Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальні вимоги до курсового проекту та змісту пояснювальної запискиЧитайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні положення
  3. III. Етап проектування
  4. III. Записки очевидцев и исторические данные
  5. Алекс Экслер Полные записки кота Шашлыка
  6. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
  7. Викладення змісту курсової роботи

Курсовий проект за своїм змістом повинен відповідати профілю підготовки та вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності 6.050200 «Логістика». Курсовий проект повинен мати внутрішню єдність та свідчити про підготовленість автора до виконання самостійної роботи зі спеціальності з використанням теоретичних знань і практичних навичок у сфері проектування складського господарства й управління запасами товарно-матеріальних цінностей як складових логістичної системи підприємства.

Кожен курсовий проект повинен мати індивідуальний характер, містити оригінальні розробки студента, бути оформлений і зброшурований в одному екземплярі.

Курсовий проект складається з пояснювальної записки (ПЗ) та графічної частини.

Пояснювальна записка повинна бути якомога стислою, але в той же час містити всі необхідні матеріали, що обґрунтовують суть розробки, її методику, аналіз, ефективність і реальність проектних розробок. Вона повинна супроводжуватися оригінальними схемами, рисунками, таблицями тощо.

Рекомендується така структура пояснювальної записки та співвідношення її частин:

- титульний аркуш;

- завдання (вихідні дані) для виконання КП;

- зміст роботи;

- вступ;

- основна частина, у розділах якої розкривається зміст КП;

- висновки та рекомендації;

- список використаної літератури;

- додатки.

Пояснювальна записка повинна мати обсяг від 60 до 80 друкованих сторінок.

Графічна частина – це виконані в прийнятому масштабі креслення складу з позначенням на ньому обладнання, що буде розміщуватися, та схем вантажопотоків товарів.

Додатки містять результати розрахунків, виконаних студентом із застосуванням комп’ютерної техніки та електронних таблиць.

Пояснювальна записка повинна бути зброшурованою таким чином, щоб аркуші були щільно стискалися. Не допускається їх з’єднання скріпкою або швидкозшивачем.

Пояснювальна записка повинна розкривати зміст КП, містити обґрунтування вибору методів прийняття рішення, необхідні розрахунки, аналіз отриманих результатів, висновки, рекомендації.

Пояснювальна записка, креслення та інші матеріали оформлюються в одному примірнику.

Матеріали пояснювальної записки викладаються грамотно, чітко і стисло. Стиль написання – науковий. При цьому в тексті записки мають бути обов’язкові посилання на використані літературні та електронні джерела (конспекти лекцій, окремі розробки підприємств тощо).

У тексті пояснювальної записки не рекомендується вживати звороти із займенниками першої особи. Краще застосовувати такі вирази, як «вважаємо», «враховуємо» і т.д.

Без додаткових пояснень дозволяється використовувати загальноприйняті скорочення.

Числа з розмірністю слід писати цифрами, а без розмірності – словами. Порядкові чисельники, що вказуються один за одним, можуть подаватися цифрами з відмінковим закінченням біля останньої цифри.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)