Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАВДАННЯ

Читайте также:
  1. II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління
  2. III. Тестове завдання.
  3. III. Тестове завдання.
  4. III. Тестове завдання.
  5. III. Тестове завдання.
  6. VIІІ. Прочитайте текст і виконайте завдання 1– 6.
  7. Виконання завдання.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему:

" Дослідження порошку В4С як компонента лазерного поверхневого легування титанових сплавів"

 

Студент групи МЗ–41 Карпова Т.В.

(шифр, прізвище та ініціали)

Керівник роботи ( Е. І. Плешаков )

 

Консультанти ( В.П.Скачко )

 

()

 

()

 

Завідувач кафедри (З.А.Дурягіна)

«»____________________ 2015 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут ІІМТ Кафедра ПМОМ

Напрям підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Завідувач

Кафедри ПМОМ

­­­­­­­­­ З.А. Дурягіна

«_____»______________ 2015 р.

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу (проект) студентові групи МЗ-41 ОКР

Карповій Тетяні Влодимирівній

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи "Дослідження порошку В4С як компонента лазерного поверхневого легування титанових сплавів"

затверджена наказом по університету від «17» квітня 2015 р. № 1306-4-08

2. Термін подання студентом закінченої роботи (проекту) 10 червня

3. Вихідні дані до роботи порошок карбіду Бору В4С виробництва фірми Sigma-Aldrich

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити) 1. Способи виробництва, властивості та застосування карбіду Бору. 2. Методики металографічних та рентгеноструктурних досліджень. 3. Дослідження фазового складу, форми та розмірів порошку В4C фірми Sigma-Aldrich . 4. Висновки щодо можливості розмірного та фазового складу порошку В4C та його використання для лазерного поверхневого легування титанових сплавів.

5. Перелік графічного матеріалу

1. Діаграма фазового стану системи В-С. 2. Скріншоти ImageJ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. 3. Мікроструктури порошку В4C. 4. Гістограми розподілу мікрочастинок порошку карбіду Бору за розмірами. 5. Дифрактограма порошку В4С. 6.Мікротруктури та cпектрограми зон лазерного легування порошком В4С сплаву Ti-6Al-4V.

6. Перелік програмних продуктів, які належить використати в процесі розроблення роботи (проекту) ImageJ, Adobe Photoshop СS2.

7. Консультанти у роботі, із зазначенням розділів роботи кожного

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
Охорона праці В. П. Скачко    
       

 

8. Дата, коли видано завдання 24 травня 2015 р.

Керівник _______________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання______________

(підпис)

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів роботи Термін виконання Примітка
початок кінець
Аналіз літературних джерел за темою: «Дослідження порошку В4С як компонента лазерного поверхневого легування титанових сплавів» 24 травня 2015р. 28 травня 2015р.  
Ознайомлення з методикою проведення металографічного та рентгеноструктурного аналізів 29 травня 2015р. 1 червня 2015р.  
Визначення розмірного складу порошку з використанням стереометричної мікроскопії та програмного забезпечення ImageJ 2 червня 2015р. 5 червня 2015р.  
Проведення рентгеноструктурного аналізу порошку В4С з визначенням фазового складу 5 червня 2015р. 6 червня 2015р.  
Виконання індивідуального завдання до розділу Охорони праці 1 червня 2015р. 10 червня 2015р.  
Аналіз результатів досліджень та формулювання висновків 6 червня 2015р. 9 червня 2015р.  
Оформлення бакалаврської дипломної роботи 9 червня 2015р. 10 червня 2015р.  

 Студент __________________

(підпис)

Керівник роботи __________________

(підпис)

 

 


Дата добавления: 2015-07-12; просмотров: 407 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
на выполнение выпускной квалификационной работы| Основная часть

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)