Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

VOCABULARY.Читайте также:
  1. ACTIVE VOCABULARY
  2. Active vocabulary
  3. ACTIVE VOCABULARY
  4. Essential vocabulary
  5. ESSENTIAL VOCABULARY (II)
  6. Ex. 11. Read VOCABULARY and memorize new words.
  7. Ex. 15. Compose 2-3 sentences using the words of the VOCABULARY.
vary ['vFqrI] відрізнятися ulna ['Alnq] ліктьова кістка fuse [fju:z] об’єднуватися, з'єднуватися radius ['reIdjqs] променева кістка (передпліччя) vertebral column['vq:tIbrql 'kOlqm] хребетний стовп carpal['ka:pql] зап'ястковий vertebra(pl. vertebrae) ['vq:tIbrq] хребець metacarpal["metq'ka:pql] п’ястковий thoracic cage [TO:'rxsIk 'keIG] грудна клітка digit ['dIGIt] палець cranial vault ['kreInIql 'vO:lt] склепіння черепа phalange ['fxlxnG] фаланга auditory ossicle ['O:dItqrI 'OsIkl] слухова кісточка pectoral girdle ['pektqrql 'gq:dl] плечовий пояс cervical ['sq:vIkl] шийний scapula['skxpjulq] лопатка lumbar ['lAmbq] поперековий shoulder blade ['Squldq 'bleId] лопатка sacral ['seIkrql] крижовий clavicle ['klqvIkl] ключиця coccygeal [kOk'sIGIql] куприковий collar bone ['kOlq] ключиця spinal cord ['spaInql 'kO:d] спинний мозок pelvic girdle ['pelvIk 'gq:dl] пояс нижньої кінцівки, тазовий пояс permit [pq'mIt] дозволяти, давати можливість sacrum ['seIkrqm] крижі, крижова кістка protect[prq'tekt] захищати; оберігати; підтримувати coxa (pl. coxae) ['kOksq] кульша; кульшовий суглоб ilium ['IlIqm] клубова кістка ischium ['IskIqm] сіднична кістка associated [q'souSIetId] супутній; взаємодіючий pubis ['pju:bIs] лобкова кістка costal [kOstl] реберний femur['fI:mq] стегнова кістка sternum ['stq:nqm] грудина prominent ['prOmInqnt] виступаючий, такий, що видається над рівнем чогось floating rib ['flqutIN 'rIb] коливне ребро tibia['tIbIq] великогомілкова кістка manubrium[mq'nju:brIqm] ручка, структура або частина, що нагадує держак patella [pq'telq] наколінок xiphoid process ['zIfOId 'prquses] мечоподібний відросток грудини, ксифістернум fibula ['fIbjulq] малогомілкова кістка capable['keIpqbl] здатний до ч-н. articulate [Q:'tI:kjulIt] з'єднувати; шарнірно сполучати grasp [gra:sp] схоплювання; міцне стиснення tarsal bone ['tQ:sql] заплеснова кістка humerus[‘hju:mqrqs] плечова кістка metatarsal bones ["metq'tQ:sql] плеснові кістки cubital joint ['kju:bItl] ліктьовий суглоб

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)