Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сучасні готівкові гроші (банкноти або чекові депозити) мають відносну вартість.Читайте также:
  1. До пайового фонду (як і до неподільного) зараховується не конкретне майно, а його вартість.
  2. Естетичні засади феномена «вісім десятників» у сучасній українській поезії
  3. Класифікація препаратів, що знімають брадіаритмії
  4. Класифікація препаратів, що знімають тахіаритмії
  5. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів
  6. Концепція постіндустріального суспільства в сучасній соціологічній теорії
  7. Кредитні гроші: вексель, банкнота, чек.

Завдяки цьому:

Ø гроші функціонують в обігу законний платіжний засіб тому, що вони є грішми, декларованими державою;

Ø їх вартість формується під впливом ринкових сил, стихійно.

Сучасна монетарна теорія виходить з того, що відносна вартість грошей пов’язана з характеристикою їх економічної корисності.

Корисність грошей визначається опосередковано через корисність інших товарів та економічних послуг, які можна отримати на ці гроші.

Економічна корисність грошей:

1) маючи абсолютну ліквідність, гроші можна обміняти на інший товар;

2) гроші є найзручнішою формою накопичення багатства, а його зберігання в такій формі потребує мінімум витрат;

3) гроші мають унікальну властивість – забезпечення зв’язку сучасного та майбутнього.

Корисність грошей пов’язана з їх рідкістю, тобто з постійним попитом на них.

Відносна вартість грошей не є константою – вона змінюється в часовому просторі.

Відносна вартість певної суми грошей на момент і на момент не є однаковою:

,

;

де М – маса грошей;

- період часу;

V – швидкість обігу грошей.

Вартість грошей визначається їх купівельною спроможністю. а ціною тієї чи іншої грошової одиниці є її валютний курс.

Відносна вартість грошей у функції засобу обігу визначається опосередковано як їхня купівельна спроможність. Їх цінність порівнюється з вартістю товарів і послуг, які можна на них купити.

Динаміка вартості грошей визначається динамікою цін. ці величини знаходяться в обернено пропорційній залежності.

 
 

 

 


Вартість грошей може визначатися одним із показників:

Ø на основі індексу роздрібних цін;

Ø на основі індексу оптових цін;

Ø через дефлятор валового національного продукту (тобто порівняння номінальної та реальної величини ВВП).

Відносна вартість грошей у функції нагромадження, що використовуються у формі фінансових активів (облігацій, акцій, інших цінних паперів), визначається нормою відсотка, який є платою за зберігання грошей саме в одній із цих форм.Норма відсотка – це показник вартості банківських грошей.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 94 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)