Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура прецеденту.

Читайте также:
  1. I.2. Структура оптимизационных задач
  2. VІІ. Методика проведення заняття і його організаційна структура
  3. VІІ. Методика проведення заняття і організаційна структура заняття
  4. VІІ. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  5. А. Структура ВС России и система управления войсками.
  6. Архитектура персонального компьютера, структура вычислительных систем. Программное обеспечение вычислительной техники.
  7. Б. Структура, номенклатура и биосинтез простагландинов и тромбоксанов

У плануванні прецедент типово включає в себе:

v Постановку задачі (початкове стану і мета).

v Опис способу розв'язання задачі (трасу виводу) або опис самого рішення (план).

v Опис проблем, з якими планувальник або виконавець плану може зіткнутися при використанні цього прецеденту.

 

4. Нормативно-правовий акт. Закони і підзаконні акти.

Нормативно-правовий акт - це офіційний письмовий доку­мент, прийнятий у встановленому законом порядку і формі уповно­важеними на те суб'єктами правотворчості, який закріплює правило поведінки загального характеру, що забезпечується державою.

Нормативно-правовий акт має всі ознаки права і відноситься до правових актів.

Всі нормативно-правові акти, мають офіційний характер, оскільки вони видаються державою або її окремими органами.

Закон - це нормативний правовий акт вищої юридичної сили, прийнятий в особливому порядку вищим представницьким органом держави або безпосередньо народом, який витинає відправні засади правового регулювання суспільних відносин.

Підзаконні нормативні правові акти- це акти, які прийма­ються уповноваженими правотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів і не повинні суперечити їм.

Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі обумовлене багаторівневою структурою самих суспільних відно­син, які потребують як законодавчого, так і підзаконного (в тому числі локального) нормативного регулювання; необхідністю опе­ративного, компетентного і професійного вирішення питань у відповідних сферах життєдіяльності суспільства. Акти цієї групи утворюють складну ієрархічну систему.

 

 

5. Нормативний договір. Міжнародні і внутрішньодержавні договори.

Нормативний договір - угода між сторонами спрямоване на встановлення офіційних юридичних правил.

Нормативний договір може бути міжнародним, або ж це може бути договір у рамках однієї держави, наприклад, між федерацією та її суб'єктами.

Міжнародний договір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Міжнародний договір може бути складений у вигляді одного чи декількох документів (наприклад, обмін нотами). Договір складається або на мовах усіх договірних сторін, або на одній чи декількох узгоджених між ними мовах. Договори, укладені в рамках міжнародних організацій, складаються на офіційних мовах цих організацій. Міжнародні договори є одним з найважливіших джерел міжнародного права.

Внутрішньодержавні договори за галузевою ознакою класифікують на конституційні, адміністративні, такі, що укладаються в сфері тру­дового, фінансового права, та ін. 

6. Сакральні тексти як джерела права.

Сакральний стиль, також Конфесійний - стильовий різновид української мови, який обслуговує релігійні потреби суспільства. Не всі стилісти виділяють його як стиль, а більше як підстиль.

Сакральне - священне, присвячене богам - в широкому сенсі все що має відношення до Божественного, релігійного, небесного, потойбічного, ірраціонального, містичного, відмінне від буденних речей, понять, явищ.

Сакральні об'єкти мають не тільки матеріальний вимір, але і духовне, пов'язані з вищим світом.

Термін введений Мірча Еліаде.

 

 

7. Юридична доктрина і коментар до юридичних текстів.

Юридична доктрина - це науково оформлені концеп­туальні ідеї, спрямовані на вдосконалення правового регу­лювання. У системі національного права України і деяких інших країн юридична доктрина використовується при розробці нових законів. У системі міжнародного права юридична доктрина використовується як самостійне, хоча й допоміжне джерело.

Коментарі до юридичних текстів є тим допоміжним науково-практичним матеріалом, яким послуговуються законодавці при формуванні моделі правового регулювання, вдосконаленні нормативно-правових актів та судді у процесі вирішення юридичних справ, особливо тоді, коли необхідно перебороти прогалини і колізії в праві.

Підготовлені вченими-юристами постатейні коментарі до текстів кодексів та інших законодавчих актів не мають загальнообов'язкового характеру, але слугують кваліфікованими рекомендаціями, побажаннями щодо того, як сприймати ту чи іншу норму права.


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 449 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Джерела та форми права.| Особенности строения эндокринных желез

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)