Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз факторів впливу та визначення місця розташування складу в логістичному ланцюгу поставки товарівЧитайте также:
  1. Cвот-аналіз агрохолдинг Мрія
  2. Аналіз виконання кошторису доходів і видатків, тис.грн
  3. Аналіз галузі
  4. Аналіз грошових активів підприємства
  5. Аналіз зовнішнього мікросередовища з використанням моделі Портера
  6. Аналіз маркетингового середовища підприємства та формулювання цілей його маркетингового комплексу
  7. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства

За допомогою методу визначення центра тяжіння фізичної моделі розподілення та методом перебору визначити місце розташування складу. На географічній карті України чи окремих областей у масштабі схематично зобразити місце розташування складу та постачальників. Знайти за допомогою отриманих розрахунків віддаленість кожного з постачальників від місця розташування складу методом вибору найкоротшого шляху.

Завдання визначення точки території, що відповідає центру тяжіння фізичної моделі системи розподілу, може бути вирішено за допомогою таких формул:

 

;

,

 

де , - координати місця розташування складу; В і – вантажообіг і -го постачальника; Хі, Yі – координати і -го постачальника; n – кількість постачальників.

Основна мета методу перебору полягає у послідовній перевірці кожного відрізка ділянки між постачальниками. Спочатку проектують усіх постачальників на вісь Х,потім на вісь Y, у тій послідовності, у якій їх розміщено на карті. Першим постачальником буде той, який найменше віддалений від початку координат, а останнім – який найбільше. Далі аналізують відрізки між постачальниками продукції. На відрізку між першим та другим постачальниками ставлять пробну крапку та підраховують суму вантажообігів, які перебувають ліворуч і праворуч від поставленої крапки. Якщо вантажообіг постачальників, які перебувають праворуч, більший, тоді перевіряють наступний відрізок. Якщо менший, тоді приймають рішення про розміщення Х -ої координати складу на початку аналізованого відрізка. Координата Y -а складу обирається так само.

Розрахунок кількості транспортної роботи за двома методами необхідно звести до табл. 4.1. Вузол транспортної мережі, який забезпечує мінімальний вантажообіг транспорту, визначає оптимальне місце розміщення складу.

 

Таблиця 4.1


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 196 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)