Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Читайте также:
  1. III. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ
  2. III. Структура та управління психологічною службою
  3. IV. Зміст діяльності психологічної служби
  4. IV.Структура, порядок изложения и оформления работы
  5. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
  6. Архитектура и структура современных ЭВМ. Основные устройства и их назначение.
  7. Архітектура інтелектуальних систем: Загальна структура і компоненти інтелектуальної системи.

 

Курсова робота включає такі обов’язкові структурні елементи, розміщені у наступній послідовності:

- титульний лист,

- анотацію,

- зміст,

- вступ,

- основну частину,

- висновки та пропозиції,

- список використаних джерел,

- додатки.

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 35 сторінок.

Матеріал курсової роботи розміщується згідно її структури:

Титульний лист курсової роботи оформляється згідно зразка, наведеного в додатку Б.

Анотація містить стислу інформацію про основні положення та висновки курсової роботи. Її обсяг не повинен перевищувати 600 знаків.

Змісткурсової роботи повинен містити назву та нумерацію сторінок усіх розділів та підрозділів, зокрема вступу, розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків та ін (додаток В).

У вступі розкриваються актуальність та практичне значення обраної теми, мета і основні завдання, предмет і об’єкт дослідження, структура курсової роботи, визначаються джерела інформації.

Основна частинаскладається з розділів, які, у свою чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом повинні відповідати направленості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов’язуваними, мати приблизно однаковий обсяг.

Перший розділ, як правило, присвячено теоретичним аспектам роботи: розкривається економічна сутність об’єкту, що досліджується надається їх характеристика, класифікація та ін.

У другому розділі проводиться аналіз динаміки основних показників об’єкта дослідження. З досліджуваної проблематики. Обробка практичних матеріалів з питань фінансів здійснюється переважно методами економіко-математичного моделювання, комплексного аналізу і оцінки фінансово-господарської діяльності, методами фінансового планування і прогнозування тощо. Узагальнення цифрового матеріалу знаходить свій вираз у розрахунках, аналітичних таблицях, рисунках, на основі яких студент робить економічно обґрунтовані висновки і пропозиції.

Наступні розділи роботи присвячуються окресленню перспективи розвитку та шляхів вдосконалення об’єкта дослідження

Висновки та пропозиціїявляють собою коротке резюме курсової роботи. В них показують, якою мірою досягнуто мету, сформульовано у вступі, і вирішено завдання роботи. У висновках узагальнюються рекомендації та пропозиції щодо теоретико-методологічних аспектів та способів дослідження проблеми.

Список використаних джерелрозміщують у кінці роботи в алфавітному порядку, або у порядку згадування (додаток Г) та містять:

- Закони України,

- Укази Президента,

- Постанови Кабінету Міністрів України,

- нормативні акти та положення державного значення;

- наукову, навчально-методичну, спеціальну літературу.

У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети. Першоджерела вміщуються у список в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.До додатків слід включати допоміжні матеріали (таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо).


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ДО ОФОРМЛЕННЯ | Додаток В | ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Формулювання мети та основних завдань курсової роботи| ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)