Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення швидкості газу в насадкових апаратах

Читайте также:
  1. A. Визначення свідомості.
  2. I. Визначення
  3. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту
  4. Визначення
  5. Визначення
  6. Визначення
  7. Визначення

Розглянемо характер руху рідини і газу в насадковій колоні. При взаємодії рідини і газу виникає цілий ряд гідродинамічних режимів, рис. 1.28.

Потік рідини в насадковому абсорбері зручно виражати як питому масову або об’ємну щільність зрошення – V032×сек]. Канали між елементами насадки мають дуже складну конфігурацію, тому їх загальну бокову поверхню виражають добутком середнього бокового периметру на середню довжину yН, де Н – висота шару, а y - коефіцієнт, який враховує нелінійність каналів y>1. З іншої сторони, якщо питома поверхня насадки а23], то загальна поверхня всієї насадки визначиться fHa, таким чином yПН = fHa і .

Еквівалентний діаметр каналу в шарі насадки виразиться:

, (3.128)

де e – порозність насадки.

Критерій Рейнольдса для потока рідини в шарі насадки враховується як:

, буде

Щільність зрошення V0 дорівнює швидкості рідини Wp, віднесеної до площі поперечного перетину всього абсорбера, тому:

(3.129)

Аналогічно для газового потоку:

(3.130)

В насадці абсорбера завжди знаходиться деяка кількість рідини, яка частково змінюється безперервним потоком. Ця кількість рідини, віднесена до об’єму насадки [м33] називається утримуючою здатністю насадки (Uз). Ця величина збільшується із збільшенням щільності зрошення, а при зустрічному русі газової фази також залежить від швидкості газу і його фізичних властивостей.

Розрізняють чотири режими зустрічного руху рідини і газу в шарі насадки

1. При незначних витратах газу і рідини остання стікає у вигляді плівки по поверхні насадки, величина Uз не залежить від швидкості газу, але перепад тиску DР більший ніж при русі газу через шар насадки, яка не зрошується (лінія А1В1, рис. 3.28). Межею цього плівкового режиму є точка, початок гальмування, або підвисання – В1.

 

Рис. 3.28 Логарифмічна залежність гідравлічного опору від швидкості газу: АВ – суха насадка; А1Е1; А2Е2; А3Е3 – гідравлічний опір насадки при збільшенні щільності зрошення.

 

2. В другому режимі завдяки гальмівній дії газового потоку, швидкість руху рідини зменшується, величина Uз збільшується, і, відповідно, зменшується порозність шару насадки. Перепад тиску DР збільшується в плівковому режимі (А1В1) , а в режимі підвисання (ділянка В1С1) до

3. Накопичення рідини в шарі насадки продовжується до моменту зрівноваження сил тяжіння силами тертя і призводить до існування третього режиму – захлинання чи барботажу. Характерною ознакою цього режиму, який супроводжується збільшенням DР, є інверсія фаз: газ стає дисперсною фазою, барботуючи у вигляді бульбашок через суцільну рідку фазу (ділянка С1D1), а його початок точка перетину С1, називається точкою початку захлинання чи інверсії.

При подальшому збільшенні швидкості газу здійснюється четвертий режим, який характеризується повторною інверсією фаз (газ знову стає суцільною фазою) і виносом бризк рідини газовим потоком. Початку даного режиму відповідає точка D1, яка називається точкою початку виносу.

Зауважимо, що лінія А1В1 гідравлічний опір, що характеризує мінімальну щільність зрошення. Із збільшенням цього параметру А2В2, А3В3 збільшується гідравлічний опір насадки DР вже на початкових ділянках при однакових швидкостях газового потоку.

Утримання рідини в шарі насадки розрізняють статичне Uст і динамічне – Uдин, які є складовими відносно загальної утримуючої здатності насадки:

Uз = Uст + Uдин (3.131)

Uст – кількість рідини, яка утримується насадкою завдяки капілярним силам, тобто незалежно від потоків рідини і газу, вона визначається властивостями рідини та матеріалу насадки, а також формою останньої.

Величина Uдин – кількість рідини, яка утримується насадкою завдяки її зрошенню при наявності потока газу.

Звідси випливає, що утримування кількості рідини, яка приходиться на одиницю зрошуваної поверхні насадки, дорівнює середній товщині рідинної плівки (d = Uз/а).

Величини Uст і Uдин визначаються за емпіричними формулами:

Uдин = 0,747Rep0.64×Ga0.42; (3.132)

(3.133)

а1 – поверхня одного елемента насадки;

s – міжфазовий поверхневий натяг.

Режим емульгування відрізняється значною інтенсивністю масопереносу і був встановлений А.Н. Плановським і В.В. Кафаровим.

В 1974 р. їм був виданий диплом за відкриття - встановлення режиму емульгування і його впровадження в практику.

Звичайно, вибір швидкості газу проводиться з урахуванням бажаного гідродинамічного режиму роботи апарату. Робоча величина швидкості повинна бути нижча стану захлинання. Частіше всього швидкість вибирається на 20% нижче швидкості захлинання, яка встановлюється експериментальним шляхом.

Загальна структура формули розрахунку лінійної швидкості газу в точці захлинання має вигляд:

(3.134)

де А - коефіцієнт, який залежить від типу процесу масопередачі.

Робоча швидкість приймається:

Wp = 0.8WГ.

Лінійна швидкість іншої фази може бути знайдена на основі відношення швидкостей потоків:

Wдр.ф = WГ


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 88 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Конвективна дифузія | Диференційне рівняння молекулярної дифузії | Диференціальне рівняння конвективної дифузії. Другий закон Фіка | Основний закон масовіддачі. Основний закон конвективної дифузії | Визначення DYср для випадку, коли лінія рівноваги крива | Визначення коефіцієнта масопередачі. | Подібність процесів масопереносу | Перетворення основного рівняння масопередачі для насадкових апаратів. | Визначення числа одиниць переносу для випадку, коли лінія рівноваги пряма | Визначення висоти одиниці переносу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основи розрахунку масообмінних апаратів.| Насадкові масообмінні апарати

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)