Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тақырып. Цикл операторлары.

Читайте также:
  1. Дәріс. Қайталану операторлары.
  2. Тақырып. Арифметикалық өрнектер. Сызықты программалар.
  3. Тақырып. Бірөлшемді массивтер
  4. Тақырып. Бірөлшемді массивтерді өңдеу.
  5. Тақырып. Екі өлшемді массивтер
  6. Тақырып. Екі өлшемді массивтерді өңдеу.
  7. Тақырып. Жазбалар.

СОӨЖ өткізу түрлері: есепті шешу.

Әдістемелік ұсыныс: FOR, WHILE және REPEATциклдық операторларды қолдана отырып вариант бойынша тапсырманы орындау. Алгоритмнің блок-сұлбасын құру және программасын жазу.

Тапсырма варианттары:

1. A мен B (A < B) екі бүтін сан берілген. Өсу тәртібі бойынша осы екі санның арасындағы (бұл сандарды қоса отырып) барлық бүтін сандарды шығару, сонымен бірге сол сандардың N жалпы санын шығару.

2. A мен B (A < B) екі бүтін сан берілген. Кему тәртібі бойынша осы екі санның арасындағы (бұл сандарды қоспай) барлық бүтін сандарды шығару, сонымен бірге сол сандардың N жалпы саның шығару.

3. А нақты сан мен N (> 0) бүтін сан берілген. А санның N дәрежесін табу керек: AN = A·A·...·A (A сандары N рет көбейтіледі)

4. А нақты сан мен N (> 0) бүтін сан берілген. А санның 1 ден N дейінгі дәрежесін табу.

5. А нақты сан мен N (> 0) бүтін сан берілген. 1 + A + A2 + A3 + ... + AN шығару.

6. А нақты сан мен N (> 0) бүтін сан берілген. 1 – A + A2 – A3 + ... + (–1)NAN шығару.

7. N (> 1) бүтін сан берілген. 3K > N теңсіздік орындалатын кездегі ең аз бүтін К санын және 3К мәнін шығару.

8. N (> 1) бүтін сан берілген. 3K< N теңсіздік орындалатын кездегі ең үлкен бүтін К санын және 3К мәнін шығару.

9. Х нақты сан мен N (> 0) бүтін сан берілген. 1 – X2/2! + X4/4! – ... + (–1)X2N/(2N)! (N! = 1·2·...·N) шығару. Алынған сан Х нүктесіндегі cos функциясына жуықталған сан болып табылады.

10. X (|X| < 1) нақты сан мен N (> 0) бүтін сан берілген. X – X2/2 + X3/3 – ... + (–1)N–1XN/N шығару. Алынған сан Х+1 нүктесіндегі ln функциясына жуықталған сан болып табылады.

11. X (|X| < 1) нақты сан мен N (> 0) бүтін сан берілген. X – X3/3 + X5/5 – ... + (–1)NX2N+1/(2N+1) шығару. Алынған сан Х нүктесіндегі arctg функциясына жуықталған сан болып табылады.

12. N (> 2) бүтін сан мен A, B (A < B) сандық осьтеріндегі екі нақты нүктелер берілген. [A, B] кесіндісі Н-үзындықты бірдей кесінділерге бөлінгенген. N нүктеден тұратын қиықтар түрі: A, A + H, A + 2H, A + 3H, ..., B. [A, B] қиықтарын түзетін N нүктелер жиынын және Н мәндерін шығару.

13. N (> 2) бүтін сан және A, B (A < B) сандық осьтеріндегі екі нақты нүктелер берілген. F(X) функциясы F(X) = 1 – sin(X) формуласымен берілген. [A, B]: F(A), F(A + H), F(A + 2H), ..., F(B) қиықтарын түзетін N тең арақашықтықтағы нүктелеріндегі F функциясының мәнін шығару.

14. D (> 0) бүтін сан берілген. AN сандардың тізбегі келесі түрде анықталады:

A1 = 2, AN = 2 + 1/AN–1, N = 2, 3, ... |AK – AK–1| < D шарты орындалатын кезіндегі К нөмірлердің біріншісін іздеп табу, оны шығару, сонымен бірге AK–1 мен AK сандарын шығару.

15. D (> 0) бүтін сан берілген. AN сандардың тізбегі келесі түрде анықталады:

A1 = 1, A2 = 2, AN = (AN–2+ AN–1)/2, N = 3, 4, ... |AK – AK–1| < D шарты орындалатын кезіндегі К нөмірлердің біріншісін іздеп табу, оны шығару, сонымен бірге AK–1 мен AK сандарын шығару.

16. Банктік салымының көлемін есептейтін және сол көлемді әр жыл үшін салымның жылдық пайызын (3%) есептей отырып (ол салым екі есе көбейгенше) есептеп шығаратын программаны жазу.

17. Кез келген n және m үшін биноминалдық коэффициентті есептейтін программа жазу:

18. 0˚ ден 90˚ берілген қадаммен sin, cos функциялардың мәндер кестесін шығаратын программаны жазу.

19. қатардың бірінші алты элементтерінін қосындысын есептеу (i элементінің мәні оның нөмірімен келесі формуламен байланысты 1/i). Кезекті элементін есептегеннен кейін ол элементтің нөмірімен мәнін шығару.

20. Клавиатурадан енгізілетін оң сандардың қосындысын есептейтын программаны жазу.

21. Клавиатурадан енгізілетін жұп сандардың қосындысын есептейтын программаны жазу.

22. Клавиатурадан енгізілетін сандардың жәй сандар екендігін анықтайтын программаны жазу.

23. Келесі шексіз қосындының (қосындының есептеу дәлдігі берілетін болсын) жуықталған мәнін есептейтын алгоритмді құру және программасын жазу.

Бақылау мысалы.Анатуралды санның барлық бөлгіштерін есептейтін программаны жазу және блок-сұлбаны құру.

program primer3;

var a,n,c,d:word;

begin { негізгі программа }

readln( a );n:=1;

while ( n <= sqrt(a) ) do

begin

c:=a mod n; d:=a div n;

if c = 0 then

begin

writeln( n );

if n <> d then writeln( d );

end;

inc( n );

end; end.

 

Негізгі әдебиет:1 [14-37, 77-85], 4 [14-39].

Қосымша әдебиет: 5 [4-6], 6 [11-14, 54-56], 7 [33-98], 8 [13-41, 53-61, 65-72].


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 488 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Модульдердi баяндау | Көрсеткіштер туралы қысқаша мағлұматтар | Дәріс. Динамикалық жадымен жұмыс істеуге арналған процедуралар мен функциялар. Стандартты процедуралар және функциялармен жұмыс істеу. | Тақырыбы: Арифметикалық операциялар. IF шартты операторы | Тақырыбы: Формулалар бойынша есептеулер. | Тақырыбы: Бірөлшемді массивтер. Екіөлшемді массивтер | Лабораториялық жұмысқа арналған тапсырмалар | Тақырыбы: Процедуралар мен функциялар | Тақырыбы: Жазбалар мен файлдар | Лабораториялықжұмысқа арналған тапсырмалар |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тақырып. Арифметикалық өрнектер. Сызықты программалар.| Тақырып. Бірөлшемді массивтер

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)