Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Classification of EpitheliumЧитайте также:
  1. AIRCRAFT CLASSIFICATION
  2. CLASSIFICATION OF BORROWINGS ACCORDING TO THE BORROWED ASPECT
  3. CLASSIFICATION OF BORROWINGS ACCORDING TO THE DEGREE OF ASSIMILATION
  4. Classification of dictionaries
  5. CLASSIFICATIONS OF ENGLISH COMPOUNDS
  6. Classifications of homonyms.
Types of epithelium Shape of cells
Simple (single layer of cells) простий епітелій; тип епітелію, що складається з одного шару клітин Squamous ['skweImqs] Cuboidal ['kju:bOIdql] Columnar [kq'lAmnq]  
Stratified ['strxtIfaId] (more than one layer of cells) багатошаровий епітелій; епітелій, в якому клітини розміщені кількома шарами Squamous Cuboidal (very rare) Columnar (very rare)  
Pseudostratified (modification of simple epithelium) псевдобагатошаровий епітелій   Columnar  
Transitional (modification of stratified epithelium) перехідний епітелій, багатошаровий епітелій, кількість шарів у якому змінюється в залежності від функціонального стану органа Roughly cuboidal or many surfaced

NOTES:

stratifiedбагатошаровий stratified squamous лускатий squamousплоский cuboidalкубічний columnarстовпчастий transitionalперехідний; проміжний

 

Ex. 20. Read and translate the following sentences:

1. The major types of epithelia are simple and stratified squamous epithelia, simple and stratified cuboidal epithelia, simple, pseudostratified and stratified columnar epithelia, and transitional epithelium. 2. Simple epithelium generally is involved in diffusion, filtration, secretion, or absorption. 3. Squamous cells function in diffusion and filtration. 4. Cuboidal or columnar cells secrete or absorb. 5. Connective tissue cells are blast cells (form the matrix), cyte cells (maintain it), and clast cells (break it down for remodeling). 6. The cells' names end with suffixes according to the cells' functions as blasts [bla:sts], cytes [saIts], or clasts [klxsts]. For example, fibroblasts are cells that form fibrous connective ti s sue, and chondrocytes are cells that maintain cartilage (chondro- means cartilage). Osteoblasts form bone (osteo- means bone), osteocytes maintain it, and osteoclasts break it down.

Ex. 21. Translate the following sentences into English:

1. Тканини – це спільність клітин і позаклітинної речовини. 2. В організмі людини виділяють чотири типи тканин: епітеліальну, сполучну, м’язову і нервову. 3. Епітеліальні клітини можуть бути плоскими, кубічними і стовпчастими, або циліндричними. 4. Простий стовпчастий епітелій вистилає внутрішню поверхню тонкої та товстої кишок та жовчного міхура. 5. Лускатий епітелій вистилає поверхню очеревини, плеври, осердя. 6. Простий плоский епітелій покриває зсередини кровоносні та лімфатичні судини. 7. Простий кубічний епітелій вистилає канальці (tubule) нирок та деякі бронхи.

 

Ex. 22. Read and memorize the following words:

hinder ['haIndq] перешкоджати, заважати damage ['dxmIG] пошкоджувати maintain [meIn'teIn] підтримувати, утримувати, зберігати capillary [kq'pIlqrI] капіляр alveolus (pl. alveoli) [xl'vIqlqs] альвеола, ячейка tubule ['tju:bul] судина, каналець cartilage ['katIlIG] хрящ nutrient ['nju:trIqnt] поживна речовина contract [kqn'trxkt] скорочуватися decrease [dIk'rI:s] зменшувати(ся), скорочувати(ся) urinary ['jurInqrI] сечовий process ['prqusqs] відросток, виріст integrate ['IntIgreIt] об’єднувати(ся) evaluate [I'vxljueIt] оцінювати data ['deItq] дані, відомості; інформація support[sq'pO:t] підтримувати permeable ['pq:mjebl] проникний, прохідний, негерметичний

 

Ex. 23. Read the following text and get ready to narrate it:


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 84 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)