Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оборотні фонди підприємства

Читайте также:
  1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
  2. Визначення потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах
  3. Визначення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства
  4. Виробничі запаси в системі підприємства.
  5. Внутрішнє середовище підприємства
  6. Економіко-організаційна характеристика підприємства
  7. Економічна сутність прибутку аграрного підприємства

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

ТЕСТИ

з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.050200 «Менеджмент»

У вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства аграрної політики та продовольства України


Підприємство як суб’єкт господарювання

1. Фундаментальна проблема, яка стосується всіх економічних систем, це:

o інвестиції;

o виробництво;

o споживання;

o обмеженість ресурсів.

 

2. Основоположником економіки, як окремої науки вважається

o Джон Кейнс;

o Адам Сміт;

o Давід Рікардо;

o Карл Маркс

 

3. Економіка підприємства як наука вивчає:

o виробничі відносини між людьми та дію економічних законів у процесі виробництва;

o організацію праці та управління виробництвом;

o створення ринків у різних галузях народного господарства;

o діяльність промислових підприємств .

 

4. Для вивчення передового досвіду використовують метод:

o економіко-статистичний;

o монографічний;

o розрахунково-конструктивний;

o економіко-математичний.

 

5. Виробничі відносини – це:

o відносини які виникають в процесі реалізації продукції;

o відносини які виникають у ході соціальної діяльності;

o відносини які виникають з приводу виробництва продукції;

o відносини які виникають з приводу реєстрації підприємства.

 

6. Підприємство - це:

o добровільне об’єднання осіб для спільної сільськогоспо­дарської діяльності;

o суб’єкт господарювання, що має право ви­робити товарну продукцію;

o суб’єкт господарювання, має право юри­дичної особи і здійснює свою діяльність з метою одержання при­бутку;

o добровільне об’єднання осіб для обслуговування членів кооперативу.

 

7. Що є основною метою діяльності підприємства ?

o раціональне використання землі;

o оновлення і модернізація устаткування;

o одержання максимального прибутку;

o виробництво якісної продукції.

 

8. Що відноситься до ІІ сфери АПК?

o виробнича і соціальна інфраструктура;

o галузі з переробки сільськогосподарської продукції;

o сільське господарство;

o сільське господарство і галузі, що виробляють засоби виробництва.

 

9. Фермерське господарство - це:

o форма підприємництва громадян, що особистою працею вироб­ляють товарну продукцію;

o товариство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість акцій;

o добровільне об’єднання громадян на корпоративній основі;

o це господарства, створені на засадах угоди шляхом об’єднан­ня їх майна для виробництва продукції.

 

10. Акціонерне товариство - це:

o товариство, статутний фонд якого поділений на паї;

o товариство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість акцій;

o товариство, статутний фонд якого є не подільним;

o товариство, учасники якого займаються спільною підприєм­ницькою діяльністю. 

11. Товариство з обмеженою відповідальністю – це:

o товариство, статутний фонд якого поділений в установчих документах на частки і учасники якого несуть відповідальність лише в межах їх вкладів;

o товариство, статутний фонд якого поділений на визначену кількість акцій;

o це підприємства, які створені шляхом об’єднання їх майна;

o товариство, учасники якого несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями.

 

12. Що відноситься до І сфери АПК?

o виробнича і соціальна інфраструктура;

o галузі з переробки сільськогосподарської продукції;

o сільське господарство;

o галузі, що виробляють засоби виробництва для сільського господарства.

 

13. Що відноситься до ІІІ сфери АПК?

o виробнича і соціальна інфраструктура;

o галузі з переробки, заготівлі і зберігання сільськогосподарської продукції;

o сільське господарство;

o сільське господарство і галузі, що виробляють засоби виробництва.

 

14. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня...

o укладання і підписання установчих документів;

Загрузка...

o відкриття розрахункового рахунка у банку;

o державної реєстрації;

o виготовлення печатки підприємства.

 

15. Які суб’єкти господарювання не є юридичними особами?

o холдингові компанії;

o кооперативи;

o повні товариства;

o приватні особи.

 

16. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки:

o самостійно вирішує усі питання господарської діяльності;

o погоджує з органами влади ціни на придбання ресурсів;

o погоджує з органами держави напрямки використання прибутку;

o затверджує у відповідних органах норми витрат ресурсів.

17. Цінний папір, який надає право власності на частку майна і прибутку акціонерного підприємства, – це...

o акції

o облігації підприємств

o компенсаційні сертифікати

o приватизаційні сертифікати.

 

18. До виробничої діяльності підприємства належать:

o діяльність з виробництва продукції згідно технології;

o страхова діяльність;

o посередницька діяльність;

o інвестиційна діяльність.

 

19. Що не відноситься до принципів підприємницької діяльності:

o вільний вибір бажаного виду діяльності;

o самостійне формування програми діяльності;

o вільне ціноутворення і розпорядження прибутком;

o державне регулювання обсягів виробництва.

 

20. Продуктивні сили - це:

o матеріальні та людські ресурси у єдності з виробничими відносинами;

o форми власності на засоби виробництва;

o економічно-соціальні умови;

o продукція сільського господарства за виключенням оплати праці.

 

21. Які суб’єкти не відносяться до споживачів сільськогосподарської продукції ?

o переробні підприємства;

o заклади громадського харчування;

o населення;

o підприємства гірничо-добувної промисловості.

 

22. Що не є особливістю сільського господарства як галузі ?

o складовими є живі організми: рослини і тварини;

o головним засобом виробництва є земля;

o засобами виробництва використовується продукція сільського господарства;

o використання науково-технічної продукції.

 

23. Існують такі види господарських товариств:

o акціонерні;

o повні;

o неповні;

o командитні.

 

24. Індуктивний метод дослідження в економіці - це:

o збирання, систематизація й узагальнення випадкових та по­одиноких фактів;

o збирання, систематизація й узагальнення масових, типових і достовірних фактів;

o виведення висновків, узагальнень та економічних принципів від загального до окремого, часткового;

o абстрактне осмислення окремих спостережень.

 

25. Скільки працюючих повинно мати мале сільськогосподарське підприємство:

o 200;

o 100;

o 50;

o 15?

 

26. Продуктивні сили - це:

o матеріальні та людські ресурси у єдності з виробничими відносинами;

o сукупність основних та оборотних фондів і земельних ресурсів;

o єдність людських ресурсів з виробничими відносинами;

o продукція сільського господарства за виключенням оплати праці.

 

27. До складу ресурсного потенціалу входять такі елементи:

o основні виробничі та оборотні засоби;

o земельні, трудові та матеріально-технічні ресурси;

o ресурси живої та уречевленої праці;

o вартість сільськогосподарської техніки.

 

 

Матеріально-технічна база

28. Під матеріально-технічною базою сільського господарства розуміють:

o сукупність всіх матеріально-технічних засобів, що забезпечують виробничу діяльність;

o засоби виробництва і трудові ресурси;

o частка високоефективних систем машин;

o частка машин на основі електрофікації.

 

29. Енергозабезпеченість підприємства – це:

o енергетичні ресурси з розрахунку на 100 га посівної площі;

o кількість енергетичних ресурсів, що припадає на 100 га ріллі;

o кількість енергетичних ресурсів, що припадає на 100 га сільськогосподарських угідь;

o енергетичні ресурси, що припадають на одного середньорічного працівника.

30. Електрозабезпеченість – це:

o використання електроенергії на виробничі цілі в розрахунку на 1 гол тварин;

o використання електроенергії на одного середньо­річного працівника;

o використання електроенергії на виробничі цілі в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь;

o кількість використаної електроенергії на середньорічного працівника галузі рослинництва.

 

31. Енергоозброєність праці – це:

o кількість використаної електроенергії на виробничі цілі на 1 га посівної площ;.

o кількість енергоресурсів, що припадає на 1 га посівної площі;

o кількість енергоресурсів, що припадає на одного середньооблікового працівника;

o кількість електроенергії в розрахунку на одного середньорічного працівника.

 

32. Що не відносять до енергоресурсів?

o потужність механічних та електричних двигунів і устано­вок, робочої худоби;

o потужність механічних двигунів;

o потужність електричних двигунів і установок;

o потужність механічних та електричних двигунів.

 

33. Відношення кількості енергетичних ресурсів до середньооблікової чисельності працівників це

o енергоозброєність

o енергозабезпеченість

o електроозброєність

o електрозабезпеченість.

 

34. Які є системи машин для сільськогосподарського виробництва?

o для будівництва;

o для рослинництва і тваринництва;

o для перевезення вантажів;

o для будівництва доріг.

 

35. Відношення кількості енергетичних ресурсів до площі сільськогосподарських угідь в розрахунку на 100 га це

o енергоозброєність

o енергозабезпеченість

o електроозброєність

o електрозабезпеченість.

 

36. Що є факторами виробництва ?

o соціальна інфраструктура;

o продуктивність праці;

o робоча сила, засоби праці, предмети праці, земля.

o природно-кліматичні умови.

 

37. Відношення кількості спожитої на виробничі цілі електроенергії до площі сільськогосподарських угідь в розрахунку на 100 га це

o енергоозброєність

o енергозабезпеченість

o електроозброєність

o електрозабезпеченість.

38. Який показник не характеризує ефективність використання ван­тажних автомобілів:

o коефіцієнт корисного пробігу;

o вантажопідйомність;

o обсяг виконаних за рік тонно-кілометрів;

o собівартість одного тонно-кілометра?

 

39. Відношення кількості спожитої на виробничі цілі електроенергії до середньорічної чисельності працівників це

o енергоозброєність

o енергозабезпеченість

o електроозброєність

o електрозабезпеченість.

 

40. Який процес не враховують при визначенні рівня механізації робіт на фермах і комплексах:

o подача води;

o роздача корму;

o прибирання гною;

o підвезення кормів гужовим транспортом.

 

41. Як визначити коефіцієнт використання таркторів:

o відношення відпрацьованих машино-днів до числа днів перебування тракторів в господарстві;

o відношення машино-змін до кількості тракторів;

o відношення кількості справних тракторів до наявних;

o відношення вироблених гектарів до кількості фізичних тракторів.

 

42. Як визначити коефіцієнт змінності

o відношення відпрацьованих машино-змін до машино-днів;

o відношення машино-змін до кількості тракторів;

o відношення кількості справних тракторів до наявних;

o відношення вироблених гектарів до кількості фізичних тракторів.

 

43. Як визначити коефіцієнт технічної готовності тракторів ?

o відношення вироблених гектарів до кількості фізичних тракторів;

o пробіг автомобіля протягом дня поділено на кількість годин;

o відношення кількості технічносправних тракторів до кількості наявних ;

o річний пробіг автомобіля поділено на кількість машино-днів.

 

44. Як визначити коефіцієнт корисного пробігу автомобіля ?

o пробіг автомобіля за місяць поділено на кількість днів у місяці;

o пробіг автомобіля протягом дня поділено на кількість годин;

o відношення пробігу автомобіля з вантажем до загального пробігу;

o річний пробіг автомобіля поділено на кількість машино-днів.

 

45. Показники продуктивності автомашин – це:

o витрати пального на 100 км пробігу;

o собівартість тонно-км, грн.;

o прямі експлуатаційні витрати на 100 км пробігу;

o виробіток тонно-км на один автомобіль.

 

46. До етапів розвитку механізації не відноситься:

o часткова;

o комплексна;

o автоматизація;

o одинарна.

 

47. Електроозброєність – це:

o використання електроенергії на виробничі цілі в розрахунку на 1 гол тварин;

o використання електроенергії на виробничі цілі на одного середньо­річного працівника;

o використання електроенергії в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь;

o кількість використаної електроенергії на середньорічного працівника галузі рослинництва.

 

Земельні ресурси підприємств та ефективність їх використання

 

48. Що включається у площу сільськогосподарських угідь?

o рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні плодові насадження;

o рілля, багаторічні насадження, ставки;

o рілля, площа лісу;

o рілля, сіножаті, пасовища, заболочені угіддя.

 

49. Земельний кадастр – це:

o якісна оцінка землі в балах за штучною родючостю;

o система відомостей і документів щодо правового і господарського режиму земель;

o це оцінка землі за критеріями виходу продукції, окупності витрат і диференціального доходу;

o це оцінка землі в балах за властивостями, які корелюють з урожайністю.

 

50. Що не включається у площу сільськогосподарських угідь?

o рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні плодові насадження;

o рілля, багаторічні насадження

o площа лісу;

o рілля, сіножаті, пасовища.

 

51. Які є форми власності на землю?

o приватна, державна, сімейна;

o колективна, державна, приватна;

o приватна, державна, комунальна;

o приватна, комунальна, колективна.

 

52. Виробництво свинини розраховується на:

o 100 га ріллі;

o 100 га сільськогосподарських угідь;

o 100 га зернових культур;

o 100 га кормових угідь.

53. Виробництво продукції скотарства розраховується на:

o 100 га ріллі;

o 100 га сільськогосподарських угідь;

o 100 га зернових культур;

o 100 га кормових угідь.

54. Виробництво продукції птахівництва розраховується на:

o 100 га ріллі;

o 100 га сільськогосподарських угідь;

o 100 га посіву зернових культур;

o 100 га кормових угідь.

 

55. Здатність ґрунту забезпечити рослини поживними речовина­ми завдяки запасу, створеному внаслідок ґрунтоутворюючих процесів, - це родючість:

o природна;

o штучна;

o економічна;

o абсолютна.

 

56. Якої родючість землі не існує :

o відносної;

o абсолютної;

o економічної;

o порівняльної.

 

57. Як визначити рівень розораності угідь:

o віднощення площі сільськогосподарських угідь до площі ріллі;

o віднощення площі сільськогосподарських угідь до загальної земельної площі;

o віднощення площі ріллі до площі сільськогосподарських угідь;

o віднощення площі умовної ріллі до площі сільськогосподарських угідь?

 

58. Урожайність - це:

o відношення валового збору до площі ріллі;

o кількість продукції отриманої з 1 га зібраної площі;

o продукція зернових культур на 100 га ріллі;

o валовий збір з площі сільськогосподарських угідь.

 

59. Як визначають урожайність продукції ?

o шляхом ділення площі на валовий збір;

o шляхом ділення валового збору на площу посіву;

o шляхом ділення валового збору на зібрану площу;

o шляхом ділення валового збору на планову площу посіву.

 

60. Землезабезпеченість - це:

o відношення площі відповідних угідь до чисельності населення;

o відношення площі сільськогосподарських угідь до умовного поголів'я тварин;

o щільність умовного поголів'я тварин на одиницю земельної площі;

o вихід валової продукції, чистої продукції, валового доходу, ва­лового прибутку на одиницю земельної площі.

 

61. Хто не є суб’єктом права власності на землю ?

o громадяни та юридичні особи України;

o територіальні громади;

o держава;

o іноземні юридичні особи.

 

62. Які заходи не покращують ефективність використання землі:

o меліорація земель;

o освоєння науково-обгрунтованих сівозмін;

o запровадження інтенсивних технологій;

o обробіток землі машинами, що ущільнюють грунт.

 

63. Що не є складовими державного земельного кадастру ?

o бонітування грунтів;

o облік кількості та якості земель;

o державну реєстрацію земельних ділянок;

o ринок землі.

 

64. Поняття власності на землю включає в себе:

o право користування, володіння і розпоряджання;

o право володіння і користування землею;

o оренда землі;

o користування землею.

 

65. Земельні відносини характеризують право на:

o володіння, користування і розпорядження землею;

o купівлю-продаж землі;

o обмеження на землекористування;

o зняття обмежень на безплатну передачу земель громадянам своєї держави.

 

66. Не існує такого виду меліорації:

o гідротехнічної;

o культуртехнічної;

o агротехнічної;

o зоотехнічної.

 

67. Яке відсоткове відношення визначає рівень розораності угідь:

o площі сільськогосподарських угідь до площі ріллі;

o площі сільськогосподарських угідь до загальної земельної площі;

o площі ріллі до площі сільськогосподарських угідь;

o площі умовної ріллі до площі сільськогосподарських угідь?

 

68. Спільний вияв природної та штучної родючості - це родючість:

o природна;

o штучна;

o економічна;

o абсолютна.

69. Кількість одержаної продукції в розрахунку на одиницю виробничих витрат, - це родючість:

o природна;

o відносна;

o економічна;

o абсолютна.

 

Вихід продукції в розрахунку на одиницю земельної площі це

o рівень родючості

o урожайність

o рівень рентабельності

o землезабезпеченість

 

71. Що не є особливістю землі як засобу виробництва:

o як продукт природи вона не має вартості;

o може підвищувати свою родючість;

o штучно не відновлюється;

o амортизація нараховується лише на ріллю?

 

Основні фонди підприємства

 

72. Основні фонди при зарахуванні їх на баланс підприємства оцінюються:

o за відповідною вартістю;

o за повною початковою вартістю;

o за залишковою вартістю;

o за змішаною вартістю.

 

73. Використання основних виробничих фондів характе­ризують показники:

o рентабельність, прибуток;

o фондовіддача, фондомісткість;

o фондоозброєність праці робітників;

o коефіцієнт змінності.

 

74. Який показник характеризує фондовіддачу?

o розмір обсягу валової продукції, що припадає на 1 гривню основних виробничих фондів;

o енергоозброєність праці;

o питомі витрати основних фондів на 1 гривню реалізованої продукції;

o коефіцієнт матеріаломісткості.

75. Основними фондами називаються:

o засоби праці, що багаторазово беруть участь у виробничому процесі без зміни натуральної форми і переносять по частинах свою вартість на новостворений продукт по мірі зносу;

o засоби виробництва, вартість яких переноситься на продукт, і повертається підприємству протягом одного кругообігу;

o знаряддя праці, виражені у вартісній формі;

o фонди, що беруть участь у процесі виробництва і формуванні вартості продукції.

 

76. Фізичне зношення основних засобів виробництва – це:

o знецінення і вибуття з виробництва засобів, фізично при­датних, але економічно невигідних;

o втрата засобами виробництва їх технічно-експлуатаційних властивостей;

o ліквідаційна вартість;

o втрата знаряддями праці своєї вартості.

 

77. Що характеризує економічну ефективність використання основних фондів?

o тривалість одного обороту в днях, коефіцієнт оборотності;

o фондовіддача, фондоємкість продукції, норма прибутку;

o продуктивність праці;

o матеріаломісткість.

78. Відношення середньорічної вартості основних фондів до вартості валової продукції це -:

o рентабельність, прибуток;

o фондомісткість;

o фондоозброєність праці робітників;

o коефіцієнт змінності.

 

79. Відношення середньорічної вартості основних фондів до площі сільськогосподарських угідь, в розрахунку на 100 га це -:

o рентабельність, прибуток;

o фондозабезпеченість;

o фондоозброєність праці робітників;

o коефіцієнт змінності.

 

80. Відношення вартості валової продукції до середньорічної вартості основних фондів це -:

o рентабельність, прибуток;

o фондовіддача;

o фондоозброєність праці робітників;

o коефіцієнт змінності.

 

81. Фондоозброєність показує –

o вартість основних виробничих фондів з розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь;

o обсяг основних і оборотних фондів, що припадає на 1 грн затрат;

o вартість основних фондів, що припадає на 1 грн валової продукції;

o вартість основних виробничих фондів з розрахунку на одного середньорічного працівника.

82. Відношення середньорічної вартості основних фондів до середньорічної чисельності працівників це -:

o рентабельність, прибуток;

o фондозабезпеченість;

o фондоозброєність праці;

o коефіцієнт змінності.

 

83. Які показники характери­зують забезпеченість основними фондами ?

o фондозабезпеченість і фондоозброєність;

o фондомісткість;

o фондовіддача;

o норма прибутку.

84. Амортизація – це:

o період часу, протягом якого основні засоби використовуються підприємством;

o втрата знаряддями праці своєї вартості і поступове перенесення її на заново створений продукт з метою нагромадження коштів відтворення цих знарядь праці;

o частка погашення балансової вартості основних засобів на оновлення;

o вартість відтворення основних засобів на момент їх переоцінки.

 

85. Первісна вартість основних фондів – це:

o фактична їх вартість на момент введення в дію чи придбання;

o кошторисна вартість спорудження будівель;

o експлуатаційні витрати повязані з використанням основних фондів;

o ліквідаційна вартість основних фондів.

 

86. Відновна вартість основних фондів – це:

o кошторисна вартість спорудження будівель;

o вартісна оцінка основних фондів після їх переоцінки;

o вартість їх у новому, неопрацьованому стані.

o вартість їх відтворення в сучасних умовах виробництва.

87. Залишкова вартість основних фондів – це:

o різниця між повною первісною вартістю та сумою спрацю­вання основних фондів;

o різниця між відновною вартістю та сумою спрацювання ос­новних фондів;

o ліквідаційна вартість.

o різниця між ліквідаційною вартістю і витратами на ліквідацію.

88. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від...

o тривалості кругообігу;

o способу перенесення своєї вартості на новостворений продукт в процесі виробництва;

o умов оновлення;

o способу придбання.

89. Основні виробничі фонди у кожному виробничому циклі...

o використовуються повністю;

o використовуються комбіновано;

o зовсім можуть не використовуватися;

o переносять свою вартість на новостворений продукт частинами.

90. Відношення прибутку до обсягу виробничих фондів є...

o фондомісткістю;

o матеріаломісткістю;

o коефіцієнтом оборотності;

o нормою прибутку.

 

91. Що лежить в основі поділу виробничих фондів на основні та оборотні:

o тривалість кругообігу;

o спосіб перенесення їх вартості на новостворений продукт в процесі виробництва;

o умови оновлення;

o умови придбання.

 

92. Фондовіддача - це:

o відношення вартості виробленої продукції до серед­ньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогос­подарського призначення;

o відношення середньорічної вартості основних виробничих фо­ндів до одиниці площі відповідних угідь;

o відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до вартості то­варної продукції;

o різниця між вартістю основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення й фондами обігу.

 

93. Грошова оцінка основних засобів не має такої вартості:

o первісної;

o справедливої;

o ліквідаційної;

o амортизаційної.

 

94. Джерелом відтворення основних засобів не є:

o амортизаційні від рахування;

o частина прибутку, яка йде до фонду нагромадження;

o кошти від ліквідації основних фондів;

o кошти на придбання молодняку тварин для відгодівлі.

 

95. Для характеристики руху основних фондів не використову­ють такий показник:

o коефіцієнт зростання;

o коефіцієнт оновлення;

o коефіцієнт вибуття;

o фондовіддача.

 

96. Фондозабезпеченість визначають як відно­шення:

o середньорічної вартості основних фондів до площі сільсько­господарських угідь в розрахунку на 100 га;

o вартсоті придбаних основних фондів до їх середньорічної вартсоті;

o середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньорічної вартості оборотних фондів;

o середньорічної вартості основних фондів на початок року до їх вартості на кінець року.

 

97. Коефіцієнт росту основних фондів визначається як -

o відношення суми основних фондів на початок року до середньорічної вартості;

o відношення ліквідаційної вартсоті до суми амортизаційних відрахувань;

o відношення суми основних засобів на кінець року до їх вартості на початок;

o відношення середньорічної вартості до суми на початок року.

 

98. Коефіцієнт оновлення визначається як –

o відношення занововведених за рік основних фондів до балансової вартості на початок року;

o відношення суми амортизації до балансової вартості основних фондів;

o відношення занововведених за рік основних фондів до балансової вартості на кінець року;

o відношення середньорічної вартості на початок року до вартості на кінець року.

 

99. До основних належать засоби виробництва:

o беруть участь у виробництві один цикл і переносять свою вар­тість на новий продукт повністю;

o беруть участь у виробництві кілька циклів і переносять свою вартість на новий продукт повністю;

o беруть участь у виробництві кілька циклів і переносять свою вартість на новий продукт частинами;

o готова продукція та кошти в розрахунках і касі.

 

100. Яка вартість основних виробничих засобів втрачається в ре­зультаті зношення:

o первісна вартість;

o споживна вартість;

o вартість і споживна вартість;

o жодна не втрачається?

 

101. Ліквідаційну вартість основного засобу визначають таким шляхом:

o вирахування суми зносу від первісної вартості основного за­собу;

o реалізації основного засобу після закінчення строку його ви­користання;

o реалізації основного засобу після закінчення строку його ко­рисного застосування без витрат на реалізацію;

o обміну основного засобу після переоцінки на новий засіб.

 

102. Грошова оцінка основних засобів не має такої вартості:

o первісної;

o справедливої;

o ліквідаційної;

o амортизаційної.

 

103. Які засоби виробництва не належать до основних:

o будинки, споруди та передавальні пристрої;

o робоча і продуктивна худоба;

o молоді багаторічні насадження;

o молоді тварини для ремонту основного стада?

104. Первісна, справедлива, переоцінена, залишкова, ліквідацій­на вартість чого:

o оборотних засобів;

o оборотних фондів;

o фондів обігу;

o основних засобів.

105. Коефіцієнт оновлення основних засобів визначають за відно­шенням:

o суми основних фондів на кінець року до їх вартості на початок року;

o вартості вибулих основних засобів до суми всіх основних засо­бів на початок року;

o заново введених за рік основних засобів до балансової вартості всіх основних засобів на кінець року;

o вартості основних засобів, що надійшли протягом року, до пер­вісної вартості всіх основних засобів на початок року.

 

106. Коефіцієнт зносу основних засобів визначають за від­ношенням:

o суми зносу до середньорічної вартості основних фондів;

o первісної вартості основних засобів за мінусом зношення до їх первісної вартості;

o суми основних фондів на кінець року до вартості вибулих;

o заново введених основних фондів за рік до вартості на кінець року.

 

107. Коефіцієнт вибуття основних засобів визначають за від­ношенням:

o вартості вибулих основних засобів до їх суми на початок року;

o первісної вартості основних засобів за мінусом зношення до їх первісної вартості;

o суми основних фондів на кінець року до вартості вибулих;

o заново введених основних фондів за рік до вартості на кінець року.

 

108. Коефіцієнт зростання основних засобів визначають за від­ношенням:

o суми основних засобів на кінець року до їх вартості на початок;

o первісної вартості основних засобів за мінусом зношення до їх первісної вартості;

o суми основних фондів на кінець року до вартості вибулих;

o заново введених основних фондів за рік до вартості на кінець року.

 

109. Ефективність використання основних виробничих фондів сіль­ського господарства прямо характеризується показником:

o фондоозброєність;

o фондозабезпеченість;

o фондовіддача;

o рівень рентабельності.

 

110. Фізичний та моральний знос чого:

o основних засобів;

o оборотних засобів;

o виробничих засобів;

o фондів обігу.

 

111. Для характеристики руху основних фондів не використову­ють такий показник:

o коефіцієнт зростання;

o коефіцієнт оновлення;

o коефіцієнт вибуття;

o коефіцієнт фондовіддачі.

o

Оборотні фонди підприємства

 

112. Поняття “оборотні фонди підприємства“ не включає:

o предмети праці, необхідні для виготовлення продукції;

o засоби виробництва, що багаторазово беруть участь в процесії виробництва і переносять свою вартість на собівартість продукції частинами;

o кошти на рахунках в банку;

o обігові кошти.

 

113. До оборотних засобів відносяться:

o капітальні вкладення;

o матеріальні ресурси, готова до реалізації продукція, готівка в касі та кошти на рахунках підприємства;

o транспортні засоби підприємства;

o прибуток.

 

114. До оборотних засобів відносяться:

o предмети праці і засоби праці;

o оборотні фонди;

o фонди обігу;

o оборотні фонди і фонди обігу.

 

115. Що визначає коефіцієнт оборотності оборотних фондів ?

o обсяг виручки від реалізації продукції, з розрахунку на 1 гривню оборотних фондів;

o середня тривалість одного обороту;

o кількість оборотних засобів за відповідний звітний період;

o період обороту.

 

116. Що характеризує матеріаломісткість продукції ?

o технічний рівень виробництва;

o економне використання матеріалів;

o витрати матеріалів на 100 грн виготовленої продукції;

o вартість основних фондів.

 

117. Оборотні фонди – це:

o грошова оцінка предметів праці, сировини і матеріалів, що відображена в бухгалтерському балансі;

o частина авансової вартості, що обслуговує процес виробництва;

o предмети праці, які ще не вступили в стадію виробничого споживання;

o предмети праці, функцією яких є забезпечення безперервності виробництва.

 

118. Коефіцієнт обороту оборотного капіталу визначають за відно­шенням:

o валової продукції до матеріальних витрат виробництва;

o виручки від реалізації до середньорічної вартості оборотного капіталу;

o матеріальних витрат до середньорічної вартості виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції;

o валової продукції до оборотних засобів за наднормативних за­пасів кормів, насіння і садивного матеріалу.

 

119. Вартість малька зарибнених ставів відносять до :

o основних фондів;

o виробних запасів;

o незавершеного виробництва;

o фондів обігу;

 

120. Готова до реалізації продукція відноситься до:

o основних фондів;

o виробних запасів;

o незавершеного виробництва;

o фондів обігу;

 

121. Як розраховується коефіцієнт оборотності оборотних фондів ?

o відношення суми грошової виручки від реалізації до середньорічної вартості оборотних засобів;

o відношення середньорічної вартості оборотних засобів до суми обороту;

o відношення суми обороту до середньорічної вартості обо­ротних засобів;

o відношення суми обороту до середньорічної вартості фондів обігу.

122. Тривалість обороту оборотних фондів – це:

o відношення суми обороту до кількості календарних днів;

o відношення кількості календарних днів у році до коефіцієн­ту оборотності оборотних фондів;

o відношення середньорічної вартості оборотних фондів до кількості календарних днів;

o відношення суми обороту до коефіцієнта оборотності.

123. Відношення кількості календарних днів у році до коефіцієн­ту оборотності оборотних фондів це

o тривалість одного обороту;

o коефіцієнт завантаженості;

o коефіцієнт вибуття;

o коефіцієнт зростання.

 

124. Норматив оборотних засобів характеризує:

o мінімальну величину оборотних засобів, достатню для функціонування виробництва;

o добуток обсягу виробничого споживання і часу знаходжен­ня засобів в обороті;

o добуток спожитого у кожному кварталі ресурсу на дні його перебування в обороті;

o добуток середньодобового обсягу реалізації продукції на середню періодичність надходження коштів.

 

125. Як розрахувати матеріаломісткість валової продукції ?

o відношення вартості валової продукції до матеріальних зат­рат виробництва;

o відношення матеріальних затрат виробництва до вартості виробленої продукції;

o відношення матеріальних затрат до чистого прибутку;

o відношення матеріальних затрат виробництва до вартості товарної продукції.

 

126. Відношення матеріальних затрат виробництва до вартості виробленої продукції це

o матеріаловіддача;

o матеріаломісткість;

o коефіцієнт обертання;

o фондомісткість.

 

127. Відношення вартості виробленої продукції до матеріальних затрат виробництва це

o матеріаловіддача;

o матеріаломісткість;

o коефіцієнт обертання;

o фондомісткість.

 

128. Норма прибутку визначається як:

o процентне відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції;

o процентне відношення чистого прибутку до вартості основ­них фондів;

o процентне відношення чистого прибутку до вартості оборотних фондів;

o процентне відношення чистого прибутку до суми вартостей основних і оборотних фондів.

 

129. Відношення чистого прибутку до суми вартостей основних і оборотних фондів це

o норма прибутку

o рівень рентабельності

o фондовіддача

o матеріаловіддача.

 

130. Які показники характеризують рівень використання матеріальних ресурсів?

o матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача;

o питома вага накладних витрат у собівартості продукції;

o амартизація будівель;

o вартість офісного обладнання.

 

131. Коефіцієнт матеріаловіддачі визначають відношенням:

o матеріальних витрат до валової продукції;

o матеріальних витрат до чистої продукції;

o валової продукції до матеріальних витрат;

o товарної продукції до матеріальних витрат.

 


Дата добавления: 2015-10-23; просмотров: 129 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вихід продукції в розрахунку на одиницю земельної площі це| Complete the sentences with the appropriate word.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.123 сек.)