Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Позначте правильне твердження. А.При формуванні асортименту і структури продукції слід враховувати попит на дані

Читайте также:
  1. Лексично правильне словосполучення утворить прикметник «повчальний» з іменником
  2. Неправильне застосування закону Бернуллі
  3. Позначте правильне твердження
  4. Позначте правильне твердження.
  5. Позначте правильне твердження.

А.При формуванні асортименту і структури продукції слід враховувати попит на дані види продукції і ефективність використання трудових, сировинних, технічних ресурсів.

Б.При аналізі номенклатурності необхідно враховувати прямі витрати праці та дослідити структуру ринку.

В.При аналізі якості продукції необхідно розрахувати коефіцієнт сортності.

1. Тільки А і Б варіанти правильні. 2. Всі варіанти неправильні

3. Тільки А і В варіанти правильні. 4. Всі варіанти правильні.

51. Причиною невиконання плану по асортименту є:

А. Порушення роботи засобів механізації виробничих процесів та технології виробництва.

Б. Порушення графіку роботи керівника підприємства.

В. Відсутність спеціальної освіти у головного економіста.

Г. Порушення графіку поставки сировини на підприємство.

1. А,В 2. Б,Г 3. Б,В 4. А,Г

52. Серед запропонованих тверджень виберіть правильне.

А. Суть способу найменшого числа полягає у виборі найменшої із двох сум.

Б.Формування асортименту продукції включає наступні моменти: визначення поточних і перспективних потреб споживачів та оцінку рівня конкурентоспроможності продукції, що запланована до випуску.

В. Аналіз обсягів виробництва починають з оцінки того, чи виконано план виробництва на перспективу.

1. Тільки А і Б варіанти правильні. 2. Всі варіанти неправильні

3. Тільки А і В варіанти правильні. 4. Всі варіанти правильні.

53. Аналіз ринків збуту продукції починають з вивчення:

1. попиту на продукції;

2. його структури;

3. пропозиції продукції;

4. кількість учасників ринку.

54. Місткість товарного ринку (U) визначається обсягом товарів, які на ньому реалізуються протягом оку, і обчислюється за формулою:

1. U=В – З + І – Е , де В – виробництво товарів;

2. U=В + З – І – Е ; З – залишки товарних запасів;

3. U=В + З + І + Е; І – імпорт товарів;

4. U=В – З – І + Е . Е – експорт товарів.

55. Показник ринкової частки (сегмент ринку) обчислюють як відношення:

1. обсягу продажу певного товару окремим підприємством до сумарного обсягу продажу цього товару на ринку;

2. сумарного обсягу продажу певного товару на ринку до обсягу продажу цього товару окремим підприємством;

3. загального обсягу імпортного товару до обсягу його експорту;

4. загального обсягу експорту певного товару до обсягу його імпорту.

56. В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою

1. коефіцієнта цінової еластичності; 2. відносної частки ринку;

3. темпу зростання ринку; 4. індексу зміни ціни.

57.Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:

1. систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку;

2. вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку, виявлення резервів збільшення прибутку;

3. виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу;4. всі відповіді вірні.

58.Рентабельність реалізованої продукції це відношення:

1. прибутку від звичайної діяльності до середньої величини поточних активів;

2. прибутку від звичайної діяльності до середньої величини активів;

3. прибутку від звичайної діяльності до суми виручки від реалізації продукції;

4. збитку до валюти балансу.

59. Показники рентабельності характеризують:

1. доходність підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну;

2. витрати підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну;

3. кінцевий збиток підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну;

4. всі відповіді вірні

60.Яку назву має форма №2 :

1. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупній дохід);

2. Баланс;

3. Звіт про прибутки та збитки. 4. Звіт про власний капітал.

61. Точку беззбитковості обсягів реалізації обчислюють шляхом ділення

Загрузка...

1. суми постійний витрат на ставку маржинального доходу;

2. суми змінних витрат на ставку маржинального доходу;

3. суми маржинального доходу на ціну реалізації;

4. суми загальних витрат на прибуток.

62.Застосування методики маржинального аналізу фінансових результатів для дослідження факторів зміни прибутку та його прогнозування використовують таку модель:

1. П= q х (р – зв)- ПВ де q – кількість

2. П= q х (р – ПВ) – зв р – ціна одиниці продукції

3. П= q х зв (ПВ – р)зв – зміни витрат на одиницю продукції

4. П= q х ПВ(р –зв) ПВ – постійні витрат на увесь обсяг продукції

63.Маржинальний дохід визначається як

1. різниця виручки і витрат;

2. сума змінних витрат і прибутку;

3. сума постійних витрат і прибутку;

4. різниця прибутку і постійних витрат.

64. Можливий резерв зростання суми прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації конкретного виду продукції обчислюють як добуток

1. планового обсягу реалізації на фактичну ціну;

2. можливого резерву збільшення обсягу реалізації на плановий прибуток від реалізації 1ц;

3. фактичного обсягу реалізації на планову ціну;

4. можливого резерву збільшення обсягу реалізації на фактичну ціну реалізації.

65. Методика маржинального аналізу фінансових результатів базується на розподілі витрат на:

1. прямі і непрямі;

2. постійні і змінні;

3. виробництво і збут;

4. загальновиробничі і адміністративні.

66. При факторному аналізі норми прибутку (НП) використовують таку факторну модель:

1. НП=П х (ОВЗ+ОбЗ) де П – сума прибутку

2. НП=П х (ОВЗ – ОбЗ) ОВЗ – основні виробничі засоби

3. НП=(ОВЗ – ОбЗ) : П ОбЗ – оборотні засоби

4. НП=П : (ОВЗ+ОбЗ)

67.Рентабельність визначається як:

1. Різниця між виручкою і собівартістю.

2. Різниця прибутку підприємства і капіталу.

3. Відношення прибутку підприємства до витрат чи застосованих ресурсів або капіталу.

4. Вірної відповіді немає.

68. Щоб розрахувати прибуток на 1 ц необхідно:

1. Ціну реалізації 1 ц відняти собівартість 1 ц реалізованої продукції

2. Ціну реалізації 1 ц додати до собівартості 1 ц реалізованої продукції

3. Ціну реалізації 1 ц поділити на собівартість 1 ц реалізованої продукції

4. Ціну реалізації 1 ц помножити на собівартість 1 ц реалізованої продукції


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 237 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Услуги не всегда вещественны | Управления качеством | Дисциплинарным | Процессом | Актуализацией | В любой форме и на любом носителе | Доступность службы | Качество передачи пользовательской информации | Товарознавство харчових жирів, молока та молочних товарів | Позначте правильне твердження. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Позначте правильне твердження| Позначте правильне твердження.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.019 сек.)