Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Методичні рекомендації до вивчення теми. Перш за все варто акцентувати увагу на актуальних загрозах соціально-економічній

Читайте также:
  1. Бурко О. Загадка українського літературного бароко (Вивчення барокової лірики в 9 класі) // Дивослово. – 2010. - №10. – С. 41-46.
  2. Вивчення мотивацій та купівельних пріоритетів споживачів на ЗР. У цій
  3. Вивчення ринкового, підприємницького середовища на зовнішніх ринках
  4. Вивчення фактичних даних;
  5. Висновки про стан роботи системи збору і промислової підготовки свердловинної продукції та рекомендації щодо його покращення.
  6. Довідники, монографії, методичні розробки
  7. Додаток 5. Методичні рекомендації з надання комерційними банками факторингових послуг підприємствам та організаціям

Перш за все варто акцентувати увагу на актуальних загрозах соціально-економічній безпеці в Україні та виокремити заходи щодо їх нейтралізації. Серед основних заходів можна виділити такі: створення збалансованої системи забезпечення економічної безпеки, формування оптимальної економічної моделі розвитку, забезпечення енергетичної, зовнішньоекономічної безпеки країни, розвиток фундаментальних та прикладних наук, інноваційної діяльності, створення «економічного патріотизму».

Система національної економічної безпеки – це сукупність суспільних та державних структур, які функціонують у сфері захисту прав і свобод громадян, базових цінностей суспільства, держави від зовнішніх і внутрішніх загроз, а також підсистема державних законодавчих актів та нормативних документів недержавних (суспільних) організацій. Тобто під системою гарантування національної економічної безпеки варто розуміти сукупність суб’єктів, об’єднаних цілями та завданнями щодо захисту національних економічних інтересів, які здійснюють узгоджену діяльність в межах чинного законодавства.

Слід виділити основні принципи функціонування системи забезпечення національної економічної безпеки та її функції (фундаментальну, організаційну, управлінську та інтеграційну). Важливо також розглянути забезпечення соціально-економічної безпеки в Україні, виділити пріоритетні напрями політики гарантування економічної безпеки в контексті глобалізаційних процесів.

Уміння, якими повинен оволодіти студент в результаті вивчення теми:

- засвоїти методологічні основи забезпечення соціально-економічної безпеки країни.

Тестові завдання:

1 За сферою спрямування загрози соціально-економічної безпеки поділяються на:

а) загрози у соціальній сфері;

б) загрози у інвестиційній сфері;

в) загрози фінансової безпеки;

г) загрози у політичній сфері;

д) усі вищенаведені відповіді є правильними;

е) правильні відповіді а, в;

є) правильні відповіді б, г.

 

2 До основних заходів єдиної державної політики щодо забезпечення належного рівня економічної безпеки належать:

а) створення збалансованої системи забезпечення економічної безпеки;

б) забезпечення енергетичної безпеки;

в) підвищення рівня державного та господарського управління;

г) усі вищенаведені відповіді є правильними;

д) правильні відповіді а, в;

е) правильні відповіді б, в.

 

3 Система національної економічної безпеки – це:

а) сукупність суспільних та державних структур та недержавних організацій, які функціонують у сфері захисту прав та свобод громадян, базових цінностей суспільства від внутрішніх та зовнішніх загроз, а також підсистема державних законодавчих актів та нормативних документів недержавних (суспільних) організацій;

б) об’єктивна можливість негативного впливу на певне явище, систему, механізм, соціальний організм, внаслідок чого може бути заподіяна шкода, що призведе до занепаду, кризового стану тощо;в) ступінь (рівень) захищеності від негативного впливу внутріш­ніх та (або) зовнішніх чинників;

г) стан національної економіки, за якого зберігається економічна стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз з метою реалізації націо­нальних економічних інтересів, та задовольняються потреби особи, суспільства, держави.

 

4 До критеріїв системи національної економічної безпеки не належить:

а) суб’єкти і об’єкти системи національної економічної безпеки;

б) показники та характерні риси системи національної економічної безпеки;

в) принципи та функції системи національної економічної безпеки;

г) загрози та індикатори системи національної економічної безпеки.

 

5 До основних принципів функціонування системи національної економічної безпеки належать:

а) гарантування безпеки особистості, суспільства і держави;

б) структурні диспропорції в економіці;

Загрузка...

в) взаємозв’язок національної та міжнародної безпеки;

г) тінізація та криміналізація економіки;

д) усі вищенаведені відповіді правильні;

е) правильні відповіді а, в;

є) правильні відповіді б, г.

 

6 Вкажіть основні вимоги до системи забезпечення економічної безпеки:

а) забезпечення надійного захисту національної економіки;

б) забезпечення захисту національних економічних інтересів;

в) прогнозування і своєчасне відвернення загроз економіч­ній безпеці;

г) усі вищенаведені відповіді є правильними;

д) правильні відповіді а, в;

е) правильні відповіді б, в.

 

7 Основними функціями системи забезпечення економічної безпеки є:

а) створення та підтримання у належному стані системи економічної безпеки;

б) забезпечення та здійснення перспективної діяльності системи економічної безпеки;

в) участь у міжнародних системах економічної безпеки;

г) усі вищенаведені відповіді є правильними;

д) правильні відповіді а, в;

е) правильні відповіді б, в.

 

8 Серед основних функцій системи гарантування національної економічної безпеки виділяють:

а) інтеграційну;

б) стимулюючу;

в) розподільчу;

г) фіскальну.

 

9 До основних функцій системи гарантування національної економічної безпеки належать:

а) організаційна;

б) управлінська;

в) контролююча;

г) розподільча;

д) усі вищенаведені відповіді є правильними;

е) правильні відповіді а, б;

є) правильні відповіді в, г.

 

10 До позитивних сторін глобалізації відносять:

а) замкненість фінансових систем під тиском світового капіталу;

б) зростання значущості інформаційних технологій;

в) підвищення ролі інтелектуального капіталу та менеджменту;

г) посилення технологічного розриву між багатими і бідними країнами;

д) усі вищенаведені відповіді є правильними;

е) правильні відповіді а, г;

є) правильні відповіді б, в.

 

Питання для самоконтролю та обговорення:

1 Назвіть перелік національних інтересів держави в економічній сфері.

2 У чому полягає сутність взаємозв’язку між національними економічними інтересами та економічною безпекою держави?

3 Назвіть основні протиріччя, що виникають в процесі економічного зростання.

4 В чому полягає економічний інтерес держави?

5 За допомогою яких сучасних наукових методів досліджуються проблеми економічної безпеки?

6 Які заходи необхідно реалізувати для підвищення конкурентоспроможності економіки України?

7 Що таке система забезпечення національної економічної безпеки?

8 Які особливості сучасної адаптації до глобального економічного середовища?

9 Дайте визначення моніторингу економічної безпеки держави.

10 Назвіть основні етапи моніторингу економічної безпеки держави.

Теми рефератів:

1 Політика забезпечення соціально-економічної безпеки в системі державної політики.

2 Пріоритети стратегії забезпечення економічної безпеки України.

3 Мета і методи проведення діагностики та моніторингу соціально-економічної безпеки України.

4 Міжнародний досвід забезпечення соціально-економічної безпеки.

5 Оптимізація системи державного управління як чинник соціально-економічної безпеки країни.

 


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Покрывало (хиджаб) | МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ ДИСЦИПЛІНИ | Методичні рекомендації до вивчення теми | Методичні рекомендації до вивчення теми | Методичні рекомендації до вивчення теми | Методичні рекомендації до вивчення теми | Методичні рекомендації до вивчення теми | Яка із наведених функцій не відноситься до функцій інвестиційної безпеки? | Методичні рекомендації до вивчення теми | Методичні рекомендації до вивчення теми |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Методичні рекомендації до вивчення теми| ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)