Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

КIымэфэ джэгукIэхэр

Илъэсыр охътиплІ мэхъу: кІымафэр, гъатхэр, гъэмафэр, бжыхьэр. КІымафэм чъыІэ, гъэмафэм фабэ. Ау кІэлэцІыкІухэм кІымафэр нахь агу рехьы. КІымафэм ос къесы. КІэлэц1ык1ухэм осым щыджэгуныр якІас: ахэр ос ІашкІэ ешІэх, лыжэхэмкІэ, лъэрычъэхэмкІэ къачъыхьэ. Шъэо-жъыехэр нахьыбэрэ мылым щэджэгух. Ахэр хоккей ешІэх. Пшъэшъэ-жъыехэм ІажэхэмкІэ къачъыхьэ, ос лІыжъ ашІы. КІэлэцІыкІухэм кІы-мафэм гъэпсэфыгъо мафэхэр яІэх. Мы мафэхэр сабыйхэм чэфэу агъа-кІо.

 

Расставьте вопросы в таком порядке, в каком ответы на них следуют в тексте

1) Сыдигъо ос къесыра?

2) Сыдэущтэу кІымафэм кІэлэцІыкІухэр джэгухэра?

3) Сыда илъэсым илъэхъанэмэ ацІэхэр?

4) Охътэ тхьапша илъэсым иІэр?

5) Сыд фэда кІымафэм погодэр?

3. Что не подходит к содержанию текста?

1) Гъэмафэм ос къесы.

2) КІымафэм кІэлэцІыкІухэр осым щэджэгух.

3) Шъэожъыехэр мылым щэджэгух.

4) Пшъэшъэжъыехэр хоккей ешІэх.

5) КІымафэм кІэлэцІыкІухэм гъэпсэфыгъо мафэхэр дэеу агъакІо.

Прочтите внимательно текст

Зыгъэпсэфыгъу

Сэ зекІо сыкІоныр (путешествовать) сикІас. СэркІэ сыдигъуи ар мэфэкІ. Сэ непэ гъогу сытехьанэу сыхьазыр. Билетыр сиІалъмэкъ дэлъ. Синыбджэгъухэр сигъусэу вокзалым тыкъэкІо. Тэ зэкІэми перроным тэкІо. Поездхэр къыІохьэх ыкІи ІокІыжьых. Поездым тызщитІысхьэщт уахътэр къэсыгъ. Сипоезд сыхьатыр 12-м ІокІы. Поездым уисэу укІо зыхъукІэ цІыфымэ ыкІи нэмыкІ къалэмэ нэІуасэ уафэхъу.

Бжыхьэм синыбджэгъухэм сырягъусэу къушъхьэм сыщыІагъ. Мэзыр ыкІи къушъхьэхэр ардэдэм (сразу) тыгу рихьыгъэх. Мы уахътэм зэ-кІэ пщэгъупшэ: къалэр, еджэныр, нэмыкІ Іофхэр. ГухэкІ нахь мышІэми (к сожалению), мафэхэр псынкІэу кІуагъэх.

Мэкъуогъум Ялтэ сыкІонэу сыфай. Сэ хым ныбжьи сыщыІагъэп.

Расставьте вопросы в том порядке, в котором ответы на них следуют в тексте

1) Сыда тэ тыгу рихьыгъэр?

2) Тыдэ сыкІощта мэкъуогъум?

3) Сыдигъо Іук1ыщта поездыр?

4) Сыда сэ сикІасэр?

5) Сыд фэдэ транспорта перроным къекІуалІэрэр?

 

3. Что не подходит к содержанию текста?

1) Сэ унэм сисынэу сикІас.

2) Сэ непэ билетыр къэсщэфыгъ.

3) Поездым уисэу укІоныр гъэшІэгъон.

4) Сипоезд щэджагъом ІокІы.

5) Сэ хым гъэмафэ къэс сэкІо.

Прочтите внимательно текст

Москва

Москва Российскэ Федерацием икъэлэ шъхьаІ. Къалэр 1147-рэ илъэсым агъэуцугъ. Джыдэдэм мыщ цІыф миллионибгъум ехъу щэпсэу. Москва университетхэр, научно-исследовательскэ институтхэр бэу дэтых.

Москва музейхэмкІэ цІэрыІу. Третьяковскэ галереим урыс сурэты-шІэхэм ясурэтхэм анахь дэгъухэр щыугъоигъэх.

Москва 1935-рэ илъэсым метрополитен къыщызэІуахыгъ. Ащ станцие шъитІу иІ. Туристхэм московскэ метроур лъэшэу агу рехьы.

Москва дэс цІыфхэм ыкІи ихьакІэхэм нахь шІу алъэгъурэ чІыпІ Ленинградскэ проспектэу километрэ 15 зикІыхьагъэр. Москва къэлэ лІыхъужъ.

Расставьте вопросы в таком порядке, в каком ответы на них следуют в тексте 

1) Нэбгырэ тхьапша Москва дэсыр?

2) Километрэ тхьапша Ленинградскэ проспектым икІыхьагъэр?

3) Сыда Москва дэтхэр?

4) Сыдигъо Москва агъэуцугъа?

5) Станцие тхьапша метрополитеным иІэр?

3. Что подходит к содержанию текста?

1) Москва нэбгырэ минибл щэпсэу.

2) Москва апшъэрэ еджапІэхэр бэу дэтых.

3) Третьяковскэ галереир Москва имузей анахь дэгъумэ ащыщ.

4) Московскэ метрополитеныр зэкІэми агу рехьы.

5) Ленинградскэ проспектыр кІыхьэ дэдэп.


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Прочтите слова и словосочетания, запомните их | Обратите внимание на правописание существительных с приставками принадлежности | Прочтите слова и словосочетания, запомните их | Прочтите текст | Прочтите текст | Запомните слова и словосочетания | Прочтите текст | Прочтите слова и словосочетания, запомните их | Прочтите текст | Словарная работа |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Гъэмафэр охътэ дэгъу| Прочтите внимательно текст

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.013 сек.)