Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Короткий словник сталих виразів ділового мовлення

Читайте также:
  1. Выбирая короткий путь
  2. Документ як основний носій офіційно-ділового стилю.Види документів.
  3. КОРОТКИЙ ПУТЬ К МИРОВОМУ ГОСПОДСТВУ
  4. Короткий словник дієприкметників
  5. Мова і культура мовлення в житті професіонального комунікатора
  6. Мовні особливості офіційно-ділового стилю

Без видимой причины — не знати, з якої причини

без задержки -- негайно, без затримки

без зазрения совести -- без докорів сумління

без отказа -- безвідмовно

без снисхождения --- без поблажливості

без стеснения -- не соромлячись

без удержу -- без упину

без ущерба -- без шкоди

бесполезный труд -- марна праця

бросать на произвол судьбы -- кинути напризволяще

быть в родстве -- бути родичем

быть на хорошем счету -- мати добру репутацію

вводить в заблуждение -- вводити в оману

вводить в убыток -- призводити до втрат

в двух словах -- двома словами

в довершение ко всему -- на додаток до всього

в доказательство -- на доказ

в должности директора -- на посаді директора

в затруднении -- у скрутному становищі

в знак согласия -- на знак згоди

видим по (чему) -- бачимо з чого

включить вопрос -- внести питання

вменять в обязанность -- ставити в обов’язок

вне всякого сомнения -- поза всяким сумнівом

вовлечь в работу -- залучити до роботи

во вред -- на шкоду

восстановить в должности -- поновити на посаді

во что бы то ни стало -- за всяку ціну

в первіх числах месяца -- на початку місяця

в соответствии с чем -- відповідно до чого; згідно із чим

вступать в силу -- набувати чинності

в течение всего года -- протягом цілого року

в ходе обсуждения -- під час обговорення

в целях предотвращения -- з метою запобігання

говорить по душам -- говорити щиро, відверто

говорить без обиняков -- говорити прямо

давать возможность -- дозволяти, навати нагоду

дела идут к лучшему -- справи йдуть на краще

дело в чём -- річ у чому

день ото дня -- з кожним днем

держаться в стороне -- триматися осторонь

для вида ( для видимости) -- для годиться, про людське око

для приличия -- заради пристойності

для своего удовольствия -- собі на втіху

добрый по характеру -- добрий за вдачею, доброї вдачі

довести до всеобщего сведения -- довести до загального відома, до відома всіх

до потери сознания -- до нестями

до сих пор -- до цього часу, досі

за наличные деньги -- готівкою

за неимением -- через брак, відсутність чогось

за ним водится такая привычка -- у нього є така звичка

за отсутствием сведений -- через брак відомостей

идти на убыль -- спадати

избавиться от опасности -- уникнути небезпеки

из-за неосторожности -- через необережність

изо дня в день -- щоденно, день у день, день при дні

из уважения к вам -- з поваги до вас

изымать из обращения -- вилучати з обігу

исключительное право -- ( не виняткове право) -- прерогатива

иметь в виду -- мати на увазі

каждый в отдельности -- кожний зокрема

касающийся проблемы -- дотичний до проблеми

к десяти часам -- на десяту годину

к началу года -- на початок року

комисия по составлению резолюции -- комісія для складання резолюції

коллегия считает ( отмечает) -- колегія вважає ( відзначає)

коренной пересмотр -- докорінний переглядкрайняя необходимость -- конечна потреба

к сожалению -- на жаль

к тому идёт -- до того йдеться

между прочим -- між іншим

между тем -- тим часом

меры по предупреждению -- запобіжні заходи, заходи запобігання

мысли без всякой связи -- безладні думки

на будущей неделе -- на тому тижні

наверстать ( нагонять) упущенное -- надолужити прогаяне

на всякий случай -- про всяк випадок, на будь-який випадок

наводить справки -- довідуватись

назвать по фамилии -- назвати на прізвище

назначить к рассмотрению -- призначити на розгляд

наложенным платежом – післяплатою

на общественных началах -- на громадських засадах

на повестке дня -- на порядку денному

направление на работу -- скерування на роботу

на произвол судьбы -- напризволяще

на протяжении двух лет -- впродовж двох років

на прошлой неделе -- минулого тижня

на следующий день -- наступного дня

на удивление -- на диво

на худой конец -- у найгіршому разі

не возьму в толк -- не збагну

не ко времени -- не на часі

не к спеху -- не спішно

не по плечу -- не під силу

обложить налогом -- оподаткувати

Загрузка...

обратить в шутку -- повернути на жарт

обращение к избирателям --- звернення до виборців

обучаться на родном языке -- навчатися рідною мовою

объявить благодарность -- оголосити подяку

объявить недействительным -- уневажнити

обязан этим -- завдячує цим

обязать руководителей -- зобов’язати керівників

освободить по собственному желанию -- звільнити за власним бажанням

оставить в покое -- дати спокій

отстраниться от дел -- відійти від справ

оценить по достоинству -- належно оцінити

осуществлять намерения -- дійснювати наміри

обнаружить ошибку -- виявити помилку

оказать помощь -- надати допомогу

отчитать за проступок -- вичитати ( кому), прочитати мораль

первостепенное значение -- першорядне значення

по вашему усмотрению -- на ваш розсуд

по вопросу строительства -- з питань будівництва

подвергатьсяопасности -- наражатися на небезпеку

по делам службы -- у службових справах

по долгу службы -- зі службового обов’язку

подоходный налог -- прибутковий податок, податок на прибуток

под председательством -- під головуванням

под стать -- до пари

с... по... -- з ... - до ...

по закону -- за законом, згідно із законом, відповідно до закону

по имеющимся сведениям -- за наявними даними

по истечении срока -- після закінчення терміну ( строку)

по крайней мере ( по меньшей мере) -- принаймні

положение дел -- стан справ

по направлению к городу -- у напрямку до міста

по настоянию -- за вимогою, на вимогу

по небрежности -- через недбалість

по недоразумению -- через непорозуміння

по непредвиденным обстоятельствам -- через непередбачені обставини

по непригодности -- через непридатність

по нерадению -- через недбалість

по несостоятельности -- через неспроможність

по нынешним временам -- як на теперішній час

по обоюдному согласию -- за обопільною згодою

по обыкновению -- як правило, зазвичай

по определению суда -- за ухвалою суду

по поручению -- за дорученням

по постановлению -- за постановою

по праздничным дням --- у святкові дні, святковими днями

по предложению -- за пропозицією

по приглашению -- на запрошення

по причине чего -- через що

по программе -- за програмою

по происхождению -- з походження

по расценке -- за розцінкою

по совместительству -- за сумісництвом

по списку -- за списком

поставить на вид -- зробити зауваження

по требованию -- на вимогу

по усмотрению начальства -- на думку керівництва

предварительное рассмотрение -- попередній розгляд

предоставить возможность -- надати можливість

представить справку -- подати довідку

прекратить переписку -- припинити листування

прения по докладу -- дебати по доповіді

прибегать к суровым мерам -- вдаватися до суворих заходів

привести к... ( стать причиной) -- спричинити

привлекать к ответственности -- притягати до відповідальності

привлекать к работе -- залучати до роботи

приглашать к столу -- просити до столу

пригодный к чему -- придатний до чого

при жизни -- за життя

призывать к порядку -- закликати до порядку

прийти в себя -- отямитися, опритомніти

прийти к решению -- вирішити

прийти к согласию -- дійти згоди, порозумітися

принимать во внимание -- брати до уваги

принимать в шутку -- сприймати як жарт

принять решительные меры -- вжити рішучих заходів

при сравнении выходит -- з порівняння виходить

приступить к обсуждению -- розпочати обговорення

приступить к выполнению обязанностей -- приступити до виконання обов’язків

при условии -- за умови

приходить к убеждению -- переконуватися

причитается к уплате -- належить виплатити

пришло на ум -- спало на думку

пуститься на хитрость -- вдатися до хитрощів

работа по силам -- роботу під силу

разрушить до основания -- зруйнувати дощенту

речь особая -- мова окрема

с вашего согласия -- за вашою згодою

сверх плана -- понад план

свести на нет -- звести нанівець

с виду -- на вигляд

с глазу на глаз -- віч-на- віч

с готовностью -- охоче, з охотою

с давних пор -- здавна

семейное положение -- сімейний стан

с красной строки -- з нового рядка

скрыться из виду -- зникнути з очей, щезнути

следующим будет выступать -- далі виступатиме

смещать с должности -- знімати з посади

смотреть в оба -- бути пильним

совершенствование существующих и поис новых форм -- удосконалення наявних і пошук нових форм

сосредоточить усилия коллектива -- зосередити зусилля колективу

состав исполнителей -- склад виконавців

составить отчёт -- скласти звіт

справиться в канцелярии -- довідатися в канцелярії

спустя некоторое время -- через якийсь час

ставить в известность -- повідомляти

стечение обстоятельств -- збіг обставин

с чувством собственного достоинства -- з почуттям власної гідності

самый активный -- найактивніший

соблюдать закон -- дотримуватися ( додержуватися ) закону

свидетельство о рождении -- свідоцтво про народження

с вашего разрешения -- з вашого дозволу

с помощью учёных -- з допомогою вчених

судить (по чему) -- судити на підставі чого

текущий счёт -- поточний рахунок

переводчик по профессии -- перекладач за фахом

тоска по родине -- туга за батьківщиною

ужесточить требования -- посилити вимоги

упёрся на своём -- затявся на своєму

уступить место -- поступитися місцем

утвердить к исполнению -- затвердити до виконання

учредительное собрание -- установчі збори

час от часу не легче -- що далі, то важче

это в порядке вещей -- це звичайна річ

щекотливое обстоятельство -- делікатна обставина

хорошие отношения -- гарні стосунки

хорошее отношение -- добре ставлення

ущемлять права -- обмежувати права

точно изъясняться -- точно висловлюватися

точно известно -- достеменно відомо

язвительное замечание -- ущипливе зауваження

 

 

ДОДАТОК ІІ


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 350 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
А л е!!!| Короткий словник дієприкметників

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.03 сек.)