Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Система, функції та порядок утворення центральних органів виконавчої влади

Читайте также:
  1. I Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения
  2. II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ
  3. II. Порядок выполнения контрольной работы
  4. II. Порядок оформления специальных тетрадей, учета и хранения письменных работ в специальной библиотеке
  5. II. Порядок распределения жилых помещений (мест) в общежитиях среди образовательных структурных подразделений и филиалов Университета
  6. II. Порядок хранения учебных дел выпускников
  7. II. Умови та порядок присвоєння і підтвердження

Відповідно до ст. 106 Конституції України, міністерства й інші цент­ральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються і ліквіду­ються за поданням Прем'єр-міністра України Президентом України в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади.

Указом Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573/99 «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» запровадже­на система центральних органів виконавчої влади в Україні, яку станом на 1 жовтня 2004 року становлять 17 міністерств (серед яких Міністер­ство економіки та з питань європейської інтеграції має спеціальний ста­тус), державні комітети і прирівняні до них органи та центральні орга­ни виконавчої влади зі спеціальним статусом. Міністерства як провідні органи цієї системи утворені і за галузевим (Міністерство палива та енергетики України, Міністерство культури і мистецтв України), і за функціональним (Міністерство України з надзвичайних ситуацій, Міністерство юстиції України) принципом.

На систему центральних органів виконавчої влади покладається здійснення виконавчо-розпорядчої, нормотворчої, установчої та конт­рольно-наглядової функцій. Пріоритетною для розглядуваних органів є виконавчо-розпорядча функція, що полягає в забезпеченні реалізації державної політики, організації виконання Конституції і законів Укра­їни, актів Президента та Кабінету Міністрів України в певній галузі або сфері суспільного життя. Реалізуючи нормотворчу функцію, центральні органи виконавчої влади здійснюють у межах своїх повноважень видан­ня обов'язкових для виконання підзаконних нормативно-правових актів, а також встановлення різноманітних, в тому числі й техніко-юридичних, стандартів та нормативів. Установча функція цих органів спрямована на структурні перетворення в системі галузевого або функціонального управління. В межах контрольно-наглядової функції воші виконують спо­стереження і перевірку виконання актів законодавства, встановлених пра­вил, стандартів, нормативів і сприяють їх додержанню органами влади, підприємствами, організаціями, установами, які здійснюють діяльність у відповідній галузі або сфері суспільного життя.

Владні повноваження центрального органу виконавчої влади як єдиноначального органу реалізуються одноосібно його керівником, який несе персональну відповідальність перед Президентом та Кабіне­том Міністрів України за стан справ у дорученій йому сфері діяльності.

Керівники центральних органів виконавчої влади, їх заступники призначаються на посади Президентом за поданням Прем'єр-міністра України. Керівник центрального органу за погодженням з Прем'єр-міністром, Першим віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами України відповідно до розподілу їх функціональних повноважень затвер­джує структуру, а за погодженням з Міністерством фінансів України — штатний розпис очолюваного ним органу.Працівників центральних апаратів міністерств призначають на по­сади та звільняють відповідні міністри, інших центральних органів ви­конавчої влади — їх керівники. Кандидатури на посади керівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади за дея­ким винятком, зокрема міністерств внутрішніх справ, оборони, Держав­ної податкової адміністрації та інших, попередньо погоджуються з Прем'єр-міністром, Першим віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами відповідно до розподілу їх повноважень, Міністром Кабінету Міністрів України.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 127 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Имидж социального педагога. – Режим доступа: http://socialpeded.ru/otvety-na-voproy-k-ekzamenu-posoczialnoj-pedagogike/80-imidzh-socialnogo-pedagoga.html | Поняття і види органів виконавчої влади | Виконавчої влади в Україні | Організація роботи урядових органів державного управління | Форми і методи діяльності центральних органів виконавчої влади | Місцеві органи виконавчої влади | Статус команди Enactus станом на 1 лютого 2013 р. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Припинення діяльності Уряду| Організаційна будова центральних органів виконавчої влади

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)