Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Пояснювальна записка

Читайте также:
  1. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  2. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  3. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  4. II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
  6. БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ЗАПИСКА
  7. В ИНТЕРЕСАХ ЧИТАТЕЛЕЙ! Объяснительная записка Дмитрия Глуховского

Засоби з контролю якості знань студентів

(підсумковий контроль)

 

з дисципліни “Економіка підприємства”

напряму підготовки 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

галузь знань 0516 “Текстильна та легка промисловість”

факультету технологій і дизайну

 

 

Херсон – 2011 р.


Засоби контролю якості знань (модульна контрольна робота) з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів напряму підготовки 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості” галузі знань 0516 “Текстильна та легка промисловість”.

 

Укладачі: к.е.н., доцент Коверга А.В., ст. викл. Радкевич О.М., ст.викл. Подать В.М,

 

Рецензент: к.е.н., доцент Карлюка Д.О.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

економіки і підприємництва

Протокол № “ ” 2011 р.

Зав. кафедрою ________ М.В.Шарко

 

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедрою д.е.н., проф. Шарко М.В.


Пояснювальна записка

Якісні зміни в економіці в сучасних умовах пред’являють особливі вимоги до рівня компетентності спеціалістів різних рангів. У зв’язку з цим особливого значення набуває підготовка майбутніх спеціалістів, що глибоко розуміють теорію ринкової економіки та вміють ефективно використовувати отримані знання на практиці. Це обумовлює необхідність викладання економічних дисциплін з урахуванням нових підходів.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі Положення „Про оцінювання знань студентів ХНТУ у межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, затвердженого Вченою радою ХНТУ.

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) або підсумкового контролю знань – іспиту. ПМК здійснюється за накопичувальною системою як системною і систематичною оцінкою дій та продуктів дій студента над завданнями з кожної теми дисципліни протягом всього навчального періоду в діапазоні від 0 до 100 балів включно.

Об’єктами ПМК є:

- системність роботи студента на практичних заняттях, тестування за кожною темою дисципліни;

- виконання завдань для самостійного опрацювання (включення матеріалу у тестування, включення питань в завдання модульної контрольної роботи; оцінювання виконання індивідуального завдання за результатами співбесіди)

- виконання модульної контрольної роботи

- альтернативні завдання для підвищення рейтингу студента.

Студент має право не складати іспит і отримати оцінку за результатами ПМК, якщо він виконав всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову оцінку.

Якщо студент отримав не задовільну оцінку або не згоден з оцінкою за результатами ПМК, він повинен скласти іспит.

Іспит є важливим елементом контролю.

Робоча програма дисципліни „Економіка виробництва” передбачає проведення іспиту. Іспит здійснюється за спеціально розробленими завданнями теоретичного та практичного характеру.

Структура завдання МКР наступна:

- два теоретичних запитання;

- три тести;

- одне практичне завдання.

Тривалість виконання завдання до МКР 80 хвилин.

Далі наведені білети до модульної контрольної роботи, а також критерії їх оцінювання.

 

 


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Типы вагонов и конструктивные схемы.| Модульна контрольна робота

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)