуль II.-: «Беларусь у другой палове XIX ст. Мадэрнізацыя і нацыянальнае самавызначэнне.»

– Лекцыі

– Планы семінарскіх заняткаў

– Дакументы і матэрыялы

– Тэставыя заданні

 

· Творчы модуль.

-Тэматыка рэфэратаў і спіс рэкамендаванай літаратуры.

-Пытанні для самакантроля

-Храналогія

 

· Праграмны модуль

·

Праграма курса «Гісторыя Беларусі XIX ст.»

Спіс літаратуры і крыніц па курсу


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 262 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Беларусь у другой палове ХIХ ст. | Літаратура | Гістарыяграфія і крыніцы. | Сацыяльна-эканамічнае развіццё на зыходзе прыгонніцтва. | Вайна 1812 г. і Беларусь. | Урадавая палiтыка. | Культура Беларусі ў першай палове XIX cт. | ТЭМА: СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА БЕЛАРУСІ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX СТ. | Бярэзінская водная сістэма. | Царква ў вайне 1812 г. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ресурсы удаленного доступа| Эпоха падзей і разчараванняў.

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.016 сек.)