Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття баз даних. Типи моделей баз даних

Читайте также:
  1. АНАЛИЗ ГРАФ-МОДЕЛЕЙ
  2. Анализ моделей обучаемого и обучения и особенностей их реализации
  3. Базы данных как модели моделей
  4. Вибір вихідних даних для побудови конструкції .
  5. Використання електронних таблиць Excel для побудови економетричних моделей
  6. Вирішите кілька завдань-моделей, використовуючи діагностичні та лікувальні алгоритми.
  7. Вопрос 7. Основные типы моделей, используемые в анализе и прогнозировании

Лекція 1. Основи теорії проектування баз даних, створення бази даних у СУБД Microsoft Access

План

1.1. Поняття баз даних. Типи моделей баз даних.

1.2. Термінологічне середовище.

1.3. Нормалізація реляційної моделі.

1.4. Структура інформаційної моделі предметної області.

1.5. Забезпечення цілісності бази даних.

1.6. Загальна характеристика СУБД Access. Структура вікна.

1.7. Створення бази даних.

 

¨ Література

Основна: 1, 4.

Додаткова: 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21.

 

Міні-лексикон: база даних; система управління базами даних; сітьова, ієрархічна та реляційна бази даних; нормальна форма; концептуальна, логічна і фізична моделі даних; цілісність бази даних, об’єкти СУБД Access, меню MS Access, вікно бази даних.

 

Поняття баз даних. Типи моделей баз даних

 

Сучасні інформаційні системи характеризуються обробкою великих обсягів даних. Ядром інформаційної системи є база даних (БД).

& Загальне визначення бази даних – це сукупність відомостей про конкретні об’єкти реального всесвіту у будь-якій предметній області

Під предметною областю слід розуміти частку реального всесвіту, яку належить вивчити з метою автоматизації управління підприємством, фірмою тощо.

& Під базою даних розуміють сукупність різноманітних даних, організованих за певними правилами, які засновані на загальних принципах опису, зберігання та маніпулювання даними незалежно від прикладної програми, яка належить до певної предметної області

Технологія використання БД реалізується засобами СУБД, що складаються із сукупності програмних засобів, призначених для створення, збереження та організації доступу до БД.

& Система управління базами даних (СУБД) – об’єднує сукупність програм загального користування, які забезпечують створення та супроводження баз даних

Створюючи базу даних, розробник ставить мету упорядкувати інформацію за різними ознаками для швидкого відбору даних за довільним запитом. Досягти цієї мети можливо тоді, коли дані будуть структуровані.

Структурування – це введення угод про способи представлення даних

Неструктурованими називають дані, які записуються в один рядок текстового файла.

Розробка бази даних має такі основні цілі:

— задоволення потреб у періодичному або нерегулярному одержанні інформації довідкового чи економічного характеру;

— усунення або мінімізація дублювання даних;

— забезпечення групам користувачів швидкий доступ до окремих інформаційних елементів бази даних відповідно до їхніх прав та потреб;

— забезпечення можливості наступного розширення бази даних;

— підтримка цілісності бази даних;

— запобігання доступу до бази даних користувачів, що не мають відповідних повноважень;

— дозвіл доступу окремим категоріям користувачів тільки до певних інформаційних елементів бази даних.

 

При проектуванні системи обробки даних розробника більше всього цікавить організація даних. Залежно від виду логічної структури даних розрізняють декілька типів моделей баз даних.

 

Ієрархічна модель – подає дані у виді дерева і тому є занадто громіздкою при описі даних зі складними логічними зв’язками.
Мережна модель – використовується для представлення структур даних у вигляді довільного графа. З її допомогою може бути описана структура даних будь-якої складності, проте це пов’язано зі значними труднощами.
Реляційна модель – застосовується для представлення структур даних у вигляді сукупності таблиць, пов’язаних відношеннями. Вона широко поширена завдяки наочності і гнучкості своєї структури, зручності представлення та простоті реалізації методів обробки даних. У реляційній моделі даних об’єкти і взаємозв’язки між ними представляються за допомогою таблиць. Кожна таблиця відображає один об’єкт і складається з рядків і стовпчиків.

 

Постреляційна модель – відрізняється від реляційної наявністю можливості відслідкування зміни даних у часі.
Об’єктно-орієнтована модель – містить у собі особливості реляційної моделі та об’єктної технології, що полягає в об’єднанні даних і функцій їхньої обробки в єдине ціле.

 

Завдяки простоті та природності представлення реляційної моделі на ПК, вона на сьогодні отримала найбільше поширення в системах автоматизованої обробки даних. Надалі ми будемо розглядати лише реляційні бази даних.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 295 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Забезпечення цілісності бази даних | Загальна характеристика СУБД Access. Структура вікна | Створення бази даних |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Ошибки в формулах| Термінологічне середовище

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)