Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зайнятість електрогазозварника при ремонті автомобіля І наварю­ванні вала

Секретар атестацІйної комісії. Члени атестацІйної комісії__ | Загальні дані | Розділ І. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового про­цесу | Розділ НІ. Атестація робочого місця | Розділ V. Пільги і компенсації | Т. П.Демчук В. И. Романенко | Працюючих на пенсію за віком на пільгових | Порядок денний | ПЕРЕЛІК | II. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ |


Читайте также:
  1. аїзд автомобіля на пішохода.
  2. Зайнятість у сільському господарстві й суміжних галузях виробництва
  3. Здатність, яка становить менше ніж 100% наявної робочої сили, за умов фрикційного та структурного безробіття . Г.Повна зайнятість.
  4. равма від випадіння з автомобіля, що рухається.
  5. равма від переїзду колесом автомобіля.
  6. Стаття 40. Основні права та обов'язки водія автобуса, таксі, легкового автомобіля на замовлення, легкового автомобіля при перевезенні пасажирів

 

№ п/п   Найменування витрат робо­чого часу Час, години %
1.   Підготовчо-заключні 129,2 7,6
2.   Оперативні роботи 1328,5 78,1
3.   Відпочинок та власні потреби 243,2 14,34
4.        
5.        
Всього витрачено часу: 85,7

Нормативна трудомісткість електрогазозварювальних робіт, фак­тично виконаних в 200_ році на робочому місці газоелектрозварника №01 відповідно до облікових листів праці і виконаних робіт (додаються) складає:

 

200__ р № місяця
Загальна трудомі­сткість електрогазо­зварювальних робіт (чол./год.) 118,7 101,5 137,4 145,1 77,7 123,4 143,8 147,1 114,5 152,8 98,2 92,1
ВСЬОГО: 1457,7                      

Плановий фонд робочого часу в 200___ р. на робочому №01 електрогазозвар­
ника складає І978 годин.

З урахуванням витрат робочого часу на відпустку в дні хвороби та з інших при­
чин, в розмірі 14%, фактичний фонд робочого часу електрогазозварника на робо­
чому місці №01 в 200__ р. складає:

1978x0,86= 1701

Таким чином, завантаженість об'ємами робіт електрогазозварника на робочу
місці №01 в 200__ р. складає:

1457,7 / 1701 х 100 - 85,7% зміни.

Характер та умови праці на робочих місцях №01 постійні і повторюються з року в рік.

(При визначенні трудомісткості електрогазозварних робіт на робочих місцях електрогазозварників №№02-04 (аналогічних робочих місць) розраховується їх


Методика проведення і документальне оформлення атестації робочих місць за умовами праці

загальна зайнятість за визначений термін згідно облікових листів праці і викона­них робіт та складається баланс робочого часу.

Враховуючи організацію електрогазозварювальних робіт при виконанні поточ­них і заявочних ремонтів з врахуванням необхідності їх швидкого виконання мето­дом роботи в ланках, процеси електрозварювальних робіт, газозварювальних робіт по різанню металу на розташованих поруч робочих місцях електрогазозварників, різним чином збігається в часі, тобто під час різання металу електрогазозварником на робочому місці №01, електрогазозварник на розташованому поруч робочому місці №02 виконує електрогазозварювальні роботи.)Начальник Економіст

РОЗРАХУНОК

фактора "Важкість праці" на робочому місці №01 електрогазозварника, зайнятого на різанні і ручному зварюванні

Розрахунок виконаний на основі результатів хронометражного спостереження

"_ "_________ 200__ р. за ходом технологічного процесу на робочому місці №01

електрогазозварника (див, фотографію робочого дня).

Згідно з хронометричними спостереженнями, технологічний процес електрога­зозварювальних робіт продовжується 411 хв.

У тому числі:

а) при виконанні електрозварювальних робіт

- тривалість процесу- 331 хв.;

- вага електрода 4 мм. - 0,045 кг;

- вага електродержака ЕД-500 - 0,62 кг;

- вага 1 м п. зварювального кабелю - 1,2 кг;

Всього: загальна вага вантажу -1,865 кг (підтверджено зважуванням).

б) при виконанні газозварювальних робіт

- тривалість процесу 33 хв.;

- вага газового пальника - 0,65 кг;

- вага їм п. газового шлангу - 0,96 кг.

Всього: загальна вага вантажу -1,61 кг (підтверджено зважуванням).

в) при виконанні робіт при різанні металу

- тривалість процесу - 47 хв.;

- вага різака РУ-66 - 1,6 кг;

- вага 1 м п. газових шлангів - 0,96 кг.

Всього: загальна вага вантажу - 2,56 кг (підтверджено зважуванням).


АТЕСТАЦІЯ робочих місць з умов праці

Таким чином, показник фактора "Важкість праці" - "Статичне навантаження за участю м'язів тулуба і ніг" на робочому місці №01 електрогазозварника складає:

(1,865x331x60)+ (1,61x33x60)+ (2,56x47x60) = 37039+ 3188+ 7219 = 47446 кгс, що не перевищує ДСН І відповідно до 'Гігієнічної класифікації праці оцінюється по II класу небезпеки і не враховується як фактор.

Склав

Узгоджено

Нормувальник.

РОЗРАХУНОК

факторів "Робоча поза" та "Напруженість праці" на робочому місці №01 електрогазозварника, зайнятого на різанні і ручному зварюванні

Розрахунок проведений на основі аналізу об'ємів робіт, виконаних в 200____ р. І

результатів хронометричного спостереження за ходом технологічного процесу на робочому місці №01 електрогазозварника, в ході якого встановлено;

 

 

 

 

 

  Найменування робіт і операцій Три­валість ' робіт і операцій Перебування Вимушені нахили понад ЗО град. раз. Трива-
Час вико­нання робіт і операцій в нахиленому положенні в вимушеній позі: напочі­пки хв. лість зосеред­ження хв.
До 30 град.хв. За ЗО град. хв.      
8.14-10.10 Зрізання кріплення бризковикІв на авто­мобілі, електрозварю­вання рами і кріплення бризковикІв на відкритій площадці    
10.20-12.00 Продовження ектрозва-рювання - -
13.00-13.36 Продовження ектрозва-рювання - -
14.08-14.51 Газорізання труб при вирізанні І підготовці згонів, встановлення згонів    
15.34-16.54 Наварювання вала -  
  ВСЬОГО: (при загаль­ній тривалості зміни 480 хв.) 375, або 38,1% зміни 110, або 22,9% зміни 107, або 22,3% зміни   336, або 70,0% зміни

Методика проведення і документальне оформлення атестації робочих місць за умовами праці

Таким чином, тимчасовий фактор на робочому місці №01 газоелектрозварника

складає 85,7% зміни, в тому числі: при роботі в приміщенні 31,0 % робочого часу зміни; при роботах на відкритій площадці 54,7% робочого часу зміни.

В ході хронометричного спостереження встановлено такі показники фактора "Робоча поза":

1. Перебування в нахиленому положенні до ЗОград. складає 22,9% зміни і
відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюється по II класу небезпечності
(не перевищує ДСН) і не враховується як фактор.

2. Перебування в нахиленому положенні понад ЗО град, складає 22,3% зміни і
відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюється по II класу небезпечності
(не перевищує ДСН) І не враховується як фактор.

Таким чином, відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюємо фактор "Робоча поза" по II класу небезпечності і не враховуємо як фактор.

Технологічний процес електрогазоварювальних робіт виконується з застосу­ванням індивідуальних засобів захисту органів зору і потребує безперервного кон­тролю без відриву зору з аналітичним мисленням за формуванням зварного шва або краю зрізки відповідно до технологічних вимог упродовж 70,0% зміни.

Таким чином, відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюємо фактор "Напруженість праці" по II класу небезпечності (не перевищує ДСН) і не врахо­вується як фактор.

Склав:

Узгоджено (нормувальник):.

оцінки встановлення щорічних додаткових відпусток працівникам, зайнятим на роботах Із

шкідливими і важкими умовами праці на робочому місці №____ (назва професії)

(аналогічні робочі місця №№ )

Показники результатів атестації на робочому місці №_____ (назва професії) на

(назва підприємства, установи, організації) показали, що наявність у повітрі робо­чої зони (назва хімічної речовини) відповідно до Гігієнічної класифікації праці, затвердженої МОЗ СРСР від 12.08.1986р. №4137-86, оцінюється по III класу,

небезпечності____ ступеня (перевищення ПДК в____ разів), наявність (назва другої

хімічної речовини) оцінюється по III класу небезпечності _ ступеня (переви­
щення ПДК в___ разів) і т.д.

Б умовах підвищеного вмісту (назва хім.речовин) і групи речовин однонаправ-леної дії (назва складових хім.речовин) знаходиться (не менше 80%) робочого часу зміни.


АТЕСТАЦІЯ робочих місць з умов праці

Вплив у робочому процесі факторів:

1."Важкість праці" згідно з хронометричними спостереженнями складає_____ %

робочої зміни і відповідно Гігієнічної класифікації праці оцінюється:

- Фізичне динамічне навантаження по____ класу небезпечності_____ ступеня;

- Маса вантажу, що піднімається та переміщується по________ класу небезпеч­
ності ступеня;

- Стереотипні робочі рухи по___ класу небезпечності_____ ступеня;

- Статичне навантаження по____ класу небезпечності_____ ступеня;

- Робоча поза по___ класу небезпечності_____ ступеня;

- Нахили корпуса (кількість за зміну) по__ класу небезпечності______ сту­
пеня;

- Переміщення у просторі по___ класу небезпечності_____ ступеня;

2. "Напруженість праці" згідно з хронометричними спостереженнями складає
'___ % робочої зміни і відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюється:

- Інтелектуальне навантаження по____ класу небезпечності_____ ступеня;

- Сенсорні навантаження по____ класу небезпечності_____ ступеня;

- Емоційне навантаження по____ класу небезпечності_____ ступеня;

Ч III ^ V *

- Монотонність навантажень по____ класу небезпечності_____ ступеня;

- Режим праці по___ класу небезпечності_____ ступеня;

3. "Шумових факторів" згідно з хронометричними спостереженнями складає

____ % робочої зміни І відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюється по

___ класу небезпечності____ ступеня.

4. "Метеорологічний фактор" по____ класу небезпечності_____ ступеня.

Фактична тривалість щорічної додаткової відпустки розраховується по вище-визначених факторах шкідливості виробничого середовища на робочому місці

№___ згідно із затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики

України від 31.12.1997р. №383/55 "Показниками та критеріями умов праці, за якими надаються щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів":

Назва хім. речовини —____ ступінь — кількість календарних днів.

Важкість праці —____ ступінь — кількість календарних днів.

Напруженість праці —____ ступінь — кількість календарних днів.

Шумові фактори —____ ступінь — кількість календарних днів.

Метеорологічні фактори —____ ступінь — кількість календарних днів.

По сумі показників факторів небезпечності розмір щорічної додаткової відпус­
тки складає_____ календарних днів, з яких згідно з протоколами обстеження_______

календарних днів відповідає максимальній тривалості щорічної додаткової відпус­
тки, передбаченої "Списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість
працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідлив­
ими і важкими умовами праці та за особливий характер праці", затвердженим пос­
тановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. №1290 і_______ календарних

днів згідно з п.4 Наказу №16 від 30.01.1998р. Міністерства праці та соціальної пол­ітики України надаються робітникам за рахунок прибутку підприємства.


Методика проведення і документальне оформлення атестації робочих місць за умовами праці

Фактична тривалість щорічної додаткової відпустки нараховується пропорці­йно відпрацьованому часу при зайнятості в шкідливих і важких умовах праці не менше 50% тривалості зміни.

Склав________________

Узгоджено

*Оцінюються ті фактори виробничого середовища, які виявлені на конкретному робо­чому місці. Розрахунок на щорічну додаткову відпустку надається згідно з наказом Міні­стерства праці та соціальної політики України від 31.12.97р. №383/55

■ ■


Методика проведення і документальне оформлення атестації робочих місць за умовами праці

РОЗРАХУНОК

оцінки встановлення щорічних додаткових відпусток працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими І важкими умовами праці на робочому місці №01 електрогазозварника, зай­нятого на різанні і ручному зварюванні

Показники результатів атестації на робочому місці №01 електрогазозварника

на ПСП_________ показали, що відповідно до Гігієнічної класифікації праці,

затвердженої МОЗ СРСР від 12.08.1986р. №4137-86 наявність у повітрі робочої зони азоту діоксиду, ангідриду сірчаного і оксиду вуглецю оцінюється по III класу небезпечності 1 ступеня (перевищення ПДК в 2,2 раза); вміст марганцю оцінюєт­ься по III класу небезпечності 2 ступеня (перевищення ПДК в 4,4 раза); вміст оксиду заліза оцінюється по III класу небезпечності 2 ступеня (перевищення ПДК в 4,1 раза).

В умовах підвищеного вмісту марганцю, оксиду заліза і групи речовин одно направленої дії: азоту діоксиду, ангідриду сірчаного і оксиду вуглецю знаходиться 85,7% робочого часу зміни.

Вплив у робочому процесі фактора "Важкість праці" відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюється по II класу небезпечності і не враховується як фак­тор (не перевищує ДСН).

Вплив у робочому процесі фактора "Робоча поза" згідно з хронометричними спостереженнями складає 22,9% зміни і відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюється по II класу небезпечності і не враховується як фактор (не переви­щує ДСН).

Вплив у робочому процесі фактора "Напруженість праці" згідно з хронометрич­ними спостереженнями складає 70% робочої зміни і відповідно до Гігієнічної кла­сифікації праці оцінюється по II класу небезпечності і не враховується як фактор (не перевищує ДСН).

Фактична тривалість щорічної додаткової відпустки розраховується по вищеза­значених факторах шкідливості виробничого середовища на робочому місці №01 згідно Із затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.12.1997р. №383/55 "Показниками та критеріями умов праці, за якими нада­ються щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятих на роботах пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів":

Марганець — 2 ступінь — 4 календарних днів;

Оксид залізу — 2 ступінь — 2 календарних дні;

Азоту діоксид, ангідрид сірчаний, оксид вуглецю — 1 ступінь — 1 календарний день.


Порядок надання пільг і компенсацій за несприятливі умови праці.

По сумі показників факторів небезпечності розмір щорічної додаткової відпус­тки складає 7 календарних днів, з яких згідно з протоколами обстеження. 4 кален: дарних дні відповідають максимальній тривалості щорічної додаткової відпустки, передбаченої "Списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість пра­цівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу Із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці", затвердженим постано­вою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. №1290 і 3 календарних дні згідно з п.4 наказу №16 від 30.01.1998р. Міністерства праці та соціальної політики України надаються робітникам за рахунок прибутку підприємства.

Фактична тривалість щорічної додаткової відпустки нараховується пропорці­йно відпрацьованому часу при зайнятості в шкідливих І важких умовах праці не менше 50% тривалості зміни.

Склав________________

Узгоджено

РОЗРАХУНОК*

оцінки фактичних доплат за шкідливі умови праці

на робочому місці № (назва професії)

(аналогічні робочі місця №№ )

Показники результатів атестації на робочому місці №_____ (назва професії) на

(назва підприємства, установи, організації) показали, що наявність у повітрі робо­чої зони (назва хімічної речовини) відповідно до Гігієнічної класифікації праці, затвердженої МОЗ СРСР від 12.08.1986р. №4137-86, оцінюється по III класу

небезпечності____ ступеня (перевищення ПДК в____ разів), наявність (назва іншої

хімічної речовини) оцінюється по III класу небезпечності _ ступеня (переви­
щення ПДК в___ разів) і т.д.

В умовах підвищеного вмісту (назва хім.речовин) і групи речовин однонаправ-леної дії (назва складових хім.речовин) знаходиться (не менше 80%) робочого часу зміни.

Вплив у робочому процесі факторів:

5."Важкість праці" згідно з хронометричними спостереженнями складає_____ %

робочої зміни і відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюється:

- Фізичне динамічне навантаження по____ класу небезпечності_____ ступеня;

- Маса вантажу, що піднімається та переміщується по________ класу небезпеч­
ності ______ ступеня;

- Стереотипні робочі рухи по___ класу небезпечності_____ ступеня;

- Статичне навантаження по____ класу небезпечності_____ ступеня;

- Робоча поза по___ класу небезпечності_____ ступеня;


АТЕСТАЦІЯ робочих місць з умов праці

- Нахили корпуса (кількість за зміну) по ._____ класу небезпечності______ сту­
пеня;

- Переміщення у просторі по___ класу небезпечності_____ ступеня;

6. "Напруженість праці" згідно з хронометричними спостереженнями складає
___ % робочої зміни і відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюється:

- Інтелектуальне навантаження по____ . класу небезпечності____ ступеня;

- Сенсорні навантаження по____ класу небезпечності_____ ступеня;

- навантаження по __„_ класу небезпечності____ ступеня;

- Монотонність навантажень по____ класу небезпечності_____ ступеня;

- Режим праці по___ класу небезпечності_____ ступеня;

7. "Шумових факторів" згідно з хронометричними спостереженнями складає

.__ % робочої зміни і відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюється по

___ класу небезпечності_____ ступеня.

8. "Метеорологічний фактор" по___ класу небезпечності_____ ступеня.

Визначаємо фактичний стан умов праці на робочому місці №______ (назва про­
фесії) на (назва підприємства, організації, установи) і (аналогічні робочі місця

№№_____ _) по визначених факторах відповідно до Гігієнічної класифікації праці і

часу роботи у зазначених вище умовах упродовж робочої зміни:

Фактично (хім.речовина) ступінь шкідливості х фактичний час праці в шкідл­ивих умовах / тривалість зміни = кількість балів. (XI)

Фактично (важкість праці) ступінь шкідливості х фактичний час праці в шкідл­ивих умовах / тривалість зміни = кількість балів. (Х2)

Фактично (напруженість праці) ступінь шкідливості х фактичний час праці в шкідливих умовах / тривалість зміни — кількість балів. (ХЗ)

Фактично (шумові фактори) ступінь шкідливості х фактичний час праці в шкі­дливих умовах / тривалість зміни = кількість балів. (Х4)

Фактично (метеорологічні фактори) ступінь шкідливості х фактичний час праці в шкідливих умовах / тривалість зміни = кількість балів. (Х5)

Умови праці для визначення конкретного розміру доплат оцінюється по сумі X фактично:

X фактично = XI + Х2 + ХЗ + Х4 + Х5 =_______ балів.

По шкалі затвердженій п.1.6 Типового положення "Про оцінку умов праці",
затвердженого постановою Деркомпраці СРСР від ЗО.1О.1986р. №387/22-78,
розмір доплати, встановлений на основі вищенаведених розрахунків складає
___ % тарифної ставки.

Склав________________

Узгоджено

*Оцінюються ті фактори виробничого середовища, які виявлені на конкретному робочому місці. Розрахунок на доплату до тарифних ставок (окладів) надається згідно з типовим положенням, затвердженим постановою ДержкомпрацІ СРСР і секретаріату ВЦРПС від 03.10.86р. №387/22-78


Порядок надання пільг і компенсацій за несприятливі умови праці.

оцінки фактичних доплат за шкідливі умови праці на робочому місці №01 електрогазо­зварника, зайнятого на різанні і ручному зварюванні

Показники результатів атестації на робочому місці №01 електрогазозварника

на ПСП____________ показали, що відповідно до Гігієнічної класифікації праці,

затвердженої МОЗ СРСР від 12.08.1986р. №4137-86, наявність у повітрі робочої зони азоту діоксиду, ангідриду сірчаного і оксиду вуглецю оцінюється по III класу небезпечності 1 ступеня (перевищення ПДК в 2,2 раза); вміст марганцю оцінюєт­ься по III класу небезпечності 2 ступеня (перевищення ПДК в 4,4 раза); вміст оксиду заліза оцінюється по НІ класу небезпечності 2 ступеня (перевищення ПДК в 4,1 раза).

В умовах підвищеного вмісту марганцю, оксиду заліза і групи речовин однона-правленої дії: азоту діоксиду, ангідриду сірчаного і оксиду вуглецю знаходиться 85,7% робочого часу зміни.

Вплив у робочому процесі фактора "Важкість праці" відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюється по II класу небезпечності і не враховується як фак­тор (не перевищує ДСН).

Вплив у робочому процесі фактора "Робоча поза" згідно з хронометричними спостереженнями складає 22,9% зміни і відповідно до Гігієнічної класифікації праці оцінюється по II класу небезпечності і не враховується як фактор (не переви­щує ДСН).

Вплив у робочому процесі фактора "Напруженість праці" згідно з хронометрич­ними спостереженнями складає 70% робочої зміни І відповідно до Гігієнічної кла­сифікації праці оцінюється по II класу небезпечності і не враховується як фактор (не перевищує ДСН).

Визначаємо фактичний стан умов праці на робочому місці №01 електрогазо­
зварника на ПСП_______________ по визначених факторах відповідно до Гігіє­
нічної класифікації праці і часу роботи у зазначених вище умовах упродовж
робочої зміни:

Фактично (марганець) 2X411 / 480 = 1,7 бала.

Фактично (оксид заліза) 2 X 411 / 480 = 1,7 бала.

Фактично (азоту діоксид, ангідрид сірчаний, оксид вуглецю ) 1 X 411 / 480 = 0,8 бала.

Умови праці для визначення конкретного розміру доплат оцінюється по сумі X фактично:

X фактично = 1,7 + 1,7 + 0,8 = 4,2 балів.

По шкалі, затвердженій п.1.6 Типового положення "Про оцінку умов праці", затвердженого постановою Держкомпраці СРСР від 30.10.1986р. №387/22-78, розмір доплати, встановлений на основі вищенаведених розрахунків, складає 12% тарифної ставки.

Склав________________

Узгоджено______ ,_________


АТЕСТАЦІЯ робочих місць з умов праці

КАРТА УМОВ ПРАЦІ №1


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 70 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Озон" - 0,046 мг/м.куб. - що не перевищує ГДК. Оцінка за Гігієнічною класифікацією - II клас.| Підприємство,(організація, установа) ПСП ВиробництвоЗагальні професії Цех (дільниця, відділ)Ремонтна майстерня Номер робочого місця 01

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.035 сек.)