Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема: Державне регулювання сільськогогосподарства в Україні

Читайте также:
  1. Nestlé в Україні
  2. А) розповідати про суспільно-політичне життя в Україні.
  3. Банковская система: понятие, свойства ,типы, уровни, элементы. Банковская система РФ.
  4. В Україні бюджетний період триває
  5. В УКРАЇНІ У СІЧНІ 2013 РОКУ
  6. В) охарактеризувати «новий порядок» в Україні.
  7. В) проаналізувати політику більшовиків щодо релігії та церкви в Україні.

Заняття 2

Тема: Джерела аграрного права

1. Поняття, ознаки і класифікація джерел аграрного права та їх осо­бливості.

2. Конституція і Закони України як джерела аграрного права.

3. Укази Президента України у системі джерел аграрного права.

4. Урядові правові акти та акти органів державного управління у сис­темі аграрного законодавства.

5. Види й юридична сила локальних правових актів як джерел аграр­ного права.

6. Роль і значення узагальнень судової та господарської практики у забезпеченні правозастосування і зміцнення законності в аграрно­му секторі економіки країни.

Нормативні акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР. - 1996. - №30.-Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // ВВР.

2002.- № 3-4. - Ст. 27.

3. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 року // ВВР. - 1992. - № 20. - Ст. 272.

4. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР. - 1997. - № 39. - Ст. 261.

5. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 року. //Офіційний вісник України. - 2003. - № 23. - Ст. 1014.

6. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // Голос України. - 2003. --19 липня року. - № 139.

7. Про практику застосування судами земельного законодав­ства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верхо­вного суду України від 16 квітня 2004 року // Вісник Верховного суду України. - 2004. - № 5.

Спеціальна література

1. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. - K.: Істина, 2007.

2. Аграрне право України: Навчальний посібник / Під ред. Я.З. Га- єцька - Колотило, H.A. Ільків. - K.: Істина, 2008.

 

Заняття 3

Тема: Суб’єкти аграрного права


1. Поняття, особливості і класифікація суб’єктів аграрного права.

2. Правосуб’єктність громадян - як суб’єктів аграрних правовід­носин.

3. Правосуб’єктність кооперативних сільськогосподарських підпри­ємств.

4. Правосуб’єктність аграрних підприємств корпоративного типу.

5. Особливості правового статусу аграрних підприємств, заснованих на державній формі власності.

6. Особливості правосуб’єкгності міжгосподарських підприємств і об ’ єднань (агропромислових, агроторгівельнихта інших об’єднань, комбінатів).

7. Правові підстави і особливості правового регулювання реоргані­зації та ліквідації суб'єктів аграрного підприємництва.

 

Нормативні акти

1.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР. - 2003. -№ 18, № 19.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР. - 2003. - № 40 - 44. - Ст. 22.

3. Про господарські товариства: Закон України від 19 березня 1991 р. // ВВР України - 1991- № 44 - Ст. 682 (з відповідними змінами).

4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року // ВВР. - 2008. - № 50-51. - Ст. 384.

5. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // Голос України. - 2003. - 19 липня року. - № 139.6. Про колективне сільськогосподарське підприємство: За­кон України від 14 лютого 1992 р. // ВВР, - 1992. - № 20. - Ст. 272.

7.Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. //Голос України - 1997.- № 150.

8. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року // Урядовий кур'єр. - 2003. - 27 серпня.

9. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20 січня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005 . - №4.

10.Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб під­приємців : Закон України від 15 травня 2003 року // Голос Украї­ни. - 2003. - 24 червня. - № Ц5

11. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 року // Урядо­вий кур’єр. - 1999. - № 37. - Ст.5.

Спеціальна література

1. Аграрне право: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - X., 2003.

2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. - К.: Істина, 2007.

3. Гафурова О.В. Сільськогосподарські виробничі кооперативи: пра­ва та обов’язки членів: монографія / О.В. Гафурова. - К., 2006.

Загрузка...

4. Єрмоленко В. Майнове становище фермерського господарства як суб’єкта аграрно-майнових правовідносин. // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — №11.

5. Єрмоленко В. Правове становище сільськогосподарських акціонер­них товариств // Підприємство, господарство і право. - 2007. - №10.

6. Єрмоленко В. Сільськогосподарські товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю як суб’єкти аграрних майнових пра­вовідносин// Юридична України. - 2007. - №10.

7. Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогос­подарських підприємств: теорія, законодавство, практика: монографія / В.М. Єрмоленко. — К., 2005.

8. Курман Т.В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий: монография / Т.В. Курман. — 2006.

9. Науково-практичний коментар до Закону України «Про господар­ські товариства» // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2008. - №9.

10. Уркевич В.Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти: мо­нографія / В.Ю. Уркевич. - X., 2004.

11. Шульга М.В., Жушман В.П., Кулинич П.Ф., Уркевич В.Ю. Фер­мерське господарство: правові засади створення, функціонуван­ня та припинення: Навчально-практичний посібник / За заг. ред. М.В. Шульги. - X., 2004.

Задача № 1. Спільне (міжгосподарське) підприємство з відго­дівлі молодняка великої рогатої худоби доставило партію тварин до акціонерного м’ясокомбінату. М'ясокомбінат відмовився спла­тити підприємству витрати за транспортування та розвантаження тварин.

Завдання

1. Хто повинен пред'явити претензії до м'ясокомбінату щодо відшко­дування збитків:

а) п'ять ТОВ і два СГВК - як засновники спільного (міжгосподар­ського) підприємства;

б)чи саме спільне (міжгосподарське) підприємство?

Задача № 2. До Вас за допомогою звернувся голова правління АТ «Нива» з проханням пояснити йому, чому його АТ має відповідати за зобов’язаннями колишнього КСП і фермерів, які заснували очолюва­не ним АТ.

Завдання

1. Поясніть:

а) чи має відповідати АТ за зобов'язанням засновників; якщо так, то у яких випадках?

б) що може бути підставою для визнання боргів участників АТ?

в) чи має АТ відповідати за зобов'язання КСП, якщо це АТ було створено:

(1) на основі КСП;

(2) шляхом поділу КСП;

(3) шляхом реорганізації КСП і фермерських господарств?

г) які права та обов’язки несуть правонаступники?

Задача № 3. Мешканці с. Расави Миронівського району виріши­ли , що свого часу їх безпідставно об’єднали з сусіднім колгоспом, теперішнім КСП ім.Бузницького. Вони вважають, що їм краще роз­ділитися, одержати свою землю і роздати її своїм односельчанам. Вони звернулися до Вас - адвоката за роз’ясненнями: як можна на законних підставах розділити КСП ім.Бузницького, що буде з цим господарством: ліквідація, чи виділ, чи слід створювати ліквідаційну комісію.

Завдання

1. Дайте мотивовані відповіді на ці запитання.


 

Заняття 4

Тема: Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК

1. Загальна характеристика правового регулювання ринкових пере­творень на селі.

2. Правове регулювання приватизації в АПК.

3. Правове регулювання паювання землі й майна.

4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграр­ному секторі.

5. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки .

6. Правове регулювання ринку продовольства. Біржовий ринок.

Нормативні акти

1. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 року // ВВР - 1992.- №24.- Ст. 348.

2. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних дер­жавних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 року // ВВР. - 1996. - № 3. - Ст. 9.

3. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10 липня 1996 року 7/ ВВР. - 1996. -№41.

4. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ді­лянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від

5 червня 2003 року // ВВР. — 2003. — № 38. — Ст. 314.

5. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України від 25 червня 2009 року // Офіційний вісник України. - 2009. - №

І 58. - Ст. 2024.

6. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року // ВВР. - 1991. - № 29. - Ст. 377.

7. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого

2006року // ВВР. - 2006. -№31.

8. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 04 липня 2002 року // ВВР-2002. - № 35.

9. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 01 червня 2010 року // ВВР. - 2010. - № 33. - Ст. 471.

10. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: За­кон України від 17 червня 1999 року // ВВР. - 1999. - № 32. - Ст. 268.

11. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етило­вого, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995 року // ВВР. - 1995. - № 46. - Ст. 345.

12. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської про­дукції: Закон україни від 17 липня 1997 року//Офіційний вісник України. - 1997. - № 41. - Ст. 1.

13. Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сирови­ну: Закон України від 7 травня 1996 року // ВВР - 1996. - № 28. - Ст. 134.

14. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких ви­дів олійних культур: Закон України від 10 вересня 1999 року // Офіційний вісник України. - 1999. - № 39. - Ст. 389.

15. Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру- сирцю з тростини: Закон України від 30 листопада 2006 року // ВВР. - 2007. - № 4. - Ст. 39.

16. Про подолання кризового стану в агропромисловому комплексі: Постанова ВР України від 17 червня 1994 року // ВВР. - 1994. - №25.

17. Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку: Указ Президента України від 8 серпня 2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 32. - Ст.. 1507.

18. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграр­ного сектора економіки: Указ Президента України від 3 грудня 1999 року № 1529 // Офіційний вісник України. - 1999.№ 49. - С. 11.

19. Про заходи щодо подальшого розвитку кооперативного руху та посиленню його ролі у реформувані економіки України на рин­кових засадах: Указ Президента України від 19 грудня 2000 року № 1348/2000 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 51. - Сг.. 2198.

20. Про легітимність застосування юридичної конструкції „колек­тивна власність»: Постанова Конституційного суду України за справою № 1-30/2004 від 11 листопада 2004 року // Офіційний вісник України. - 2004. - № 48. - Ст. 3158.

Спеціальна література

1.Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О.Погрібного. - К. 2007.

2. Аграрне право України: підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафу­рова, М.В. Гребенюк та ін.; за заг. ред. В.М. Єрмоленка. - К., 2010.

3. Агропромисловий комплекс: правові питання / за ред. Ю.С. Шемшученка. - К., 1992.

- Майовець Є.И. Теорія аграрних відносин: Навчальний посібник.К., 2005;

4. Марченко Є.В. Реформування АПК. До питання аграрних реформ в Україні // Агро світ, -г 2002. - № 13,14.

5. Муді Р. Експортно-імпортні операції з країнами ЄС: сільсько­господарська продукція: посіб. з правових питань / Р. Муді, О. Поліводський. - К., 2005.

6. Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельно­го ринків в Україні: Наукова доповідь / Авторський колектив. — К., 2005;

7. Организационно-правовые вопросы аграрной реформы в Украине: Монография / Кол. авторов. Под ред. В.И. Семчика. - К.,2003.

8. Про стратегію трансформування АПК і забезпечення продо­вольчої безпеки України // Економіка України. - 2000. - № 9. - С. 64-65.

9. Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комп­лексу України «МІА України 2005»: матер, міжнар. наук.-теорет. конф. - К., 2005.

10. Янчук В.З., Янчук В.В. Серія: Аграрне право України (випуск восьмий) Правові основи ринкових аграрно-виробничих вза­ємин.-К.: УВШу АПК, 1993.

Задача № 1. Громадянин Міщенко звернувся із заявою до селищ­ної Ради про приватизацію земельної ділянки з розташованими на ній житловими будинками та господарськими будівлями, на які пере­йшло його право власності у спадщину (за заповітом).

Селищна Рада передала заяву приватизаційній комісії для під­готовки висновку на сесію. У процесі вивчення справи з'ясувалося, що Міщенко вже приватизував земельну ділянку в садівничому то­варистві за місцем роботи у районному інституті, де він працював

заступником директора об'єднання по заготівлі сільськогосподар­ської продукції. Крім того, йому належить розташована на околиці райцентру земельна ділянка площею 0,30 га, на якій він закінчує будівництво триповерхового житлового будинку. Виходячи з цього, приватизаційна комісія підготувала негативний висновок, на підста­ві якого селищна Рада відмовила Міщенку у приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, що перейшов Міщенку у спадщину. Вважаючи це рішення незаконним, Міщенко звернувся до суду.

Завдання

1. Визначте коло суспільних відносин, що виникли у цій ситуації.

Яке рішення має ухвалити суд?

Задача № 2. Від директора і головних фахівців міжгосподарсько­го тваринницького комплексу до сільської Ради надійшло клопотан­ня та обгрунтовані матеріали про приватизацію об'єктів незаверше­ного будівництва цього підприємства та земельної ділянки, на якій він розташований, площею 5,4 га. Своє клопотання вони обґрунто­вували тим, що з прийняттям Законів України «Про колективне сіль­ськогосподарське підприємство», «Про фермерське господарство» та інших документів засновники міжгосподарського тваринницького комплексу ухвалили рішення про внесення коштів для завершення будівництва.

За таких умов вони створюють СТОВ, куди увійдуть головні фа­хівці комплексу, які добре обізнані з правилами будівництва, мають відповідні кошти; є домовленість з філіалом Агробанку про надання відповідних кредитів для закінчення будівництва та освоєння зазна­чених земель.

Сільська Рада своїм рішенням задовольнила це клопотання. Пра­цівники міжгосподарського тваринницького комплексу звернулися зі скаргою до суду про незаконність такого рішення, оскільки вони також мають бажання приватизувати зазначені об'єкти і землю. Для цього у них є приватизаційні сертифікати та інші вільні кошти. Але ніхто з керівництва з ними не радився з цього приводу, що на їхній погляд, суперечить чинному законодавству.

Завдання

1 Визначте коло суспільних правовідносин: чи підлягає скарга задо­воленню? Вирішіть справу.

Задача № 3. Три родини братів Карпенко подали заяви про ви­хід із членів КСП «Буг» і вимагали видати їхній пай натурою - ма­газин у місті Вінниця, який був куплений КСП на приватизаційно­му аукціоні.

Правління КСП відмовило їм, посилаючись на те, що, по-перше, цей магазин конче необхідний для діяльності КСП, по-друге, що вар­тість їхніх паїв не перевищує вартість, за якою КСП придбав магазин на аукціоні.

Брати Карпенко звернулися до юридичної фірми за роз'ясненням З приводу вартості магазину, можливості в судовому порядку задо­вольнити їхні вимоги щодо отримання магазину як сукупності їхніх паїв в натурі з пайового фонду майна членів КСП.

Завдання

1. Дайте юридичну консультацію.

2. Яким чином можна вирішити (якщо це можливо) проблему цих клієнтів?


Заняття 5

Тема: Державне регулювання сільськогогосподарства в Україні

1. Поняття, суть і принципи державного регулювання сільського гос- подарства та їх правове закріплення.

2. Методи і форми регулятивної діяльності державних органів у сіль­ському господарстві.

3. Задачі та функції Міністерства аграрної політики та продоволь­ства України.

4. Органи державного управління сільського господарства та їхні по­вноваження.

5. Органи державного контролю та інспекції в сільському господар­стві.

6. Правові підстави і межі державного втручання в діяльність аграр­них підприємств як суб’єктів підприємницької діяльності.

Нормативні акти

1. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // Голос України. - 2003. - 19 липня року. - № 139.

2. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон Укра­їни від 14 лютого 1992 року //ВВР, - 1992. - № 20. - Ст. 272 (з відповідним змінами).

3. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року //Голос України - 1997.- №150.

4. Про господарські товариства: Закон України від 19 березня 1991 року // ВВР. - 1991№ 44. - Ст. 682 (з відповідними змінами).

5. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромис­лового комплексу в народному господарстві: Закон України від 15 травня 1992 року // ВВР. - 1992. - №32» Ст. 453 (з відповід­ними змінами).

6. Про Основні засади розвитку соціальної сфери села : Указ Пре­зидента України від 20 грудня 2000 року // Урядовий кур'єр. – 2001- 24 січня.

7. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 09 грудня 2010 року // Офіційний ві­сник України. - 2010. - № 94. - Ст. 15

8. Про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ Президента від 23 квітня 2011 року // Офіційний вісник України.-** 2011. - № 31. - Ст. 1326.

9. Про Державне агентство земельних ресурсів України: Указ Пре­зидента України від 08 квітня 2011 року // Офіційний вісник Укра­їни. - 2011. - № 29.[^Ст. 1253.

10. Про Державну інспекцію сільського господарства України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. - 2011.- № 29. - Ст. 1265.

11. Про Положення про Міністерство екології та природних ресур­сів України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1258.

12. Про Аграрний фонд: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2005 року № 543 // Офіційний вісник України. - 2005. - №27.-Ст. 1574.

13. Про затвердження типових положень про Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромис­лового розвитку Севастопольської міської, районної держав­них адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів від 25 липня

- . N 967 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 55. -Ст. 2224.

Спеціальна література

1. Аграрне право: Підручник / За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - X., 2003.

2. Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О.Погрібного. -^К., 2007.

3. АграрнеправоУкраїни:Навчальнийпосібник/Підред.Я.З.Гаєцька- Колотило, H.A. Ільків. - K., 2008.

4. Аграрне право України: підручник/В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк та ін.; за заг. ред. В.М. Єрмоленка, Д К. 2010.

5. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. - X., 2004.

6. Піддубник О.Ю. Державні сільськогосподарські інспекції в Укра­їні: стан та можливості удосконалення правового регулювання: монографія і О.Ю. Піддубник. - K., 2009.

Задача № 1. В одному з районів Запорізької області начальник райвідділу Міністерства внутрішніх справ надіслав кільком ферме-


рам району листа. В ньому райвідділ міністерства посилався на до­звіл голови районної адміністрації звернутися до фермерів з реко­мендацією здати на державне акціонерне заготівельне підприємство 6 т пшениці для райвідділу в обмін на пально-мастильні матеріали, які будуть фермерам надані в обмін на зерно.

Фермери зверігулись за роз'ясненням до районного управління АПК: чи погоджуватись їм на цю пропозицію начальника райвідділу міліції.

Завдання.

1. Чи правомірні дії голови районної адміністрації?

2. Чи має право райвідділ Міністерства внутрішніх справ здійсню­вати зазначені дії?

Задача № 2. Начальник районного управління наклав на головно­го бухгалтера ВСГК «Україна», який затримав подання до управлін­ня річного звіту ВСГК, штраф у розмірі 17 грн. А також було при­йнято рішення про накладення штрафу в розмірі 85 грн на голову АСГТ «Вперед» за невиконання розпорядження голови районної адміністрації про будівництво літнього табору для утримання телят. Штраф, накладений на голову ВСГК, був стягнутий на користь міс­цевого бюджету. Бухгалтер ВСГК «Україна» оскаржив рішення ра­йонного управління АПК до обласної державної адміністрації.

Завдання

1. Висвітліть питання про форми і методи здійснення державного керівництва сільськогосподарськими підприємствами з боку рай­виконкому.

2.Чи правомірне рішення райвиконкому?

Задача № 3. Управління АПК райдержадміністрації при розгляді питань про стан продуктивності тваринництва та про стан збирання врожаю у ВСГК виявило грубі порушення агротехнічних і зоотех­нічних правил і ухвалило такі рішення:

а)зобов’язати правління кооперативу усунути з посади головного зо­отехніка Петренка;

б)головному агроному Олініченку оголосити сувору догану;

в)рекомендувати загальним зборам членів кооперативу розглянути питання про звільнення з посади голови кооперативу Сидоренка до закінчення терміну його повноважень.

Завдання

1. Яким правовим актом визначено

2. Чи прийнятні такі пропозиції?

3. Дайте письмовий висновок?


Заняття 6


Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 87 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Светлана Александрова| ЗАЯВКА НА АККРЕДИТАЦИЮ НА МЕРОПРИЯТИЕ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.026 сек.)