Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приносить доходи до Державного бюджету;

Читайте также:
  1. Видатки державного бюджету.
  2. Дефіцит державного бюджету
  3. ДОДАТОК до Рекомендацій щодо порядку заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
  4. Доходи домогосподарств
  5. Економічна природа державного кредиту як складової державних фінансів
  6. Засоби державного регулювання господарської діяльності
  7. НЕТ НИКАКОЙ ГАРАНТИИ, ЧТО ВАША ИГРА БУДЕТ ПРИНОСИТЬ ФАН

В,2-А,3-Б


2. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Боргове зобов'язання позичальника кредитору про виплату боргу в призначений строк.

2. Наказ власника рахунку (чекодавця) кредитній установі, яка його обслуговує, сплатити певну суму грошей чекодержателеві.

3. Грошові знаки, які випущені емісійними установами.

4. Система банківських розрахунків за допомогою ЕОМ.

5. Система спеціальних розрахунків між банками на основі банківських переказів з одного рахунку на інший.

 

В, 2-А, 3-Г, 4-Д, 5-Б


 

A. Чек.

Б. Депозитні гроші.

B. Вексель.
Г. Банкнота.

Д. Електронні гроші.


 


3. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Банкноти, монети та депозити комерційних банків у Центральному банку.

2. Здатність фінансових активів та матеріальних цінностей перетворюватися на готівку.

3. Внески грошових коштів юридичних і фізичних осіб у банки.

В, 2-Б, 3-А


 

A. Депозити.
Б. Ліквідність.

B. Гроші високої ефективності.


4. Визначить основні концепції пропозиції грошей:

1. Існують певні обмеження впливу грошової пропозиції на ставку процента, а ставки процента на рівень інвестицій.

2. Грошова політика менш впливова, ніж бюджетно-податкова.

3. Зростання грошової маси призводить до зростання А. Кейнсіанці. темпів інфляції. Б. Монетаристи.

4. Маніпулюючи грошовою масою не можна вплинути на ставку процента;

5. Зміна пропозиції грошей може впливати на сукупні витрати опосередковано через зміну ставки процента.

6. Головним засобом пожвавлення економіки має бути не стимулювання зростаючою грошовою пропозицією, а структурні зміни економіки, розширення виробничих можливостей.

7. Коливання грошової пропозиції змінює ставку процента, яка визначає рівень інвестування, я інвестиції як елемент сукупних витрат впливають на сукупний попит і рівноважний обсяг виробництва.

8. Зміна грошової пропозиції безпосередньо впливає на сукупні витрати, бо за основу береться рівняння обміну: М • V = Р »0..

А-1,2,5,7 Б-3,4,6,8

 

5. Загальна грошова маса зростає кожного разу, коли комерційні банки:

1. збільшують свої вклади у Національному банку;

2. вилучають частину своїх грошей з Національному банку;

3. зменшують свої зобов'язання за поточними рахунками, сплачуючи готівкові чи безготівкові гроші по внесках;

4. збільшують обсяги позик, які надаються населенню;

5. немає правильної відповіді.

6. Кон'юнктура - це:

1. послідовний зв'язок між різними точками рівноваги економіки;

2. напрямок та ступінь зміни сукупності макроекономічних показників, які характеризують розвиток народного господарства;

3. співвідношення між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження;

4. регулювання коливань економічної активності в суспільстві в періоди передкризового стану;5. усі відповіді неправильні.

7. Матеріальною основою великого циклу є:

1. необхідність оновлення основного капіталу;

2. необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлення об'єктів інфраструктури;

 

3- процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

4- необхідність зміни цін на ресурси;

5- усі відповіді правильні.

8. Матеріальною основою періодичності середніх циклів є:

1. криза;

Бум;

3- підйом;

4пожвавлення;
5.падіння.

9. Яке з тверджень найбільш повно характеризує поняття інфляції?

1. здуття, розбухання грошово-паперового обігу;

2. підвищення загального рівня цін;

3. зниження купівельної спроможності грошей при одночасному зростанні цін на товари та послуги;

4. знецінення грошей, що супроводжується порушенням законів грошового обігу та втратою грошима усіх або частини основних функцій;

5. втрата довіри людей до грошових знаків і перехід до бартерних операцій та операцій з використанням іноземних валют.

10. Визначить основні концепції визначення причин інфляції:

1. Зростання витрат виробництва.

Загрузка...

2. Зростання номінальної кількості грошей, яке перевищує зростання виробництва благ при сталій

швидкості обігу грошей. А. Монетарна концепція.

3. Зростання сукупного попиту за умов повної Б. Немонетарна концепція,
зайнятості через оптимістичні оцінки майбутньої

кон'юнктури.

4. Структурні зрушення у сукупному попиті.

5. Зростання швидкості обігу грошей, при їх сталій номінальній кількості, яке перевищує зростання реального обсягу виробництва.

6. Прискорення темпів інфляції призводить до скорочення попиту на гроші через високі альтернативні витрати утримання реальної каси.

7. Ринкова влада монополій, олігополій, держави, яка реалізується у монопольному підвищенні рівня цін.

11. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Викликана підвищенням цін господарюючими

агентами у відповідь на зростаючий попит. А. Структурна інфляція. ??????

2. Викликана підвищенням цін господарюючими В. Інфляція витрат, агентами для покриття більш високих очікуваних витрат.. Інфляція попиту.

3. Викликана макроекономічною міжгалузевою незбалансованістю.

12. Вставте правильну відповідь.

Поєднання інфляції попиту та інфляції витрат створює інфляційна спіраль________ .

13. Визначить основні заходи активної антиінфляційної політики:

1. Стабілізація інфляційних очікувань.

2. Поступове обмеження грошової пропозиції.

3. Заборона емісійного фінансування Державного бюджету.

4. Індексація грошових доходів населення.

5. Регулювання валютного курсу.

6. Збільшення податків.

7. Стримування зростання факторних доходів та цін.

14. Визначить форми інтернаціоналізації виробництва:

1. міжнародна торгівля;

2. міжнародні валютні відносини;

3. інтеграційна;

4. вивіз капіталу і міжнародний кредит;

5. транснаціональна;

6. міжнародна трудова міграція;

7. міжнародне науково-технічне і виробниче співробітництво.

15. Вкажіть причини розвитку міжнародної торгівлі:

1. ефективне виробництво різноманітних технологій або комбінації ресурсів;

2. обмеженість ресурсів окремих країн для самостійного проведення фундаментальних досліджень;

3. нерівномірність в розподілі і забезпеченості економічними ресурсами різних країн;

4. необхідність включення всіх факторів виробництва національних держав у світовий рух і міжнародний поділ праці;

5. зростаючий обмін напівфабрикатами, деталями, вузлами в рамках міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва;

6. вихід відтворювального процесу за національні кордони і розширення місткості ринку, оптимальний розмір якого не менш 250-300 млн. чоловік.

16. Принцип порівняльних переваг вперше сформував:

1. Пол Самуельсон.

2. Уїльям Нордхаус.

3. Давід Рікардо.

4. Адам Сміт.

5. Джеймс Тобін.

17. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Адвалерне мито.

2. Складне мито. А. Тарифи.-1, 2, 4

3. Добровільне обмеження експорту. Б. Нетарифні бар'єри.- 3, 5, 6

4. Особливе мито.

5. Складна митна процедура.

6. Валютні обмеження імпорту товарів.

18. Систематичний звіт всіх економічних операцій, що відбуваються між окремими особами, фірмами і урядом однієї
країни з аналогічними представниками інших країн упродовж року, характеризує показник:

1. відкритість економіки;

2. платіжний баланс;

3. зовнішньоекономічна політика;

4. міжнародний поділ праці;

5. інтернаціоналізація виробництва.


19. Визначте основні форми вивозу капіталу:

1. Кредити.

2. Прямі інвестиції.

3. Позики.

4. Банківські депозити.

5. Кошти на рахунках інших фінансових інститутів.

6. Портфельні інвестиції.


 

 

А. Позичковий капітал.1,3,4, 5

Б.Підприємницький капітал.- 2,6


 


20. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Законодавче встановлене відношення між двома валютами, яке є основою валютного курсу.

2. Співвідношення купівельної спроможності двох чи більше валют відносно певного набору ("кошика") товарів і послуг.

3. Ціна грошової одиниці країни, виражена в грошових одиницях інших країн.

4. Спроможність національної грошової одиниці вільно використовуватись в міжнародному платіжному обігу для здійснення різних міжнародних розрахунків.

Б 2- В 3- А 4- Г

 

 

A. Валютний курс.

Б. Валютний паритет.

B. Паритет купівельної спроможності.
Г. Конвертованість валюти.


21. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Цілеспрямовані дії уряду на зниження обмінного

курсу валюти своєї країни. А. Девальвація.

2. Вплив на курс національної валюти шляхом купівлі- Б. Ревальвація, продажу іноземної валюти. В. Валютна інтервенція.

3. Дії уряду, спрямовані на підвищення обмінного курсу національної валюти.

 

А 2- В 3- Б

22. Корегування національного валютного курсу здійснюється за допомогою:

1. девальвації;

2. валютної інтервенції;

3. ревальвації;

4. експорту;

5. імпорту.

23. Знайдіть відповідні значення наступних понять:

1. Фіксовані валютні курси на основі золотого паритету А. Бреттон-Вудська валютна система, для кожної валюти. Б. Ямайська валютна система.

2. Фіксація обмінних курсів на основі валютних В. Золотий стандарт, паритетів.

3. Система корегування плаваючих курсів.

 

В 2- А 3- Б

24. Визначить переваги та недоліки Бреттон-Вудської валютної системи:

1. Практика добровільного корегування валютних курсів.

2. Незаінтересованість урядових органів у своєчасному А. Переваги, корегуванні валютних курсів. Б. Недоліки.

3. Спроба збільшити гнучкість регулювання валютних курсів шляхом зменшення ролі золота.

4. Обмеження відхилень валютних курсів від офіційних паритетів за допомогою валютних інтервенцій.

5. Неможливість забезпечення необхідного рівня міжнародної ліквідності.

6. Створення МВФ, який відіграє важливу роль у міжнародних фінансах до теперішнього часу.

А- 3, 4,6 Б- 1,2,5

 

25. Визначте в яких роках існували дані валютно-кредитні системи:

1. Ямайська валютна система. А. існувала з 1944 року.

2. Золотий стандарт. Б. існувала з 1976 року.

3. Бреттон-Вудська валютна система. В. існувала з 1821 року.

Б 2- В 3- А

26. Визначте фактори економічного зростання:

1. Фактори попиту. А. Прямі фактори.

2. Фактори пропозиції. Б. Непрямі фактори.

3. Фактори розподілу.

 

А-2 Б-1,3

27. До факторів пропозиції економічного зростання відносяться:

1. Кількість і якість трудових та природних ресурсів;

2. Перерозподіл виробничих ресурсів в економіці;

3. Податковий тиск;

4. Обсяг основного капіталу;

5. Ефективність кредитно-банківської системи;

6. Діюча система розподілу доходів;

7. Технологія і організація виробництва;

8. Зростання споживчих, інвестиційних та державних витрат;

9. Рівень розвитку підприємницьких здібностей в суспільстві.

10. Розширення експортних поставок.

28. У моделі економічного зростання Р. Солоу не враховується вплив:

1. збільшення чисельності населення;

2. зростання технологічного прогресу;

3. зростання продуктивності праці;

4. зростання національного доходу;

5. зростання капіталоозброєності.


29. В моделі Р. Солоу при темпі зростання технічного прогресу ^) та темпі приросту населення (Іь) темп
економічного зростання дорівнює:

1. ил

2. і;

3. 0;

4. іь+и;

5. 1.

30. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

A. Фрикційне безробіття. Б. Структурне безробіття. B. Кон'юнктурне безробіття. Г. Повна зайнятість. Д. Природне безробіття. Е. Рівень безробіття. Є. Працездатне населення. Ж. Закон Оукена.

1. Перевищення на 1% фактичного рівня безробіття над рівнем безробіття за умов повної зайнятості призводить до відставання реального обсягу ЧНП від потенційного ЧНП на 2.5%.

2. Рівень безробіття, визначений за умов відсутності циклічного безробіття.

3. Безробіття, пов'язане із добровільною зміною найманими працівниками місця роботи або з періодами їх тимчасового звільнення.

4. Усі особи, які можуть та хочуть працювати.

5. Безробіття, пов'язане з циклічним скороченням виробництва.

6. Часкам працездатного населення, не зайнята у даний період.

7. Безробіття пов'язане з невідповідністю професійної підготовки робочої сили структури виробництва.

8. Здатність, яка становить менше ніж 100% наявної робочої сили, за умов фрикційного та структурного безробіття.

 

 

1-Ж,2-Д,3-А,4-Є,5-В,6-Е,7-Б,8-Г


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра економічної теорії Дисципліна Макроекономіка Викладач к.е.н. Гуща 1,0,

Модуль 2 Варіант №2

A. Масштаб цін. Б. Інститути грошової системи. B. Валютний паритет. Г. Грошова одиниця. Д. Форми грошей. Є. Емісійна система.

1. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Міра грошей, прийнята в країні за одиницю.

2. Співвідношення національної валюти з іншими валютами.

3. Вагова кількість грошового металу, прийнятого в країні за грошову одиницю.

4. Установи, що здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають порядок емісії.

5. Державні і недержавні установи, які регулюють грошовий обіг.

6. Матеріалізована в певному типі загального еквіваленту мінова вартість, яка забезпечує стабільність обігу товарів і є стабільним платіжним засобом у готівковому обігу.

 

1-Г,2-В,3-А,4-Є,5-Б,6-Д

2. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

A. Товарні до грошові еквіваленти. Б. Золоті та срібні монети. B. Білонні монети. Г. Паперові гроші. Д. -Кредитні гропнЧ-

1. Неповноцінна розмінна монета, номінальна вартість якої перевищує вартість вміщеного в неї металу та витрат на її чеканку.

2. Грошові знаки, що випускаються державним казначейством для покриття фінансових потреб держави, що проявляються в дефіциті державного бюджету і забезпечені певною купівельною спроможністю.

3. Вагова кількість грошового металу, прийнятого в країні за грошову одиницю.

4. Товар, з натуральною формою якого пов'язана його суспільна функція загального еквівалента.

5. Повноцінні монети із золота або срібла, які виконують всі функції грошей.

 

В,2-Г,3-Д,4-А,5-Б

3. Визначить баланс Центрального банку:

А. Актив. Б. Пасив.

1. Депозити комерційних банків.

2. Кредити уряду.

3. Готівкові гроші в обігу.

4. Інші пасиви.

5. Валютні резерви.

6. Інші активи.

7. Депозити уряду.

8. Кредити комерційних банків.

9. Цінні папери.

 

А- 2,5,6,8,9

Б-1,3,4,7

4. Норма обов'язкових банківських резервів:

1. вводиться як засіб, що стримує від вилучення вкладів;

2. складає середню величину маси грошей, необхідну для вилучення потреб населення;

3. тепер не використовується;

4. вводиться, насамперед, як інструмент впливу на грошову пропозицію М3;

5. немає правильної відповіді.

5. Визначить основні способи фінансування бюджетного дефіциту:

1. шляхом збільшення кількості грошей високої ефективності;

2. шляхом збільшення облігацій Казначейства у населення;

3. шляхом зниження частки готівкових грошей у загальній сумі платіжних засобів населення;

4. шляхом скорочення надлишкових резервів комерційних банків;

5. шляхом скорочення валютних резервів Центрального банку.

6. Матеріальною основою малих циклів є:

 

1. необхідність оновлення основного капіталу;

2. процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

3. необхідність оновлення об'єктів інфраструктури;

4. необхідність зміни цін на ресурси;


5.


усі відповіді неправильні.


7. Матеріальною основою періодичності середніх циклів є:

1. необхідність оновлення основного капіталу;

2. необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлення об'єктів інфраструктури;

 

3- процеси, що відбуваються на грошовому ринку;

4- необхідність зміни цін на ресурси;

5- усі відповіді правильні.

8. У період депресії найбільше скорочуються:

1. рівень зарплати;

2. рівень цін;

3. величина підприємницького прибутку;

4. державні закупки товарів і послуг;

5. інвестиційні витрати.


9. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Інфляція, яка супроводжується стагнацією виробництва і високим рівнем безробіття в країні.

2. Тривале зниження рівня цін.

3. Одноразове підвищення рівня цін, яке може стати імпульсом для прискорення інфляції.

4. Тривале зниження темпів інфляції.

Б,2-А,3-В,4-Г

10. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Зростання рівня цін від 10% до 200% на рік.

2. Підвищення цін на імпортні товари за умов твердого валютного курсу.

3. Повільне зростання цін (до 10% на рік).

4. Зростання цін до 1000% на рік і більше.

Б,2-Г,3-А,4-В


A. Дефляція.
Б. Стагфляція.

B. Інфляційний шок.
Г. Дезінфляція.

 

A. Помірна інфляція.

Б. Галопуюча інфляція.

B. Гіперінфляція.

Г. Імпортована інфляція.


11. Визначить основні концепції визначення причин інфляції попиту

Монетарна концепція. Немонетарна концепція.

1. Розширення державних замовлень: військових та соціальних. А.

2. Зростання попиту на засоби виробництва в умовах Б. майже повної завантаженості виробничих потужностей.

3. Зростання номінальних касових залишків.

4. Зростання доходів населення в результаті узгоджених дій профспілок.

5. Зростання швидкості обігу грошей, яке викликане інфляційними очікуваннями макроекономічних суб'єктів.

6. Зміни в асортиментній структурі сукупного попиту призводять до зростання загального рівня цін.

12. Вставте правильну відповідь.

Доход, який отримує уряд на основі монопольного права друкувати гроші це

СЕНЬЙОРАЖ


13. Визначить форми міжнародних економічних відносин:

1. міжнародна торгівля;

2. міжнародні валютні відносини;

3. інтеграційна;

4. вивіз капіталу і міжнародний кредит;

5. транснаціональна;

6. міжнародна трудова міграція;

7. міжнародне науково-технічне і виробниче співробітництво.

14. Вкажіть причини посилення інтернаціонального фактора у відтворювальному процесі:

1. ефективне виробництво різноманітних технологій або комбінації ресурсів;

2. обмеженість ресурсів окремих країн для самостійного проведення фундаментальних досліджень;

3. нерівномірність в розподілі і забезпеченості економічними ресурсами різних країн;

4. необхідність включення всіх факторів виробництва національних держав у світовий рух і міжнародний поділ праці;

5. зростаючий обмін напівфабрикатами, деталями, вузлами в рамках міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва;

6. вихід відтворювального процесу за національні кордони і розширення місткості ринку, оптимальний розмір якого не менш 250-300 млн. чоловік.


15. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Формування, розвиток та поглиблення економічних взаємозв'язків між країнами завдяки відкритості національних економік.

2. Форма міжнародних економічних відносин за посередництвом експорту і імпорту товарів та послуг, яка базується на міжнародному поділі праці.

3. Багатогалузева глобальна економіка, яка пов'язує національні господарства в єдину систему обміном економічної діяльності і міжнародним поділом праці.

4. Система проникнення одних країн в економіку інших через товарний обіг, за умов, що внутрішні ринки цих країн виступають зовнішніми для інших країн.

5. Спеціалізація країн на виробництві певних видів товарів відповідно до їхніх природно-кліматичних, історичних та економічних умов.

Б,2-Г,3-А-,4-Д,5-В

 


А

Б

В

Г

Д
Світове господарство. Інтернаціоналізація виробництва. Міжнародний поділ праці. Міжнародна торгівля.

Світовий ринок.


16. Вкажіть причини відродження протекціонізму:

1. зростання масштабів експорту виробничого капіталу;

2. лібералізація торгівлі;

3. посилення конкурентоспроможності іноземних фірм у національній економіці;

4. перевищення імпорту над експортом і збереження стійкого торгового дефіциту в окремих країнах;

5. ефективне виробництво різноманітних технологій або комбінації ресурсів;

6. зростання процесів інтернаціоналізації виробництва.


17. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Тверда ставка за встановлену одиницю товару.

2. Зобов'язання обмежити або не розширювати обсяг експорту.

3. Фіксований відсоток з ціни товару.

4. Розмір державних грошових зборів з товарів, цінностей і майна при перетині кордонів країни.

5. Встановлення обсягів на ввіз чи вивіз товарів у кількісному або вартісному вираженні.

6. Одночасне вилучення адвалерного і особливого мита.

1-А 2-Є 3-Г 4-В 5-Б 6-Д


 

A. Тарифи.

Б. Квотування.

B. Адвалерне мито.
Г. Особливе мито.
Д. Складне мито.

Є. Добровільне обмеження експорту.


18. Різниця між імпортним митом та квотою у тому, що лише мито:

1. призводить до скорочення міжнародної торгівлі;

2. призводить до підвищення цін;

приносить доходи до Державного бюджету;

4. призводить до зменшення цін;

5. немає правильної відповіді.


19. Знайдіть відповідні визначення наступних понять:

1. Національна валюта, яка функціонує тільки в межах однієї країни і не обмінюється на іноземні валюти.

2. Валюта, яка вільно і необмежене обмінюється на іноземні валюти.

3. Національні грошово-кредитні кошти провідних країн, які використовуються для розрахунків зовнішньоекономічних операцій, іноземних інвестицій, при визначенні цін.

4. Грошова одиниця даної країни, яка використовується в міжнародних розрахунках з іншими країнами.

Б 2 Г 3 В 4 А


 

A. Національна валюта.
Б. Замкнута валюта.

B. Резервна валюта.

Г. Вільно конвертована валюта.


20. Вкажіть фактори, які не визначають валютний курс:

1. ціни і процентні ставки;

2. попит і пропозиція іноземної валюти;

3. економічні події;

4. політичні і психологічні фактори;

5. попит і пропозиція національної валюти.


21. Вкажіть послідовність етапів розвитку валютно-кредитної системи:

1. Бреттон-Вудська валютна система. 2

2. Ямайська валютна система.3

3. Золотий стандарт. 1

 

 

22. Вставте правильну відповідь.

Сукупність правил, законів, установ, які регулюють діяльність центральних емісійних банків на зовнішніх валютних ринках
це -__________________ .МІЖНАРОДНА КРЕДИТНО-ВАЛЮТНА СИСТЕМА

23. Визначить переваги та недоліки Золотого стандарту:

1. Збереження стійких валютних курсів.

2. Стабільність внутрішніх цін. А. Переваги.

3. Залежність грошової маси в обігу у світі від Б. Недоліки, видобування і виробництва золота.

4. Забезпечення стабільності зовнішньої і внутрішньої економічної політики.

5. Сприятливі умови для розвитку міжнародної
торгівлі.

6. Неможливість проведення незалежної національної
грошово-кредитної політики.

А-1 2 5 Б-3 6

24. Визначить переваги та недоліки Ямайської валютної системи:

1. Відмова від фіксованих валютних курсів означає

відмову від механізмів стримування інфляції. А. Переваги.

2. Система дозволяє забезпечити довгострокову Б. Недоліки,
гнучкість валютним курсам, необхідну для вирівнювання

платіжних балансів, і короткострокову стабільність для стимулювання міжнародної торгівлі і фінансів.

3.Непостійність і стійка мінливість валютних курсів
при введенні режимів «вільного плавання».

А-2 Б-1 3

 


25. Дайте визначення типам економічного зростання:

1. Збільшення виробничого потенціалу шляхом вдосконалення техніки і технології.

2. Збільшення виробничих потужностей внаслідок збільшення кількості використовуваних факторів виробництва і вдосконалення техніки і технології.

3. Збільшення виробничих потужностей внаслідок збільшення кількості використовуваних факторів виробництва.

Б 2- А 3- В


 

A. Змішаний.

Б. Інтенсивний.

B. Екстенсивний.


26. До факторів попиту економічного зростання відносяться:

1. Кількість і якість трудових та природних ресурсів;

2. Перерозподіл виробничих ресурсів в економіці;


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 334 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Complex Sentences| ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.066 сек.)