Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 17. Синтаксис і пунктуація. Просте речення. Члени речення. Тире між підметом і присудком

Читайте также:
  1. Вывод: Познакомились с разнообразием членистоногих в Воронежской области.
  2. Глава 10. Исполнение простейших сценических номеров
  3. Доберіть приклад до кожного типу речення.
  4. Зависимость дальности радиосвязи от выбранного режима работы радиостанции. Простейшие неисправности и порядок их устранения.
  5. Нарушения синтаксиса
  6. Плавление и отвердевание тел. Удельная теплота плавления. Удельная теплота сгорания топлива. Уравнение теплового баланса для простейших тепловых процессов.
  7. Поясним принцип дополнительности информации на простейшем примере.

Після засвоєння цієї теми студенти повинні

знати: 1) поділ членів речення на головні і другорядні; 2) способи вираження простого і складеного підмета; 3) способи вираження різних структурних типів присудків.

вміти: 1) знаходити у тексті підмет і присудок; 2) визначати, якими частинами мови виражаються головні члени; 3) обґрунтовувати за допомогою правил вживання тире між підметом і присудком.

 

Підмет–головний член речення, який означає про кого або про що говориться в реченнi i вiдповiдає на питання хто? що?

Присудокголовний член речення, зв’язаний з пiдметом, який вiдповiдає на питання що робить предмет? що з ним робиться? який вiн є? хто вiн є? що вiн таке?

Означення–другорядний член речення, який вiдповiдає на питання який? чий? котрий? i вказує на ознаку предмета.

Обставина –другорядний член речення, який вiдповiдає на питання де? коли? чому? як? для чого? та iн.

Додаток –другорядний член речення, який означає предмет i вiдповiдає на питання непрямих вiдмiнкiв.

 

Ттре мiж пiдметом i присудком ставиться:

1. Якщо пiдмет i присудок вираженi називним вiдмiнком iменника або числiвника: Погляд сигнал, значення якого можна прочитати, беручи до уваги вираз обличчя або ситуацію.

2. Якщо пiдмет i присудок вираженi неозначеною формою дiєслова: Жити правдi служити.

3. Перед вказiвними частками ЦЕ, ТО, ОСЬ, ЦЕ Є, ЦЕ ЗНАЧИТЬ, якi стоять перед присудком, вираженим iменником: Боротьба за вiльне суспiльство ось сенс життя I.Я.Франка.

Тире мiж пiдметом i присудком не ставиться:

1.Якщо пiдмет виражений особовим займенником, а присудок iменником: А він поважний, самовпевнений.

2.Якщо до складу присудка входять слова: ЯК, НIБИ, ЩО, МОВ, НЕМОВБИ, НАЧЕ, НЕНАЧЕ та iн.: Дiвчата як ластiвочки. Променi як вiї сонячних очей.

3.Якщо присудок виражений займенником, прикметником, дiєприкметником, цiлим словосполученням, а пiдмет iменником: У справедливих армiй доля завжди прекрасна.

4.Якщо пiдмет i присудок стiйкий фразеологiчний вислiв: Два чоботи пара.

 

 Практичні завдання для самоперевірки

Розставте розділові знаки, обґрунтуйте свій вибір.

1. Успенський собор одна з найголовніших прикрас панорами Харкова. 2. Харків один із найбільших наукових і культурних центрів України. 80 вищих навчальних закладів 60 науково-дослідних вузів понад 170 загальноосвітніх шкіл близько 150 навчально-виховних центрів і спеціалізованих середніх навчальних закладів науковий потенціал нашого міста. 3. Покровський собор найстаріша споруда нашого міста. 4. Життя без праці злодійство. Життя без мистецтва варварство. 5. Найбільше найдорожче добро кожного народу це його мова. 6. Бути світлим променем для інших, самому випромінювати світло ось найвище щастя для людини.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 427 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 1. Правопис ненаголошених голосних | Тема 3. Правопис апострофа | Тема 4. Правопис префіксів | Тема 6. Правопис складних слів | Тема 8. Подовження та подвоєння приголосних | Тема 10. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду | Подвоєння в словах іншомовного походження | Тема 15. Правопис прислівників, прийменників, сполучників і часток разом, окремо та через дефіс |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 16. Написання часток не, ні з різними частинами мови| Роозділові знаки в реченнях з узагальнюючими словами при однорідних членах речення

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.007 сек.)