Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення методів шкалування, розробка анкети і її попереднє тестування маркетингове дослідження асортименту оптового підприємства

Читайте также:
  1. IV. Виконати тест «Педагогічні ситуації» на визначення рівня розвитку педагогічних здібностей майбутніх інженерів-педагогів, зробити самостійні висновки.
  2. Активи, зобов’язання та власний капітал виробничого підприємства «Промисловець» станом на 01.01.20__р.
  3. Актуальнысть дослідження
  4. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
  5. Анализ данных по анкетированию
  6. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
  7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Спеціальні вимірювальні шкали в маркетингових дослідженнях (Остуда, Богардуса, Лайкерта) Сутність та основне призначення всіх спеціальних вимірювальних шкал, а також цілі їх розробки виходять з необхідності підвищення валідності вимірюваної якісної інформації. Дійсно, якщо звернутися до ситуації з визначеннями "добре" або "ще краще" сприйняття товару, то стає очевидною необхідність знайти якщо і не цілком числові індикатори цих позицій (які дозволяють здійснювати математичні операції), то хоча б такі, що дозволять чітко розрізняти ці позиції на шкалах порядку або найменувань. У маркетингових дослідженнях використовується спрощений варіант семантичного диференціалу Осгуда. Випробуваного просять оцінити за рядом характеристик той або інший товар. Потім за аналогічними позиціями оцінюється ставлення до товару конкурента. Випробувані можуть оцінити за тією ж шкалою якості ідеального товару. На основі подібних оцінок будуються відповідні "профілі" власного товару, товару конкурента й ідеального товару .

Рис. 2.8 Використання шкали семантичного диференціала Осгуда для оцінки якостей телевізора компанії, її основного конкурента і зіставлення їх з якостями, ідеального телевізора А - марка телевізора даної компанії; В - марка телевізора основного конкурента; І - оцінка ідеального телевізора. Нижче ми наводимо варіант використання подібної шкали при дослідженні ставлення (рівня прихильності) населення до різноманітних напоїв (рис.2.9).

Рис. 2.9 Вивчення ставлення споживачів до різних напоїв за шкалою Богардуса Оскільки ми дізнаємося про вартість кожної "страви", у нашому випадку - про судження, далі сумуємо вартості й одержуємо свого роду загальну вартість "обіду":

У приведеному на рис. 2.10 прикладі оцінка респондентом кави "Чібо" дещо вища середньої можливої. Загальна оцінка для цього прикладу складається з балів за рядками у такий спосіб (з урахуванням того, що п'ять з наведених суджень - позитивні, а п'ять - негативні).

Рис.2.11 Зразок побудови впорядкованої номінальної шкали Лайкерта ("кафетерій") У недбало підготовленій анкеті можна завжди знайти цілий ряд помилок. Самі звичайні помилки - постановка питань, на які не захочуть відповісти, які не вимагають відповіді, і відсутність питань, на які варто було б обов'язково одержати відповідь. Кожне питання потрібно перевірити з погляду внеску, який він вносить у досягнення результатів дослідження. Анкети складаються з метою отримати відповіді на самі різні питання, які залежно від цілей дослідження структуруються і приймають вузьку спрямованість. З метою підвищити швидкість і простоту обробки отриманої інформації в анкетах широко застосовують закриті питання, не дивлячись на те, що відкриті запитання дозволяють отримати більше корисної інформації для маркетолога організації-замовника.

За способом спілкування між дослідником і опитуваними: - Пресовий: запитальник друкують у газеті чи журналі; - Поштова: анкети розсилають поштою; - Роздатковий: анкетер роздає анкети групі респондентів; - Публікація анкет в Інтернеті.

За місцем проведення: - За місцем проживання; - За місцем роботи; - За місцем навчання.

В останніх двох випадках анкетування може бути груповим (або аудиторним).За рівнем стандартізатізаціі: - Повністю стандартизовані; - Частково стандартизовані.

Цей вид анкетування визначається характером питань (закритими або напівзакритими).По повноті охоплення: - Опитування всіх представників вибірки; - Вибіркове: опитування частини вибірки.

Схема процесу складання анкети складається з наступних етапів, послідовність яких вельми умовна, оскільки всі вони тісно взаємопов'язані і визначають один одного.

Етап 1. Визначення необхідної інформації.

ü Переконайтеся, що інформація, яку намічено отримати, повністю відповідає всім компонентам проблеми маркетингового дослідження.

ü Підготуйте набір допоміжних таблиць.

ü Складіть чітке уявлення про цільову вибірці.

Етап 2. Метод проведення опитування.

ü Перевірте вибраний метод опитування.

Етап 3. Зміст окремих питань.

ü Чи потрібен питання?

ü Чи потрібно використовувати кілька запитань замість одного для отримання однозначної інформації?

ü Не використовуйте подвійних питань.

Етап 4. Подолання неможливості та небажання відповідати.

ü Чи достатньо інформований респондент?

ü Для перевірки інформованості респондентів перед питаннями, що безпосередньо стосуються теми, задавайте фільтруючі питання, щоб з'ясувати обізнаність, знання про застосування продукту, попередній досвід.

ü Чи може респондент згадати подію?

ü Чи немає в анкеті помилок скорочення часу або вигадування.

ü Чи є питання, які містять приховані альтернативи, які можуть завищити оцінки ймовірності настання події?

ü Чи може респондент сформулювати відповідь?

ü Зведіть до мінімуму зусилля, що вимагаються від респондентів.

ü Задаються чи питання у відповідному контексті?

ü Поясніть причини збору інформації.

Якщо інформація зачіпає почуття респондента: - Розташовуйте питання на подібні теми в кінці анкети; - Перед питанням скажіть, що досліджуване поведінка поширене; - Задавайте питання про третій особі; - Заховайте питання в групі інших питань, на які респонденти захочуть відповісти; - Замість питань про конкретні числах уявіть категорії для відповіді; - По можливості застосовуйте імовірнісні методики.

Етап 5. Вибір структури питання.

ü Відкриті питання корисні при пошуковому дослідженні і як початкові питання.

ü При кожній можливості використовуйте структуровані питання.

ü У багатоваріантних питаннях відповідь повинна включати набір всіх можливих взаємовиключних варіантів.

ü Якщо очікується, що більшість респондентів на альтернативний питання дадуть відповідь нейтрально, додайте нейтральний варіант відповіді.

ü Для зменшення спотворення відповідей на багатоваріантні і альтернативні питання, розгляньте можливість використання роздільного голосування.

Якщо кількість варіантів занадто велике, розгляньте можливість додавання ще одного питання, щоб зменшити навантаження з аналізу великої кількості інформації.

Етап 6. Вибір словесної формулювання питання.

ü Визначте тему з позицій: хто, що, де, коли, чому і як (шість W).

ü Використовуйте прості слова, відповідні словникового запасу респондента.

ü Не використовуйте невизначені слова: як звичайно, нормально, часто, регулярно, випадково, іноді і ін

ü Уникайте прихованих альтернатив, не виражених відкрито в питанні.

ü Уникайте напрямних питань, наштовхують респондента на відповідь.

ü Уникайте прихованих припущень.

ü Респонденти не повинні робити узагальнень чи займатися розрахунками.

ü Використовуйте позитивні і негативні твердження.

Етап 7. Визначення порядку питань.

ü Початкові питання повинні бути цікавими, простими і не дратувати.

ü Питання про компетентність краще поміщати на початку анкети.

ü Спочатку слід розташовувати питання по основній інформації, потім класифікаційні та в кінці - ідентифікаційні.

ü Складні комплексні та «чутливі» питання потрібно розташовувати в заключних розділах анкети.

ü Загальні питання повинні передувати конкретним.

ü Ретельно розробляти розгалужені питання і охоплювати всі можливі варіанти.

Питання, що знаходиться після розгалуження, поміщати якомога ближче до відповідного розгалуженому питання. Розгалужені питання розташовувати так, щоб респондент не міг припустити, яка додаткова інформація від нього буде потрібно.

Етап 8. Форма і розташування.

ü Розділіть анкету на кілька частин.

ü Пронумеруйте питання в кожній частині.

ü Попередньо закодуйте анкету (привласніть код кожної відповіді).

ü Послідовно пронумеруйте анкети.

Етап 9. Друк анкети.

ü Надайте анкеті професійний зовнішній вигляд.

ü Оформляйте дані анкети у вигляді буклету.

ü Кожне питання розміщуйте на окремій сторінці (або на розвороті).

ü Використовуйте вертикальні стовпчики для відповідей.

ü Використовуйте таблиці, коли для відповіді на кілька запитань застосовується однаковий набір категорій.

ü Уникайте ущільнення питань для створення видимості стислості анкети.

ü Розташовуйте та вказівки якомога ближче до відповідних питань.

Етап 10. Попереднє тестування.

ü Завжди проводите попереднє тестування.

ü Протестуйте всі аспекти анкети, включаючи зміст питань, використовувані слова, узгодженість, форму і розташування, складність питань і інструкції.

ü Респонденти, опитувані при попередньому тестуванні, повинні бути схожі за характеристиками на залучаються до фактичного дослідженню.

ü Починайте попереднє тестування з особистих інтерв'ю.

ü Проведіть попереднє тестування по телефону, поштою або за допомогою електронних засобів, якщо один з цих методів використовується у фактичному дослідженні.

ü Задійте якомога більше інтерв'юерів для попереднього тестування.

ü Зробіть невелику вибірку для попереднього тестування - 15-30 респондентів.

ü Використовуйте протокольний аналіз і співбесіду для визначення проблем з анкетою.

ü Зробіть після кожної значної переробки анкети ще одне тестування з новою вибіркою.

ü Кодуйте і аналізуйте відповіді, одержувані при попередньому тестуванні.

 

2.4. План організації польових робіт, коригування та форматування даних маркетингового дослідження асортименту оптового підприємстваОпитування можуть бути одноразовими або повторюватися. Повторювані опитування називають панеллю. Цей термін походить від англійського слова panel, що в перекладі означає список. Панельне дослідження - це опитування визначеного, представницького кола осіб протягом тривалого часу або протягом певного проміжку часу з певної теми. Як панелі може виступати як група осіб, так і організації. Цей метод використовують при вивченні споживчих думок визначеної групи осіб за який-небудь період часу, і на його основі вивчається тенденція зміни думок споживачів, їхніх потреб, звичок, смаків. Найважливішими формами панелі є - панель споживачів і панель підприємців. При використанні опитувальних методів перед дослідником виникає проблема складання питань. Вибір форми питання визначається тим, наскільки конкретно поставлена ​​мета проведеного дослідження. Формулювання запитань анкети має бути конкретною, ясною і однозначною, анкета повинна бути лаконічною і містити оптимальну кількість питань. Анкета не повинна бути монотонної, навіювати нудьгу і викликати втому. У тесті анкети повинна використовуватися загальновизнана термінологія. Всі питання повинні бути згруповані у певні блоки відповідно до логіки дослідження. Необхідно використовувати контрольні питання для перевірки послідовності опитуваних у відповідях. Важкі й особисті питання містяться в кінці анкети.

Проведення опитування не можна починати без відповідного тестування анкети. Воно використовується для оцінки самих питань і їх послідовності. У ході тестування з'ясовується чи дійсно люди пам'ятають дані, які від них хотілося б отримати, не бентежать чи їх деякі питання, не викликають вони небажання відповідати або невпевненість при відповідях. Включення кожного питання в анкету обгрунтовується. Ефективність проведення опитування багато в чому залежить від визначення вибірки. Тут виникає необхідність отримати інформацію про параметри «групи», серед членів якої буде проводитися маркетингове дослідження. Наприклад, керуючий маркетингом бажає знати дані про обсяг збуту продуктів його організації через різні типи роздрібних магазинів. Така «група» в статистиці називається генеральною сукупністю або просто сукупністю. Іноді сукупність є досить малої своєю чисельністю, і менеджер може вивчити всіх її членів. Для визначення необхідної і достатньої вибірки дослідник повинен оцінити той коло опитуваних, який відповідав би всієї сукупності і відповідав завданням дослідження. При розробці плану визначення вибірки необхідно визначити, кого опитувати, яка кількість людей необхідно опитати і яким чином слід відбирати членів вибірки.сПроведення вибіркових досліджень завжди пов'язане з помилкою або з похибкою вимірювання (рис 2.13).

Рис 2.13 Залежність інтервалу помилки від розміру вибірки та рівня довіри

Розмір вибірки Інтервал помилки при рівні довіри,%
  15% 30% 45%
5,8 7,5 8,1
4,1 5,3 5,7
3,2 4,1 4,4
2,3 2,9 3,1
1,6 2,0 2,2

 

Інтервал помилки слід враховувати при обробці результатів анкетування.Розглянемо деякі найбільш поширені форми опитування. Анкетування по телефону застосовується в тих випадках, коли необхідно зібрати інформацію в короткі терміни в широких географічних розмірах ринку. Опитування по телефону необхідно вести заздалегідь підготувавши Кожен з методів проведення опитування має свої позитивні і негативні сторони. У таблиці 2.15 наведено переваги та недоліки окремих методів цієї форми маркетингового дослідження.

Рис 2.15 Переваги та недоліки різних форм опитування

Форма опитування Переваги Недоліки
В особистому бесіді Невеликі витрати часу. Можливість спостереження за реакцією беруть інтерв'ю. Відносно невисока вартість. Опитують може пояснити питання. Потрібні фахівці зі знанням психології. Обмеженість за обсягом питань і чисельності беруть інтерв'ю. Складність в обробці інформації. Охоплення невеликих територій.
По телефону Невеликі витрати часу. Відносно невисока вартість. Охоплення великих територій. Обмеження за обсягом питань.Відсутність контролю за достовірністю інформації.Складність у компонуванні відповідей. Суб'єктивні чинники, наприклад, небажання давати інтерв'ю, вести розмову.
Поштою (Письмово) Широке охоплення аудиторії.Можливість комп'ютерної обробки інформації. Показність вибірки.Можливість контролю достовірності відповідей. Великі витрати часу. Щодо дорогою. Вимагає професійної підготовки анкети. Не всі питання анкети можуть бути зрозумілі респонденту.
Фокус-груп Невеликі витрати часу. Широкі можливості використання результатів на будь-якому етапі дослідження. Висока вартість. Вимагає професійного керівництва, обладнання та устаткування.

1. Розвідувальні передбачають збір якихось попередніх даних, що проливають світло на проблему, а можливо і допомагають виробити гіпотезу (пропозиції, наукові пропозиції). 2. Описові, що передбачають опис певних явищ, наприклад, з'ясувати чисельність користуються авіаційним транспортом, або чисельність тих, хто чув про компанію. 3. Казуальні, що передбачають перевірку гіпотези про якийсь причинно-наслідкового зв'язку. Наприклад, про те, що зниження цін на квитки на тисячу сум викличе збільшення пасажиропотоку принаймні на 10%. На другому етапі вибираються методи дослідження.

2.5. Методи обробки польових даних маркетингове дослідження асортименту оптового підприємстваПольові спостереження застосовуються в основному для вивчення поведінки об'єкта в його нормальному середовищі, обстановці. Найбільше застосування на практиці знаходить польовий експеримент, який проводиться в нормальних умовах навколишнього середовища. Він знаходить застосування для дослідження в області маркетингу товарів виробничо-технічного призначення і споживчих товарів. У той же час кожен з методів може використовуватися в поєднанні з іншими, польові дослідження майже завжди дорожче кабінетних. Тому вони застосовуються у випадках, коли: - В результаті вторинного дослідження не досягнуть необхідний результат і не можливе проведення відповідного маркетингового заходу; - Високі витрати на польові дослідження можуть бути компенсовані значенням і необхідністю рішення відповідної задачі. Польове дослідження може бути повним чи суцільним, якщо їм охоплена вся група цікавлячих дослідника респондентів і частковим, якщо їм охоплений визначений відсоток респондентів. Польові методи дослідження поділяються на, дані представлені в таблиці 1:

ü Спостереження

ü Експеримент

ü Опитування

 

 

Таблиця 1 - Методи польових досліджень

Метод Характеристика Особисте спілкування (стандартизована, не стандартизована, вільна) По телефону
Опитування, інтерв'ю У письмовому вигляді За комплексними темами Групове інтерв'ю За участю респондента Без участі респондента
Спостереження Методом моментних спостережень (за допомогою спостерігача чи апарату) Польове або лабораторне
Інші форми Експеримент  

Польове дослідження ринку є збиранням і обробленням первинної інформації, котру збирали для вирішення конкретної досліджуваної проблеми або питання. Вони необхідні в тих випадках, коли доскональний аналіз вторинної інформації не в змозі забезпечити необхідні результати. Під час проведення польового дослідження первинні дані збираються за допомогою п'яти базових методів: — опитування; — фокусування; — спостереження; — експерименту; — імітації .

Перед проведенням дослідження необхідно провести пробне анкетування — "пілотаж". Метою пробного анкетування є доведення анкети "до кондиції", усунення помилок, неточностей, двозначностей і навідних елементів. Обсяг пілотажного дослідження має становити від 3 до 8 % передбачуваного обсягу вибірки.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 536 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Визначення обсягу вибірки та методів її формування маркетингового даслидження оптового підприємства.| Інструменти збору первинних даних Маркетингового дослідження асортименту оптового підприємства

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.024 сек.)