Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III. Керівництво Управлінням

Читайте также:
  1. Тема 2. Керівництво загальноосвітніми навчально-виховними закладами.
  2. Тема 4. Лідерство і керівництво в малих групах.

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї правлінням Фонду в порядку, установленому відповідно до законодавства Міністром праці та соціальної політики України.

Начальник Управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з неї Головою правління Фонду.

3.2. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом для обговорення найважливіших питань діяльності Управління, забезпечення координації роботи його структурних підрозділів та підвідомчих органів є колегія при начальнику Управління, яка діє на громадських засадах.

Колегія утворюється відповідно до наказу начальника Управління у складі 7-11 осіб. Персональний склад колегії затверджується Головою правління Фонду за поданням начальника Управління.

До складу колегії входять начальник Управління та його заступники (за посадою).

До складу колегії можуть уключатись інші відповідальні працівники Управління, підвідомчих органів, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з вирішенням питань, що належать до компетенції Фонду, представники від сторін соціального діалогу (за згодою).

Колегія при начальнику Управління:

визначає перспективні та поточні напрями роботи, розглядає результати діяльності Управління та його підвідомчих органів, розробляє пропозиції щодо вдосконалення організації роботи Управління та в разі потреби подає їх на розгляд правління Фонду, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

контролює виконання Управлінням та його підвідомчими органами постанов правління, наказів і розпоряджень Фонду;

заслуховує звіти про діяльність структурних підрозділів Управління та його підвідомчих органів;

розглядає питання своєчасного і в повному обсязі надходження страхових внесків та інших платежів до бюджету Фонду, фінансування видатків на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, призначення (перерахунку) і виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;

забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів Управління та його підвідомчих органів;

забезпечує координацію діяльності Управління з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, іншими відповідними установами та організаціями;

розглядає інші питання діяльності Управління та його підвідомчих органів.

Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Колегія правочинна приймати рішення за наявності на засіданні не менш як половини її членів. Рішення колегії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів. Рішення колегій оформляються протоколом і впроваджуються відповідно до наказу начальника Управління.

3.3. Начальник Управління:

1) керує діяльністю Управління, персонально відповідає за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, керівників структурних підрозділів Управління, очолює колегію при начальнику Управління, організовує та забезпечує її роботу;

2) подає Голові правління Фонду для затвердження штатний розпис Управління і кошторис видатків на його утримання;

3) забезпечує виконання доведених Фондом показників доходів та видатків;

4) затверджує регламент роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління;

5) за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та Фондом призначає та звільняє з посади начальників підвідомчих органів;

6) за погодженням з Фондом призначає та звільняє з посади начальників структурних підрозділів Управління;

7) призначає та звільняє з посади працівників Управління, заступників начальників підвідомчих органів;

8) у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та майном Фонду;

9) представляє Управління в державних органах, громадських організаціях, у тому числі в міжнародних, без доручення підписує документи від імені Управління;

10) у межах своєї компетенції видає накази з питань діяльності Управління, які є обов'язковими для виконання працівниками Управління та підвідомчими органами, без доручення підписує документи від імені Управління;

11) у встановленому порядку розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно з законодавством, виносить рішення про застосування фінансових санкцій;

12) уносить у разі потреби на розгляд правління Фонду пропозиції з питань діяльності Фонду.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сценарий 3. | Історичні аспекти розвитку пенсійної системи, передумови та мета створення Пенсійного фонду | Основні етапи та головні події у діяльності Пенсійного фонду України | Пенсійний фонд України: хронологія розвитку |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
II. Завдання, функції, права та обов'язки Управління| СВИДЕТЕЛЬСТВО

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)