Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Складні запити до кількох таблиць

Читайте также:
  1. Використання електронних таблиць Excel для побудови економетричних моделей
  2. Параметричний запит до двох і більше таблиць

Під словом „складні” тут мається на увазі, що для реалізації завдання-запиту можливо буде потрібно запрограмувати більш чим один запит мовою QBE, тобто припускається виконання завдання шляхом послідовності запитів.

В завданнях зустрічаються запити з формулюваннями типу „ визначити питому вагу” та „ визначити співвідношення “. Під питомою вагою розуміється доля чогось у цілому, тобто ця величина приймає значення на інтервалі [0;1]. Наприклад, якщо обсяг аудиторних годин певної дисципліни у триместрі дорівнює 56 годинам, з них лекційних занять – 28 годин, то питома вага лекційних занять в обсязі аудиторних дорівнює 0,5. А під співвідношенням розуміється результат від ділення однієї величини на другу. Наприклад, якщо обсяг аудиторних годин певної дисципліни у триместрі дорівнює 56 годинам, з них лекційних занять – 28 годин, практичних (групових) – 14 годин, лабораторних – 14 годин, то співвідношення між обсягами лекційних та практичних занять дорівнює 2, а між практичними та лабораторними – 1.

 

2.5.1 Дисциплін якого циклу більше всього в N-му триместрі та скільки їх?

Примітка. Відповідь має складатися з одного рядка.

 

2.5.2 Які дисципліни викладаються на найбільшу кількість триместрів?

 

2.5.3 Питома вага аудиторних занять в загальному обсязі кожної дисципліни певного циклу.

 

2.5.4 Які дисципліни викладаються на протязі усього першого курсу?

 

 

2.5.5 Співвідношення між обсягами аудиторних занять та лекцій по дисциплінах певної кафедри.

 

2.5.6 Дисциплін якої кафедри більше всього на N-му курсі і скільки їх?

Примітка. Відповідь має складатися з одного рядка.

 

2.5.7 Скільки годин самостійної роботи на тиждень передбачено для всіх дисциплін у осінніх триместрах для певного курса.

Примітка. Тижневий обсяг годин для студента складає 36 годин.

 

2.5.8 Питома вага лекційних занять в загальному обсязі кожної дисципліни певного циклу.

 

2.5.9 Питома вага лекційних занять в загальному обсязі аудиторних занять дисциплін по циклах дисциплін.

 

2.5.10 Питома вага практичних (групових) занять в загальному обсязі аудиторних занять дисциплін по циклах дисциплін.

 

2.5.11 Дисциплін з яким видом підсумкового контролю більше всього в N-му триместрі і скільки їх?

Примітка. Відповідь має складатися з одного рядка.

 

2.5.12 По яких дисциплінах проводяться найбільша кількість типів занять.

 

2.5.13 Питома вага лабораторних занять в обсязі аудиторних годин кожної дисципліни певного курсу.

 

2.5.14 Співвідношення між обсягами практичних і лекційних занять по триместрах певного курсу.

 

2.5.15 По яких дисциплінах проводяться як іспити, так і заліки.

2.5.16. Які дисципліни входять в цикл з найменьшим обсягом дисциплін для 2 курсу

2.5.17. Співвідношення між обсягами аудиторних занять та лабораторних занять по дисциплінах певної кафедри.

 

2.6 Запити на створення таблиці бази даних (запити MakeTable)

Здійснити, згідно з варіантом, запит MakeTable і надати ім¢я новій таблиці. Ця таблиця буде використовуватися в п. 2.7.

Таблиця робиться без групування даних (кількість і обсяги будуть рахуватися в CrossTab).

Рядки Колонки Значення
  Дисципліни циклу „Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки” Триместри Тижневий обсяг лекційних занять
  Кафедри Триместри Навантаження, ауд. годин
  Дисципліни 5-го триместру Назви видів занять, контролю і навантаження викладачів Обсяг аудиторних занять всього, годин
  Дисципліни 4-го триместру Кафедри Обсяги дисциплін, годин
  Дисципліни циклу „Цикл дисциплін природничо-наукової підготовки” Триместри Тижневий обсяг аудиторних занять
  Цикли дисциплін Триместри Обсяг дисциплін, кред.
  Викладачі однієї із комп’ютерних кафедр Дисципліни циклу „Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки” Кількість видів навантаження
  Викладачі однієї із комп’ютерних кафедр Дисципліни 2-го курсу Обсяги навантаження
  Угруповання студентів Коди дисциплін 4-го триместру Обсяги аудиторних занять, годин
  Дисципліни циклу „Цикл дисциплін гуманітарної та соціальної підготовки” Курси Кількість триместрів, на протязі яких викладається дисципліна
  Дисципліни 6-го триместру Угруповання студентів Кількість видів занять
  Цикли дисциплін Кафедри Кількість дисциплін
  Кафедри Назви циклів дисциплін Обсяг дисциплін, кред.
  Викладачі однієї із комп’ютерних кафедр Види навантаження викладачів Обсяги даного виду навантаження у 5-му триместрі
  Цикли дисциплін Назви видів занять (контролю і навантаження) викладачів Кількість видів занять та контролю
  Цикли дисциплін Назви видів занять Обсяг дисциплін, кред.
  Кафедри Викладачі Обсяг навантаження (години)

 

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 153 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Параметричний запит до двох і більше таблиць| Завдання № 5 Прочитайте та письмово перекладіть лист запит.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)