Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Контроль знань студентів денної форми навчання

Читайте также:
  1. G. Контроль над судьями и прокурорами
  2. I. Развитие зрительного внимания, запоминания, формирование целостного образа предмета.
  3. II. Контрольна робота.
  4. II. Форми теперішнього часу
  5. III. Организация информирования абитуриентов
  6. III. Формирование мышления
  7. IV.Формирование структуры сплавов при кристаллизации.

Розподіл балів, що присвоюється студенту 1 курсу з дисциплін

Таблиця 5

Вид роботи Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума балів
  № теми  
1. Відвідування занять 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 1,0 1,0
2. Поточна успішність та активність на практичних заняттях 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 3,0 - 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,5 3,0 - 3,0
3. Виконання самостійної та індивід.роботи 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0
4. Модульна контрольна робота - - - - - - - - - - - - - - - -
  Всього 4,0 4,0 4,0 4,0 3,3 3,3 4,4 5,0 4,0 4,0 4,0 3,3 3,3 3,9 4,5 5,0
  Сума балів за тему 8,0 8,0 11,0 5,0 12,0 15,0 5,0

 

Вид роботи Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Сума балів
  № теми 11 12 16 17  
1. Відвідування занять 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0
2. Поточна успішність та активність на практичних заняттях 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - 3,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 - 3,0
3. Виконання самостійної та індивід.роботи 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0
4. Модульна контрольна робота - - - - - - - - - - - - - - - -
  Всього 3,3 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,3 3,3 4,4 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0
  Сума балів за тему 11,0 8,0 8,0 5,0 11,0 3,5 12,5 5,0

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах

Оцінкам за національною шкалою та ECTS

 

Таблиця 5.1

Оцінка за 100-бальною шкалою ХНТУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 Відмінно (5) A excellent
82-89 Добре (4) B very good
75-81 C good
67-74 Задовільно (3) D satisfactory
60-66 E sufficient
35-59 Незадовільно (2) з правом перескладання FX  
1-34 Незадовільно (2) з обов’язковим повторним курсом F fail

Примітка:Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, та отримавпозитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Слово Даниила Заточника князю Ярославу Владимировичу | Вправа 2. Поставте речення в заперечну та питальну форму в теперішньому часі, використовуючи do/does….have? та don`t have / doesn’t have. | Вправа 25. Вставте somebody, anybody, nobody. | Вправа 36. Розкрийте дужки, вживаючи дієслова в Present Continuous або в Present Indefinite. | Вправа 43. Розкрийте дужки, вживаючи потрібну форму прикметника. | Вправа 58. Розкрийте дужки, використовуючи дієслова в Present, Past чи Future Simple Passive. | Вправа 70. Доповніть речення модальним дієсловом must або його еквівалентами. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
LIST OF IRREGULAR VERBS| ска-чистка для пор.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)