Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 20. Диференційна діагностика бронхітів у дітей.

Читайте также:
  1. Диференціальна діагностика
  2. Діагностика
  3. Діагностика
  4. Діагностика
  5. Діагностика
  6. Діагностика ХК
  7. Економічна діагностика і техніко-економічний аналіз

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри педіатрії №4

 

Завідувач кафедри

академік НАМН України,

професор В.Г. Майданник ___________

(підпис)

 

“______” _____________ 2011 р.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 

 

Навчальна дисципліна Педіатрія, дитячі інфекції
Модуль №1   Педіатрія
Змістовий модуль №4   Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів дихання у дітей. Невідкладна допомога при основних невідкладних станах.
Тема заняття Диференційна діагностика бронхітів у дітей.
Курс
Факультет Медичний №3

 

Київ 2011

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПРИ ОСНОВНИХ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ.

ТЕМА 20. Диференційна діагностика бронхітів у дітей.

1. Актуальність теми:

Гострий бронхіт є однією з найважливіших проблем сучасної педіатрії, оскільки до теперішнього часу його поширеність посідає одне з перших місць в структурі дитячої захворюваності. За статистичними даними, поширеність гострого бронхіту у дітей різних вікових груп коливається в межах від 6,2 до 25% (В.К. Таточенко, 2001; В.Г.Майданник, 2003; Fleming, Elliot, 2007). Заслуговує на увагу те, що останнім часом суттєво збільшується поширеність рецидивуючого (11-38%) та обструктивного бронхіту, особливо серед дітей, які часто хворіють (Ю.К.Больбот, 1996; Ю.Г. Антипкін, 2001; В.Ф. Лапшин, 2002; Loftis, 2006).

Клінічна симптоматологія гострого бронхіту і бронхіоліту є досить дослідженою, але в деяких випадках виникають труднощі при диференціальній діагностиці. За сучасних умов вирішування проблеми точної діагностики бронхіту набуває важливого медико-соціального значення, що пов’язано, по-перше, зі значною поширеністю вказаної патології в дитячому віці, а, по-друге, з неоднозначністю прогнозу при даних захворюваннях. Відомо, що рецидивуючий бронхіт у частини дітей при тривалому перебігу може трансформуватись в бронхіальну астму або хронічний бронхіт (Р.Г.Артамонов, 1988; А.В.Богданова, 1990; А.М.Зосімов, 1993; А.Ф.Мозалевський, 1994; А.В.Малахов, 1997; Ю.Г.Антипкін та спіавт., 2003), а первинний хронічний бронхіт, який сформувався у ранньому віці, приблизно у п’ятої частини хворих має тяжкий прогредієнтний плин та призводить до інвалідизації вже в дитячому віці (Е.П.Антонова, 1996; П.П.Захаров, Н.Н.Розинова, 2001; С.Ю.Каганов, 2003).

2. Конкретні цілі:

- визначати різні клінічні варіанти та ускладнення бронхіту у дітей;

- визначати тактику ведення дитини, хворої на бронхіт;

- демонструвати вміння ведення медичної документації хворих дітей з патологією органів дихання;

- планувати обстеження хворої на бронхіт дитини та інтерпретувати отримані результати;- проводити диференційну діагностику, ставити клінічний діагноз бронхіту у дітей.

 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
1. Нормальна анатомія   2. Гістологія та ембріологія людини 3. Нормальна фізіологія   4. Пропедевтика педіатрії Описувати будову дихальної системи організму людини. Знати та визначати особливості будови органів дихання у дітей різного віку. Визначити особливості функціонування дихальної системи у дітей. Знати особливості будови та функціонування дихальної системи у дітей раннього віку. Вміти обстежувати дітей із бронхолегеневою патологією.

Завдання для самостійної підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Гострий бронхіт Загальне захворювання організму, яке характеризується запальним процесом у бронхах в результаті дії різноманітних етіологічних факторів (вірусних і бактеріальних інфекцій, алергенів, пилових частинок,термічних факторів та ін.)
Гострий обструктивний бронхіт Характеризується наявністю клінічних ознак обструкції дихальних шляхів переважно за рахунок бронхоспазму, незначного набряку слизової оболонки і/або гіперсекреції слизу.
Гострий бронхіоліт Варіант обструктивного бронхіта у дітей 1,5-2 років, що характеризується ураженням дрібних бронхів и бронхіол, з вираженою ДН.  
Рецидивуючий бронхіт Діагностичні критеріїскладаються із симптомів гострого бронхіта, які повторюються 3 і більше разів на рік.  

4.2. Теоретичні питання до заняття:

Загрузка...

1.Провідні клінічні симптоми та синдроми при різних клінічних варіантах перебігу бронхіту у дітей.

2. Дані лабораторних та інструментальних досліджень при бронхіті.

3. Диференційна діагностика гострого бронхіту, обструктивного бронхіту і бронхіоліту у дітей.

4. Встановлення клінічного діагнозу.

5.Тактика ведення хворого при бронхіті.

7. Профілактика бронхітів та їх ускладнень у дітей.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 468 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ДЛЯ СТУДЕНТІВ | Синдром Вільямса-Кемпбела | Основні принципи консервативного лікування ВВРОД |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Число ячеек памяти, адресуемых N адресными линиями, равно 2N.| Особливості клінічних проявів гострих бронхітів у дітей в залежності від етіології

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)