Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Манзебур Лілії Анатолівні___ __________________________________

Читайте также:
  1. A Born Pessimist and an Eternal Optimist
  2. A Feminist Classic from the Early '70s
  3. A good teacher treats his students with ...
  4. A Legend Seeker (Легендарный разведчик)
  5. A SURVIVOR’S GUIDE TO PUBLIC TRANSPORTATION
  6. A — на движеиие машииы; б — иа движение цели и машины; в — иа боковой ветер; г — на движеиие цели, иа движение машииы и иа боковой ветер
  7. A — при отсутствии разделительной полосы; б — с разделительной полосой без ограждений; в — с разделительной полосой при наличии ограждений

Державний вищий навчальний заклад

«Київський електромеханічний коледж»

Відділення «Електропостачання»

Циклова комісія спеціальності «Електропостачання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

Спеціальність 5.05070103 «Електропостачання»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії

____________Ю.М.Стукало

"__"________20__ року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

 

Манзебур Лілії Анатолівні___ __________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Тема проекту Проектування підстанції тягової змінного струму

Керівник проекту__ _____________________________________________________________ _

_______________________________________________________________________,

( прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від "__"_______ 20__ року №

Строк подання студентом проекту____________________________________________

Вихідні дані до проекту:

Схема первинного електропостачання та розміщення тягових підстанцій з зазначенням відстані між ними та потужності джерел живлення (в додатку)

Sкз1 Sкз2 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 lрп
- - - -

Значення первинної номінальної напруги підстанції_____110_____________(кВ)

Тип підстанції: опорна, транзитна, тупикова, відпайкова (підкреслити)

Керування: автоматичне, автотелекерування (підкреслити)

Територіальний район, де передбачається будівництво підстанції ____з помірним__________

____кліматом____________________________________________________________________

Напруга контактної мережі___25____кВ

Ефективні струми по фазах: IА=___480_____А, IB=__300______А

Максимальні робочі струми живлячих ліній контактної мережі: I1рм=__530_____А, I2рм=__450_____А, I3рм=__560_____А, I4рм=__-_____А

Встановлені потужності, номінальні напруги, категорія, коефіцієнти попиту і потужності нетягових споживачів

Найменування споживачів та категорія надійності ел.постач.   Номінальна напруга, кВ Встановлена потужність, кВт Коефіцієнти
попиту, Кп потужності, cosφ
Ремонтно-механічні майстерні, ІІ 0,4 0,93
Металургійний завод, І 0,6 0,93
Вугільна шахта, І 0,45 0,92
         

 

Додаткові дані:__ Руст=800 кВт, Кс=0,54, cosφ =0,93________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

Вступ

1 Загальна частина

1.1. Визначення потужності районного навантаження

1.2. Визначення тягового навантаження

1.3. Вибір трансформаторів власних потреб

1.4. Вибір тягових трансформаторів

1.5. Визначення потужності тягової підстанції

1.6. Визначення максимальних робочих струмів1.7. Визначення струмів і потужностей короткого замикання в максимальному та мінімальному режимах

1.8. Визначення теплових імпульсів струмів короткого замикання

1.9. Вибір струмовідних частин та обладнання

1.9.1. Вибір і перевірка гнучких проводів, твердих шин і силових кабелів

1.9.2. Вибір і перевірка високовольтних вимикачів

1.9.3. Вибір і перевірка роз'єднувачів

1.9.4. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів струму

1.9.5. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів напруги

1.9.6. Вибір розрядників або ОПН

1.9.7. Вибір високовольтних запобіжників

1.10. Опис однолінійної електричної схеми первинної комутації

1.11. Вибір типів релейного захисту для всіх приєднань підстанції та розрахунок

уставок релейного захисту окремих приєднань

1.12. __________________________________________________________________

 

2 Спеціальна частина

2.1 Призначення, принцип дії та конструктивне виконання______________________

_________________________________________________________________________

2.2 Скласти схему управління, автоматики, сигналізації та релейного захисту ______

Загрузка...

_________________________________________________________________________

3 Охорона праці та навколишнього середовища

3.1.Аналіз виробничих факторів та характеристика умов роботи працівників

3.2 Заходи із забезпечення безпеки робіт на тяговій підстанції

3.3 Розрахунок _контуру заземлення підстанції________________________________

3.4 Охорона навколишнього середовища

 

4 Економічна частина

4.1 Визначення вартості будівельно-монтажних робіт підстанції по укрупнених

показниках

 

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

5.1 Однолінійна електрична схема первинної комутації тягової підстанції

(1 лист формату А1)

5.2 Згідно п.2.1 (1 або 2листа формату А1)

5.3 Згідно п.2.2 (1 лист формату А1)

5.4 ________________________________________________________________

 

6. Консультанти розділів проекту

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
Охорона праці та навколишнього середовища Степаненко О.В.    

7. Дата видачі завдання "__" __________20__ року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  Назва розділів дипломного проекту   Строк виконання розділів проекту  
Вступ  
Загальна частина  
Спеціальна частина  
Охорона праці та навколишнього середовища  
Економічна частина  
Графічна частина  
Оформлення пояснювальної записки  

Рекомендована література і посібники

 

1. В.С Почаевец. Электрические подстанции: Учеб. для техникумов и колледжей ж.-д. трансп. – М.: Желдориздат, 2001. – 512 с.»

2. М.М.Гринберг-Басин. Тяговые подстанции: Пособие по дипломному проектированию. – М.: «Транспорт», 1986. - 168с.

3. Б.Н.Неклепаев, И.П.Крючков. Электрическая часть электростанций и подстанций. – М.: «Энергоатомиздат», 1989. - 607с.

4. ЦЕ-0040 Технологічні карти поточного ремонту обладнання тягових підстанцій залізниць. – К., 2013.

5. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 1998.

6. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, 2013.

7. Правила улаштування електроустановок, 2009.

8. В.С.Крутяков Охрана труда и окружающей среды на железнодорожном транспорте Москва «Транспорт» 1993, 496с.

9. В.Ц. Жидецький, Засоби індивідуального захисту та електрозахисті засоби. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003. – 136 с.

Студент_____________ ____Л.А. Манзебур___________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту_____________ ____О.І. Зуб_________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 216 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Законы сердечной деятельности и регуляция деятельности | Ветви восходящей части и дуги аорты | Ветви грудной и брюшной аорты | Закономерности распределения вен | Система верхней полой вены | Система нижней полой вены | Система воротной вены | Анастомозы между системами вен | Особенности кровообращения в капиллярах и венах | ИЛЛЮСТРАЦИИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
завдання.| Буряку Роману Валерійовичу_____________________

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.012 сек.)