Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні поняття. Пактична робота № 2

Читайте также:
  1. I. Поняття про екосистему.
  2. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
  3. Базові поняття управління проектами
  4. Валютна система та її основні елементи.
  5. Валютне право як інститут фінансового права: поняття, особливості
  6. Вимоги до визначення поняття у словнику
  7. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру, основні причини інциденти та невідповідності

Пактична робота № 2

Моніторинг розвитку країн з використанням індексу людського розвитку

Мета роботи:Ознайомитися з міжнародною методологією вимірювання людського розвитку, використовуючи індекс людського розвитку. Дослідити розвиток країн.

Основні поняття

 

Концепція людського розвитку як процесу зростання людських можливостей охоплює всю багатомірність людського життя. Проте для її практичного використання і втілення в практику державного управляння потрібні певні конкретні показники, індикатори, орієнтири, які адекватно відображали б динаміку цих можливостей. Концепцію людського розвитку створено в ПРООН (Програма розвитку ООН) саме для завдань сприяння людському розвитку у всесвітньому масштабі, на міжнародному рівні. У зв’язку з цим методологія розра­хунку індексу людського розвитку ПРООН ґрунтується на мінімальному наборі показників, за якими можна зібрати достовірні порівнянні дані в усіх країнах. Кожен із них покликаний кількісно виразити один із ключових напрямків (вимірів) людського розвитку. Ці показники періодично переглядаються, вдоско­налюються, однак основні виміри людського розвитку за­лишаються незмінними, відколи Мегнад Десаї й Амартья Сен запропонували індекс розвитку людського потенціалу (індекс людсь­кого розвитку – ІЛР, або англійською human development index – HDI), а ПРООН ввела його до своєї доповіді 1990 року.

До основних можливостей людини відносяться три складові:

Þ довге й здорове життя;

Þ знання;

Þ гідний рівень життя.

Для кількісної оцінки можливості прожити довге й здорове життя використовується показник очікуваної тривалості життя при народженні, який характеризує довголіття гіпотетичного новонародженого, якщо б йому довелося прожити все життя за збереження повікової інтенсивності смертнсті року, в якому він народився.Знання оцінюються за рівнем письменності дорослого населення (з вагою 2/3) за сукупним валовим коефіцієнтом охоплення навчання певних вікових груп населення (з вагою 1/3). Надання більшої ваги рівню письменності ( частка письменних у загальній чисельності населення 15 років і старші) пояснюється тим, що грамотність є необхідною передумовою здобуття освіти, першим кроком у навчанні, і тому міра грамотності має бути важливішим з показників даного виміру людського розвитку.

Сукупний валовий коефіцієнт охоплення навчанням розраховується, як відношення загальної чисельності осіб, які навчаються на всіх рівнях впродовж даного року до загальної чисельності населення певного віку (вік від 5 до 24років, залежно від особливостей освітньої системи в країні).

Матеріальний рівень життя при розрахунку HDI характеризується величиною скоригованого реального ВВП на душу населення. ПРООН постійно підкреслює, що матеріальний стандарт життя лише відкриває для людини можливості, однак не визначає використання цих можливостей.

Обчисленню HDI пердує обрахунок відповідних індексів зв кожним індикатором та кожною складовою. Ці індекси визначаються з використанням прийнятих за стандарт максимальної і мінімальної величин показників за загальною формулою:

 

Індекс показника = (фактичне значення – мінімальне значення)/ ( максимальне значення – мінімальне значення)

 

Порогові мінімальні та максимальні значення, які використовують при обчисленні індексів складових людського розвитку представлені в табл.. 2.1.

Індекс тривалості життя Ilife обчислюється за формулою

 

(1)

 

де Xі – очікувана тривалість життя при народженні населення і-тої території;

X max – максимальне значення показника (прийняте на рівні 85 років);

X min – мінімальне значення показника (прийняте на рівні 25 років).

 

Таблиця 2.1.

Порогові мінімальні та максимальні значення, які використовують при обчисленні індексів складових людського розвитку.

 

Показник Максимальна величина Мінімальна величина
Очікувана тривалість життя при народженні, років
Рівень писемності дорослого населення, %
Сууупний валовий показник охоплення навчанням, %
ВВП на душу населення, доларів США за ПКС 40 000

 

Індекс рівня освіченостіIeduc обчислюється за формулою:

 

, (2)

де Іadult – індекс грамотності дорослого населення;

Іchild – індекс сукупної частки учнів у загальній кількості населення відповідного віку.

Складові цього індексу Іadult та Іchild обчислюються за такою самою формулою, що й очікувана тривалість життя при народженні (формула 1). Xi означає частку грамотних серед дорослого населення і-тої території в % (для розрахунку Xadult) і сукупну частку учнів в % (для розрахунку Xchild). Максимум і мінімум в обох випадках також фіксовані – за максимум прийнято 100%, за мінімум – 0%). Реально в деяких країнах сукупна частка учнів перевищує 100%, оскільки для її розрахунку спів­відноситься загальна кількість людей, які розпочали навчання на всіх рівнях освіти (в тому числі іноземних громадян, які навча­ються в цій країні, а також людей, яким більш ніж 25 років) до загальної кількості населення віку 5 – 24 роки. Однак для розра­хунку ІЛР максимальний Іchild береться на рівні 1.

Життєва інтерпретація цих індексів нескладна: чим ближчі вони до 1, тим ближча ця країна до повної грамотності та цілко­витого охоплення навчанням молоді. На практиці розрахувати Іadult та Іchild означає перевести процентний вираз в індексний. На­приклад, рівень грамотності дорослого населення 99,6% означає, що Іadult дорівнює 0,996, а рівень охоплення навчанням 84,5% означає, що Іchild дорівнює 0,845.

Індекс скоригованого реального ВВП на душу населенняІincобчислюється за формулою:

 

, (3)

де Xi – скоригований реальний ВВП на душу населення
і-тої країни;

Xmах – максимальне значення показника (прийняте на рівні 40 000 доларів США за рік на особу (за паритетом купівельної спроможності);

Xmin – мінімальне значення показника (прийняте на рівні 100 доларів США за рік на особу (за паритетом купівельної спромож­ності).

Реально в деяких країнах Хі перевищує 40 000 доларів США за рік на особу (наприклад, 2002 року в Люксембурзі – 61 190 дол.), однак для розрахунку ІЛР максимальний Xі беруть на рівні 40 000 дол., що відповідає положенню концепції людського роз­витку про те, що людині не потрібен безконечно високий дохід для забезпечення розвитку, а максимальний Іinc = 1.

 

У загальному вигляді ін­декс людського розвитку розраховують за формулою простого середнього арифметичного індексів окремих складових:

Відповідно до величини індексу людського розвитку країни поділяють на три групи:

З високим рівнем людського розвитку (0,8 і більше);

З середнім рівнем людського розвитку (0,5 – 0,799)

З низьким рівнем людського розвитку (менше 0,500)

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 202 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Качества. Цикл ДЕМИНгА | Варіанти завдань | Інтегрального індексу економічної безпеки | Нормалізація показників | Визначення вагових коефіцієнтів | Розрахунок інтегральних показників | Показників за першим методом нормування | Показників другим методом | Характеристичні значення показників фінансової безпеки та їх вагові коефіцієнти | Мета роботи |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практична робота № 2| Основні поняття

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.035 сек.)