Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фізико-географічна і кліматична характеристики району будівництва об’єктів проектованої діяльності.

Читайте также:
  1. I. Измерение частотной характеристики усилителя и определение его полосы пропускания
  2. III. ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЕЙ
  3. А.2 Гигиенические характеристики и нормы вибрации
  4. Административно-управленческие характеристики психотипов
  5. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Системний підхід в БЖД
  6. Б) механические характеристики
  7. Б.2 Расчетные характеристики грунтов земляного полотна
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Фізико-географічна і кліматична характеристики району і майданчиків (трас) будівництва об’єктів проектованої діяльності містять картографічні матеріали, ситуаційні схеми, опис фізико-географічних, кліматичних умов і рельєфу місцевості, дані щодо навності об’єктів природно-заповідного фонду, узагальнену характеристику флори і фауни в обсязі, мінімально необхідному для еккологічних, соціальних і економічних оцінок регіонального рівня і характеристики розподілу всіх негативних чинників у зонах впливі проектованої діяльності.

Зазальна характеристика об’єктів проектування і господарської діяльності в зонах їх впливів відображають:

· відповідність проектованої діяльності затвердженій схемі регіонального розвитку.

· наявність позитивних екологічних, соціальних і економічних аспектів реалізації проектованої діяльності.

 

Характеристика проектованої діяльнсті наводиться відповідно до визначеного переліку впливів і включає:

· розгляд альтернативних варіантів розміщення проектованої діяльності,

· розгляд альтернативних варіантів технологічних процесів,

· дані про сировинні, водні, енергетичні та інші ресурси, що споживаються,

· дані про продукцію, що виробляється,

· перелік джерел впливів на навколишнє середовище, що включає площі заняття земельних угідь, обсяги знесення зелених насаджень, дані про кількісний і якісний склад викидів в атмосферу, скидів стічних вод, фільтраційних витоків, твердих та інших відходів виробництва, про рівні шуму, ультразвук, вібрацію, електромагнітні хвилі, наявність іонізуючих випромінювань, інші шкідливі чинники,

· розгляд можливих аварійних ситуацій,

· перелік об’єктів впливів та загальні межі зон впливів при будівництві та експлуатації об’єктів проектованої діяльності.

 

Дані про сучасний стан і перспективи господарської діяльності в зонах впливу повинні містити стислі відомості про містобудівну ситуацію, промислові, сільськогосподарські, житлово-цивільні, гідротехнічні та інші об’єкти, транспортні та інженерні мережі, можливі аварійні ситуації.

Виділяються об’єкти, впливи яких на навколишнє середовище перевищують нормативні показники або можуть підсумовуватися з впливами проектованої діяльності.

Джерела впливів на навколишнє середовище позначаються на ситуаційних схемах.

 

Характеристика навколишнього природного середовища і оцінка впливів на нього.

При оцінці впливів на навколишнє природне середовище виділяються такі компоненти:

· геологічне середовище,

· повітряне середовище,

· мікроклімат,

· водне середовище,

· грунт,

· рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти.

 

Розглядаються лише ті компоненти і об’єкти навколишнього природного середовища, на які впливає проектована діяльність, а також ті, сучасний стан яких не відповідає нормативному.

Для кожного компонента навколишнього природного середовища, що розглядається, наводиться:

1. обгрунтування необхідності його характеристики,

2. перелік впливів (включаючи опосередковані), які ранжуються за масштабом і значенням наслідків, та їх характеристика, що сключає якісні і кількісні параметри, ступінь небезпеки,

3. обгрунтування меж зон впливів проектованої діяльності,

4. характеристика ретроспективного, сучасного і прогнозного станів і їх оцінка відносно фонових і нормативних показників з врахуванням можливих аварійних ситуацій,

5. обгрунтування заходів щодо попередження або обмеження впливів, оцінка їх ефективності та характеристика залишкових впливів.

 

Результати аналізу і оцінки стану та змін компонентів природного середовища відображаються на ситуаційній схемі і картографічному матеріалі. Включається загальна характеристика основних елементів геологічної, структурно-тектонічної будови, геоморфологічних особливостей та ландшафтів, аналіз існуючих і прогнозних негативних ендогенних та екзогенних процесів і явищ геологічного та геотехногенного походження з урахуванням впливів проектованої діяльності. Обгрунтовуються заходи по попередженню або зменшенню можливих екологічно небезпечних змін у геологічному середовищі.

 

Підлягають аналізу впливи пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин, що містяться у викидах об’єктів проектованої діяльності, з урахуванням фонових концентрацій в межах зон їх впливів:

· наводяться їх кількісні характеристики,

· враховуються впливи, що можуть підсумовуватися,

· наводяться результати розрахунків приземних концентрацій,

· враховуються можливі аварійні ситуації і несприятливі метеорологічні умови,

· обгрунтовуються рівні гранично допустимих викидів і заходи по попередженню або зменшенню утворення і виділення забруднюючих атмосферу речовин.

 

Наводиться аналіз впливів теплових викидів, шуму, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань і обгрунтовуються заходи по їх попередженню або зменшенню.

 

Підлягають аналізу впливи проектованої діяльності на інтенсивність сонячної радіації, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманних періодів і т.д.

 

Аналізуються також порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об’єктів і територій в зонах впливів проектованої діяльності, впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин, які надходять до водного середовища при скидах всіх видів стічних вод та фільтраційних витоках.

В матеріалах, що характеризують поверхневі води, наводяться загальні відомості про водні об’єкти, дані щодо їх водозбірних басейнів і господарського використання, перелік пунктів спостережень за їх станом та висновки з результатів цих спостережень.

При оцінці впливів проектованої діяльності на стан поверхневих вод і гідробіоценози розглядаються:

· морфологічні, гідродинамічні та воднобалансові параметри,

· якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні, токсикологічні, паразитологічні, радіоекологічні характеристики,

· біологічні характеристики, включаючи видовий склад, чисельність, біомасу гідробіонтів і біопродуктивність.

 

Матеріали, які характеризують підземні води, включають загальні відомості про басейни підземних вод, потужність зон активного водообміну, розвиток горизонтів підземних вод, дані щодо їх господарського використання, перелік і опис пунктів гідрогеологічних спостережень та результати цих спостережень.

Оцінка впливів проектованої діяльності на підземні води виконується для грунтових вод і водоносних горизонтів, що використовуються для питних, господарських, лікувальних та інших цілей. При оцінці впливів розглядаються:

1.морфометричні, гідродинамічні, фільтраційні та воднобалансові параметри,

2.якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні, токсикологічні, паразитологічні, радіоекологічні та інші характеристики.

 

Обгрунтовуються заходи щодо відвернення або зменшення надходження до водного середовища забруднюючих речовин, виснаження поверхневих і підземних водних ресурсів, погіршення стану вод і деградації угрупувань водних організмів. При цьому розрахункові варіанти повинні охоплювати найменш сприятливі періоди і аварійні ситуації.

 

Підлягають аналізу впливи проектованої діяльності на грунти з урахуванням особливостей землекористування, забруднення шкідливими речовинами, вібрації, ендогенних та екзогенних геологічних процесів і явищ, інших чинників.

При оцінці впливів проектованої діяльності на стан грунтів враховуються види грунтів, характеристики їх гумусового горизонту, механічні і водно-фізичні властивості, ландшафтно-геохімічні бар’єри (накопичення і міграція речовин), родючість, грунтова мікрофлора і фауна, ступінь розвитку процесів деградації грунтів тощо.

Обгрунтовуються заходи по попередженню або зменшенню впливів на грунти та зниженню родючості, щодо рекультивації площ, які тимчасово вилучаються їз землекористування, відпрацьованих кар’єрів, інших порушень земель, а також проведенню робіт по покращенню якості малопродуктивних сільгоспугідь за рахунок використання знятого в інших місцях родючого шару грунтів.

 

Вихідні дані для характеристики стану і оцінки змін рослинного і тваринного світу формуються на основі фондових даних і матеріалів натурних досліджень. Підлягають аналізу впливи на рослинний і тваринний світ пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин, включаючи радіоактивні, які надходять до навколишнього середовища в результаті проектованої діяльності, враховуючи опосередкований вплив на флору і фауну, техногенні зміни природного грунтового покриву, клімату і мікроклімату, водного режиму, фізичні і біологічні впливи. Оцінюються зміни складу рослинних угрупувань, фауни, видової різноманітності, популяції домінуючих, цінних і тих, що потребують охорони видів, їх фізіологічного стану і продуктивності, стійкості до хвороб, обгрунтовуються заходи щодо запобігання виснаженню і деградації рослинних угрупувань і фауни, накопичення ними шкідливих речовин.

Враховується наявність в зонах впливів проектованої діяльності об’єктів природно-заповідного фонду і територій, перспективних для заповідання (тих, що резервуються з цією метою), шляхів міграції тварин і птахів та обгрунтовуються заходи, що забезпечують збереження режиму заповідності і шляхів міграції.

 

Заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки.

Заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки містять перелік і коротку характерстику проектних рішень, комплекс яких включає:

· охоронні заходи – моніторинг території зон впливів проектованої діяльності, систем оповіщення населення,

· захисні заходи – технологічні (ресурсозбереження, очистка, повторне використання та екологічно безпечне поховання відходів, використання екологічно чистих та безпечних технологій), планувальні (функціональне зонування, створення захисних екранів, споруд, озеленення), захист окремих об”єктів впливів,

· відновлювальні заходи – усунення наднормативних впливів, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища,

· компенсаційні заходи – компенсація неусувних втрат від проектованої діяльності шляхом проведення заходів по рівноцінному покращенню стану природного і соціального середовища або грошове відшкодування цих втрат.

 

При неможливості досягнення санітарно-гігієнічних норм і дотримання умов екологічної безпеки на територіях з існуючим наднормативним забрудненням в контролюючих органах узгоджується обсяг захисних і відновлювальних заходів з потенційно можливих у складі проекту. Виконується комплексна оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище з урахуванням часткових оцінок за умов реалізації комплексу заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища. Визначається ступінь екологічного ризику проектованої діяльності. Обгрунтовується оптимальність з екологічних позицій прийнятого комплексу проектних рішень. Наводиться перелік та характеристика залишкових впливів і обгрунтовується їх екологічна допустимість при будівництві та експлуатації об’єктів проектованої діяльності.

 

 

Об’єкти, для яких матеріали ОВНС не готуються.

Матеріали ОВНС не готуються у складі документації по:

1.Об’єктах, що мають природоохоронне значення і проектуються окремо від промислових об’єктів.

2.Цільовому здійсненню деяких, не пов’язаних із будівництвом підприємств, заходів природоохоронного характеру.

3.Організації нових заповідних об’єктів усіх категорій.

4.Створенню об’єктів по штучному розведенню дичини і риби.

5.Реконструкції і технічному переобладнанню діючих підприємств і об’єктів, при здійсненні яких не передбачається і не буде мати місце зростання шкідливого впливу цих підприємств чи об’єктів на навколишнє середовище, тобто не буде відбуватись збільшення об’ємів і забрудненості стічних вод, зростання валового об’єму і розширення інгредієнтного складу викидів забруднюючих речовин в атмосферу, збільшення об’ємів і появи нових видів промислових відходів, зростання шумового впливу, впливу електричних чи електромагнітних полів, вібрації.

6.Будівництву житлових будинків, об’єктів соціально-культурного, медичного, спортивного, рекреаційно-оздоровчого, учбового, наукового, проектно-конструкторського призначення, об’єктів зв’язку усіх видів, у випадку прив’язки цих об’єктів до міських мереж інженерної інфраструктури, відсутності у їх складі стаціонарних джерел викидів в атмосферу, очисних каналізаційних споруд, джерел утворення специфічних відходів, складування і утилізація яких на діючих міських звалищах чи полігонах неможлива, а також при умові зайняття земельної ділянки площею не більше 1 га і відсутності потреби у зносі зелених насаджень.

У випадках, коли матеріали ОВНС не підготовлюються, природоохоронні розділи у складі документації повинні розроблятись.

При скороченому варіанті ОВНС детально розкриваються лише ті види впливу, які реально будуть мати місце в процесі проведення будівельних робіт і експлуатації запроектованих об’єктів.

 

Заява про екологічні наслідки діяльності.

Заява про екологічні наслідки діяльності (ЗЕН) є юридичним документом щодо суті цих наслідків про гарантії виконання заходів по забезпеченню екологічної безпеки на весь період здійснення проектованої діяльності, складається замовником та генпроектувальником і є резюме ОВНС, де повинні бути відображені:

· дані про мету і засоби здійснення проектованої діяльності,

· перелік найбільш значних впливів на стан навколишнього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій,

· оцінка екологічного ризику проектованої діяльності,

· перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища, включаючи систему спостереження і контролю (моніторинг)

· перелік залишкових впливів,

· зобов”язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об”єктів проектованої діяльності.

 

ЗЕН складається в короткій формі, містить лише підсумкові результати ОВНС і необхідні коментарі. ЗЕН підписується замовником і генеральним проектувальником, копія її подається для контролю до місцевих органів влади.

Матеріали ЗЕН, як правило, розробляються на стадії ТЕО (ТЕР) і уточнюються у випадку зміни прийнятих рішень в проекті (робочому проекті), зокрема, при змінах технологічного процесу, а також при освоєнні проектної потужності.

 

 


Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 387 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Неизвестная война. | Парад Победы. | После Победы. | Ты, Кубань, ты, наша Родина | Степной поход | Эти дни не могут повториться | Упокоились на чужбине (на острове Лемнос). | Есаул от авиации. | Наша память. | Легенда о донском цветке-бессмертнике. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порядок розробки ОВНС.| КОМПАРАТИВІСТИКА. ТИПИ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.025 сек.)