Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основна література. 1. Основи охорони праці: Підручник

Читайте также:
  1. I. Основная
  2. II Основная часть
  3. II Основная часть
  4. II Основная часть мероприятия
  5. II. Основная часть
  6. IV. Основная часть (рассказывать подробно!).
  7. А какая у нас основная заповедь?

1. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге вид. / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. К.: Основа, 2006. 448 с.

2. Гандзюк П.П., Желібо С.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник / За ред. П.П. Гандзюка К.: Каравела, 2003. 408 с.

3. Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О. В. Основи охорони праці. Підручник. Львів: Афіша. 2001. 350 с.

4. Охрана труда на железнодорожном транспорте / Под ред. Ю.Г.Сибарова. М.: Транспорт, 1981 . 287 с.

5. Кутах О.П., Зеркалов Д. В. Охорона праці на залізничному транспорті. Частина 1. К.: ТОВ Міжнар. фін. агенція, 1997. 131 с.

6. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 264 с.

7. Основи охорони праці / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В.В. Березуцького. Х.: Факт, 2005. 480 с.

8. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. 4-те вид., допов. і перероб. К.: Університет «Україна», 2009. 295 с.

9. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, СВ. Тимошук, О.І. Третяк, P.M. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 374 с.

10. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2009. 540 с.

11. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. Львів: УАД, 2006. 336 с.

Додаткова література

1. Охорона праці та промислова безпека: Навч. посіб. / К. Н. Ткачук, В. В.
Зацарний, Р. В. Сабарно, С. Ф. Каштанов, Л. О. Мітюк, Л. Д. Третьякова,
К. К.Ткачук, А. В. Чадюк, за ред. К. Н. Ткачука і В. В. Зацарного. К.:
2009.

2. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. Львів: «Тріада плюс», 2010. 648 с.

3. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. - Львів: «Тріада плюс», 2011. 436 с.

4. Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навч. посіб. Харків, ХНАМГ, 2007. 227 с.

5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. К.: Каравела, 2004. 408 с.

6. Основи охорони праці: Підручник. 3-тє вид., доповн. та переробл. / К.Н. Ткачук, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно, О.І. Полукаров, В.С. Коз’яков, Л.О. Мітюк, Ю.О. Полукаров, за ред. К. Н. Ткачука. – К.: Основи, 2011 – 480 с.

 

Навчально-методичне видання

Олена Леонідівна Сорочинська

 

 

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

для студентів усіх спеціальностей і форм навчання

 

Укладач: Сорочинська Олена Леонідівна

 

Відповідальний за випуск

 

Директор РВЦ ДЕТУТ: Л. В. Пономаренко

 

Головний редактор: О. В. Ємець

 

Верстка: В. О. Андрієнка

 

Підписано до друку 23.02.2012 Формат 60х84/16. Папір офс.

Спосіб друку – ризографія. Зам. №7-2/12 Наклад 300 прим.

Надруковано в редакційно-видавничому центрі Державного економіко-технологічного університет транспорту, свідоцтво про реєстрацію: Серія ДК № 3079 від 27.12.2007. 03049, м. Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 75 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Основні поняття пожежної безпеки | Загальні вимоги пожежної безпеки | Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами | Теоретичні основи процесів горіння та вибуху | Показники пожежовибухонебезпечності речовин і матеріалів | Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою | Пожежна безпека будівель і споруд | Евакуація людей із будівель і приміщень | Способи та засоби пожежогасіння | Вимоги до розміщення вогнегасників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Державний пожежний нагляд| Консольный режим Turbo Delphi

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)