Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

У загальній системі НІС

Читайте также:
  1. Визначення координат опорних точок в системі координат станка.
  2. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та горизонтальних зв’язків
  3. Зв’язки з громадськістю в системі управлінської діяльності органу державного управління
  4. Організація підприємницької діяльності в системі охорони здоров’я
  5. Позитивна посткримінальна поведінка в системі інститутів кримінального права України
  6. Правовий статус органів місцевого самоврядування в системі державного управління.
  7. Розділ 1 Підприємство в системі ринкових
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Підсистема освіти складається із власних структурних підрозділів

(корпоративних університетів, тренінгових центрів тощо) та навчальних за-

кладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Підсистема виробництва продуктів та послуг включає в себе органі-

зації та підприємства, що входять до складу корпоративної структури, або

мають кооперативні та інтеграційні зв’язки з ним, які є виробниками іннова-

ційної продукції та (або) споживачами технологічних інновацій.

Підсистема інноваційної інфраструктури поділяється на виробничо-

технологічну, фінансову, інформаційно-аналітичну та експертно-консал-

тингову складові й охоплює технополіси, технологічні та наукові парки, ін-

новаційні центри та центри трансферу технологій, бізнес-інкубатори та інші

інноваційні структури, мережі науково-технічної інформації, експертно-

консалтингові та інжинірингові фірми; комплекс інституційних та приватних

інвесторів, зокрема, банки, інвестиційні компанії та фонди, індивідуальних

інвесторів (бізнес-ангелів) тощо.

Підсистема корпоративного управління складається з комплексу зако-

нодавчих, структурних та функціональних інституцій, які визначають та за-

безпечують дотримання норм, правил, форм, умов тощо в інноваційній сфері

та взаємодію всіх складових національної інноваційної системи.

Слід зазначити, що успіх інноваційної активності підприємств форму-

ється на основі нової корпоративної моделі і, з одного боку, залежить від на-

явності інтелектуального, реального і фінансового капіталу, а з іншого – від

створених для них комунікацій, що забезпечують рух капіталу й інформації

про зміну якості інноваційного підприємства з урахуванням особливостей

корпоративної моделі нової економіки. До того ж сучасний погляд на корпо-

ративну модель вимагає можливостей врахування етапів створення, розпо-

всюдження знань, застосування наявних можливостей трансформації капіта-

лу та бізнесу, врахування високої значущості інновацій в одержанні фінансо-

вого результату. З цих позицій базисом КІНС має бути наявний реальний і

фінансовий капітал, а цінність даної системи визначає інтелектуальний капі-

тал, який відображає мету нової економіки, що дозволяє створювати і транс-

лювати знання й інновації. Таким чином, корпоративна модель інноваційного

підприємства базується на зростанні його ринкової вартості, що відбувається

переважно за рахунок зростання вартості інтелектуального капіталу.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Принципи побудови КІНС в Україні| Особливості корпоративної інноваційної системи

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)