Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості спілкування та проведення переговорів з іноземними контрагентами

Читайте также:
  1. Асоціативно- образні особливості музично-зорового монтажу. Форми музично-зорового монтажу.
  2. Ділова бесіда ­– це форма міжособистісного спілкування, що передбачає об-мін поглядами, думками, інформацією, напрямками розв’язання тієї чи іншої проблеми.
  3. Зміст і методика проведення узагальнюючих уроків з природознавства
  4. Методика проведення практичних занять
  5. На прикладі Боспорського царства поясніть особливості державного управління, соціально-економічні і правові засади рабовласницької монархії на півдні Україні.
  6. Особливості ведення записів у журналі з окремих предметів
  7. Особливості використання іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів та прийменників, сполучників часток у ділових папера

Для формування та розвитку ділових відносин з пред­ставниками іноземних держав важливо мати інформацію про особливості їх діяльності, результативності, націо­нального характеру, манери поведінки. Це дасть змогу передбачувати вчинки, дії, рішення, виробляти необхід­ну тактику і стратегію.

Національні особливості спілкування — це сукупність певних традицій, стандартів, рис, норм поведінки, що притаманні лише певній нації. Вони історично та куль­турно зумовлені і формують менталітет нації. На фор­мування національних особливостей впливають різнома­нітні чинники: форма держави, географічне розташуван­ня, історія народу, суспільний устрій, домінуючі релігії, середовище проживання, психофізіологічні особливості нації. Важливим фактором є вплив релігії на характер, спосіб життя і мислення людей. Наприклад, протеста­нтство у Великій Британії поєднується з ідеями раціо­налізму, підприємництва, збагачення. В Японії, Кореї, Китаї конфуціанство проповідує культ праці та колек­тивізму, а лінь вважає великою вадою.

Національні особливості позначаються на ділових від­носинах в усіх сферах. Характеристика особливостей представників різних народів, які слід враховувати при про­веденні з ними ділових переговорів, наведена у табл. 3.3.

 

Таблиця 3.3

Національні особливості представників різних народів

 

Продовження таблиці 3.3

 

 

Продовження таблиці 3.3

 

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3

 

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3

Продовження таблиці 3.3


Закінчення таблиці 3.3

Так, одна західноєвропейська фірма вирішила здійсни­ти поставку партії нового знеболювального препарату в арабські країни. Препарат користувався значним попи­том у Європі, що спонукало компанію сподіватись на успіх у світі. В рекламі послідовно було зображено жін­ку, яка кричить від болю, жінку, що приймає препарат, а також жінку, яка добре себе почуває. Через деякий час з'ясувалося, що препарат не користується попитом. Річ у тім, що в арабських країнах читають справа наліво. Це стосується і художніх зображень (рисунків, малюнків). Не цілком продумана реклама дала негативний результат.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 101 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Матеріальне стимулювання праці | Сутність й особливості контролювання | Види контролю | Система контролювання виробничих процесів | Регулювання як загальна функція менеджменту | Класифікація та характеристика методів менеджменту | Сутність, класифікація та процес вироблення управлінських рішень | Оптимізація управлінських рішень | Сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення | Комунікаційний процес |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Комунікації ділових партнерів| Сутність, основні засади керівництва та лідерства

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)