Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показників другим методом

Читайте также:
  1. А. Розрахувати витрати на банківський маркетинг методом наявних ресурсів в КБ
  2. Аналіз та структура показників страхового ринку України.
  3. Беседы с другими и рассказы о других
  4. БИЛЕТ № 3.1. ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ. СВЯЗЬ ПСИХОЛОГИИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ.
  5. Будьте к себе так же добры, как вы добры к другим людям.
  6. Бэкон выдвинул новаторскую идею, в соответствии с кото­рой главным методом познания должна стать индукция.
  7. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с другими формами отчетности. Преемственность баланса.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Таблиця 1

 

Характеристичні значення показників макроекономічної безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Валове нагромадження основного капіталу, % до ВВП 0,064
Зміна запасів матеріальних оборотних коштів, % до ВВП -2 -1,5 -0,5 0,5 1,5 0,077
Частка наявних доходів нефінансових корпорацій у валових наявних доходах, % 0,061
Частка сектору загальнодержавного управління в наявних доходах, % 0,112
Відношення обсягу ВВП України до середнього значення у країнах ЄС-15, % 0,053
Відношення обсягу ВВП на одну особу в Україні до середнього значення у країнах ЄС-15, % 0,131
Відношення обсягу ВВП на одну особу в Україні до середньосвітового значення, % 0,137
Рівень "тінізації" економіки, % до ВВП 0,122
Відношення сальдо платіжного балансу України, % до ВВП -3 -1 0,122
Відношення темпу росту продуктивності праці в Україні до темпу росту заробітної плати, разів[2] 0,5 0,75 1,1 1,25 1,5 0,121

 

 

Таблиця 2

 

Характеристичні значення показників виробничої безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Індекс реального промислового виробництва, % до 1990 року 0,132
Ступінь зносу основних засобів промисловості, % 0,128
Коефіцієнт ліквідації промислових фондів, % 0,5 1,5 2,5 0,138
Частка у промисловому виробництві обробної промисловості, % 0,128
Частка у промисловому виробництві машинобудування , % 0,091
Матеріаломісткість промислового виробництва, грн./грн. 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,142
Фондомісткість промислової продукції, грн./грн. 0,3 0,5 0,8 1,15 0,136
Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств, % 0,105

 

Таблиця 3

 

Характеристичні значення показників інвестиційної безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Ступінь зносу основних засобів, % 0,211
Частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій, % 0,213
Відношення обсягу інвестицій до вартості основних фондів, % 0,2
Відношення обсягів інвестицій в основний капітал до ВВП, % 0,170
Відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП, % 0,207

 

Таблиця 4

 

Характеристичні значення показників науково-технологічної безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Питома вага видатків державного бюджету на науку у ВВП, % 0,5 0,030
Кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, % до загальної чисельності зайнятих в економіці країни (на 1000 осіб) 0,133
Частка підприємств, що впроваджують інновації, в загальній кількості промислових підприємств, % 0,122

 

Коефіцієнт винахідницької активності (кількість отриманих охоронних документів (патентів) на 1 млн. чол.) 0,033
Відношення кількості впроваджених об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків) до зареєстрованих, % 0,037
Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції, % 0,182
Індекс зміни активності створення зразків нової техніки, % 0,052
Індекс зміни активності створення нових видів продукції, % 0,065
Частка фундаментальних досліджень, виконаних власними силами в загальному обсязі, % 0,085
Частка прикладних досліджень, виконаних власними силами в загальному обсязі, % 0,133
Частка науково-технічних розробок та науково-технічних послуг, виконаних власними силами в загальному обсязі, % 0,128

 

Таблиця 5

 

Характеристичні значення показників зовнішньоекономічної безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Частка імпорту у внутрішньому споживанні держави, % 0,179
Частка імпорту продовольства у внутрішньому споживанні держави, % 0,212
Питома вага провідної країни-партнера у загальному обсязі зовнішньої торгівлі, % 0,164

 

 

Питома вага сировинного та низького ступеня переробки експорту (промисловості) у загальному обсязі експорту товарів, % 0,049
Коефіцієнт покриття імпорту експортом (відношення між обсягами експорту та імпорту), разів 0,5 1,2 0,164
Відношення обсягу експорту до ВВП, % 0,184
Відношення обсягу імпорту до ВВП, % 0,05

 

Таблиця 6

 

Характеристичні значення показників демографічної безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Очікувана тривалість життя при народженні, років 0,151
Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей віком до одного року на 1 тис. народжених), осіб 0,5 0,15
Коефіцієнт природного приросту (на 1 тис.), осіб -7 2,8 2,8 0,121
Сумарний коефіцієнт народжуваності населення, (середня кількість дітей, народжених жінкою за все життя), осіб 0,5 1,5 2,2 2,2 0,157
Чистий коефіцієнт відтворення населення (брутто), осіб 0,5 0,8 1,1 1,5 0,157
Коефіцієнт старіння (станом на 1 січня), % 0,112
Демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне, % 0,151

 

Таблиця 7

 

Характеристичні значення показників соціальної безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Частка населення із сукупними витратами, які нижче 75 % медіанного рівня сукупних витрат (рівень бідності), % 0,077
Частка населення із середніми сукупними витратами на одну особу на місяць, які нижче прожиткового мінімуму, % 0,072
Відношення середньої зарплати до прожиткового мінімуму, разів 0,072
Відношення мінімального розміру пенсії за віком до прожиткового мінімуму, разів 0,14 1,5 2,5 0,075
Відношення індексу номінальних сукупних ресурсів домогосподарств до індексу споживчих цін, разів 0,7 1,5 0,074
Відношення сукупних витрат 10 % найбільш забезпеченого населення до 10 % найменш забезпеченого, разів 0,071
Частка витрат на харчування (продовольчі товари та харчування поза домом) у загальному обсязі споживчих грошових витрат домогосподарств, % 0,079
Рівень безробіття (за методологією МОП), % 0,077
Рівень тривалого безробіття у працездатному віці (відношення чисельності безробітних понад шість місяців до загальної чисельності безробітних), % 0,064
Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань на 100 осіб 0,074
Наявність житлового фонду в середньому на одну особу, м2 0,062

 

Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я, % до ВВП 0,063
Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, % до ВВП 8,3 0,074
Охоплення випускників 9-х класів повною середньою освітою, % 0,067

 

Таблиця 8

Характеристичні значення показників енергетичної безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних ресурсів держави, % 0,103
Частка домінуючого паливного ресурсу у споживанні паливно-енергетичних ресурсів , % 0,103
Частка імпорту палива з однієї країни (компанії) у загальному обсязі його імпорту, % 0,169
Ступінь забезпечення паливно-енергетичними ресурсами, % 0,083
Знос основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу, % 0,107
Відношення інвестицій в підприємства паливно-енергетичного комплексу до ВВП, % 2,5 0,077
Енергоємність ВВП, кг умовного палива/грн. 0,05 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 0,098
Обсяг видобутку вугілля, млн. тонн 0,082
Транзит нафти, млн. тонн 0,094
Транзит газу, млрд. м3 0,085

 

 

Таблиця 9

Характеристичні значення показників продовольчої безпеки

та їх вагові коефіцієнти

 

№ з/п Показники Нижня границя (xнгр) Нижній поріг (xнпор) Норма нижня (xнопт) Норма верхня (xвопт) Верхній поріг (xвпор) Верхня границя (xвгр) Вагові коефіцієнти (aij)
Добова калорійність харчування людини, тис. ккал 1,5 2,5 3,5 3,8 4,9 0,064
Споживання продовольчих товарів на одну особу за рік, кг:              
м'ясо і м'ясопродукти 0,081
молоко та молочні продукти 0,092
цукор 0,067
олія та інші рослинні жири 0,068
яйця 0,068
риба та рибні продукти 0,064
овочі та баштанні 0,087
фрукти, ягоди, горіхи та виноград (без переробки на вино) 0,072
картопля 0,092
хліб та хлібопродукти (крупи, бобові, борошно; макаронні вироби у перерахунку на борошно) 0,077
Рівень перехідних запасів зерна, відсоток від річного споживання 0,081
Виробництво зерна на одну особу за рік, тонн 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,087

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 126 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Качества. Цикл ДЕМИНгА | Варіанти завдань | Практична робота № 2 | Основні поняття | Основні поняття | Інтегрального індексу економічної безпеки | Нормалізація показників | Визначення вагових коефіцієнтів | Розрахунок інтегральних показників | Мета роботи |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Показників за першим методом нормування| Характеристичні значення показників фінансової безпеки та їх вагові коефіцієнти

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.018 сек.)