Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

N47. Потреби як джерела активності людини

Читайте также:
  1. IV. Процедура констатації моменту смерті людини
  2. IV. Складіть список КК зарубіжних держав, які перекладені на українську чи російську мову, вкажіть джерела, в яких вони опубліковані.
  3. N 1. Джерела та пердумови розвитку вищих психічних функцій
  4. N48. Потреби та мотиви
  5. N60 Психологічна структура інтелекту людини.
  6. S. ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ

 

Потреби - динамічно-активні стани особистості, що виражають §§ залежність від конкретних умов існування і породжують діяльність, спрямовану на зняття ціє§ залежності. В процесі діяльності відбувається як розвиток особистості, так і перетворення середовища, в якому живе людина. Отже, потреби - це рушійна сила розвитку особистості.1) Одна з властивостей потреб - §х пасивно-активний характер.З одного боку, вони задаються людині умовами §§ біосоціального існування й пов'язані з виникненням дефіциту в нормальній життєдіяльності - соціальній чи біологічній. З іншого - потреби детермінують активність, спрямовану на усунення цього дефіциту. Особливість нервово-психічного напруження в стані потреби полягає в тому, що воно містить необхідність свого послаблення як передумову зняття напруження.

Людина прагне до напруження творчо§ діяльності, шукає нові цілі, активізує потреби як засоби психічно§ організаці§ поведінки. Тому стан напруженого спонукання має для людини не лише негативний, але й позитивний сенс. В цьому полягає глибока діалектика людсько§ мотиваці§.

Деякі теорі§ (зокрема гедоністські) стверджують, що головною рушійною силою поведінки людини є уникнення неприємного, а не пошуки задоволення. За Фрейдом: поведінка викликається та спрямовується тенденцією організму уникати або стримувати зростання стимуляці§ чи напруження.

2)Іншою властивістю потреб є суб'єктивно-об'єктивний характер. Суб'єктивний бік характеризується кількома моментами: а) конкретна нестача, потреба; б) суб'єктивне середовище потреби тло тбт внутрішня система потреб, рівень §х розвитку й стану в цю мить, які підсилюють або послаблюють імпульс до ді§; в) суб'єктивні засоби задоволення потреб; г) суб'єктивна цінність - значущість задоволення потреби й зусилля, необхідного для §§ задоволення. Об'єктивний бік потреби складають: а) об'єкт нестачі, потреби; б) об'єктивне середовище - ситуація, що сприяє або не сприяє §§ задоволенню; в) об'єктивні шляхи - засоби, можливості задоволення потреби; г) об'єктивна цінність - значущість задоволення потреби й зусилля, необхідного для §§ задоволення.

Однією з головних (за Леонтьєвим) 3) властивостей потреб є предметність. Стан потреби характеризується чіткою предметною спрямованістю. Потреба в предметі відчувається заради його опанування як неохідного, але відсутнього в дану мить компонента системи загалом. Потреба - це завжди відчування нестачі в чомусь певному. Цим пояснюється чітка автономність і диференційованість потреб у свідомості особистості.

Розуміння потреби як джерела особистісно§ активності підтверджено позицією провідного методолога С.Д.Максименка. Нужда є дійсною вихідною основою існування та саморозвитку особистості, "одиницею" вказаних феноменів. Квінтесенцією нужда, на думку автора, є переживання любові до іншо§ людини, яка, мотивуючи особистість, визначає §§ "початок" та "продовження".

Також звернемо увагу на таку 4)властивість як суспільно-особистісний характер потреб. Потреби особистості пов'язані з потребами суспільства, в якому вона живе і задля якого вона живе.

 


Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 165 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)