Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Буряку Роману Валерійовичу_____________________

Читайте также:
  1. Иллюстрация «(Низа» (X.-Н. Брауна) и роману Ч. Дни. кенса яДомби и сын
  2. У царині пригодницького роману працював

Державний вищий навчальний заклад

«Київський електромеханічний коледж»

Відділення «Електропостачання»

Циклова комісія спеціальності «Електропостачання»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

Спеціальність 5.05070103 «Електропостачання»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії

____________Ю.М.Стукало

"10"_грудня_20_14_ року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

 

Буряку Роману Валерійовичу_____________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Тема проекту Устрій та експлуатація підстанції тягової змінного струму

Керівник проекту__________________________________________________________ ____________________________________________________________________________,

( прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від "02" березня 2015 року № 23-с

Строк подання студентом проекту___07.06.2015______________________________

Вихідні дані до проекту:

Схема первинного електропостачання та розміщення тягових підстанцій з зазначенням відстані між ними та потужності джерел живлення (в додатку)

Sкз1 Sкз2 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 lрп
- - - -

Значення первинної номінальної напруги підстанції______220____________(кВ)

Тип підстанції: опорна, транзитна, тупикова, відпайкова (підкреслити)

Керування: автоматичне, автотелекерування (підкреслити)

Територіальний район, де передбачається будівництво підстанції ____з помірним__________

__кліматом______________________________________________________________________

Напруга контактної мережі___25____кВ

Ефективні струми по фазах: IА=___400_____А, IB=__340______А

Максимальні робочі струми живлячих ліній контактної мережі: I1рм=___510____А, I2рм=__490_____А, I3рм=__550____А, I4рм=__535______А

Встановлені потужності, номінальні напруги, категорія, коефіцієнти попиту і потужності нетягових споживачів

Найменування споживачів та категорія надійності ел.постач.   Номінальна напруга, кВ Встановлена потужність, кВт Коефіцієнти
попиту, Кп потужності, cosφ
Хімічний завод (І) 0,65 0,93
Ремонтно-механічні майстерні (ІІ) 0,4 0,93
Кольорова металургія 0,6 0,92
Машинобудівний завод (І) 0,5 0,93

Додаткові дані:___ Sтсн =250 кВА, Ру =850 кВт, КС=0,4, соsᵠ=0,95________________________

________________________________________________________________________________

Зміст розрахунково-пояснювальної записки:

Вступ

1 Загальна частина

1.1. Визначення потужності районного навантаження

1.2. Визначення тягового навантаження

1.3. Вибір трансформаторів власних потреб

1.4. Вибір тягових трансформаторів

1.5. Визначення потужності тягової підстанції

1.6. Визначення максимальних робочих струмів1.7. Визначення струмів і потужностей короткого замикання в максимальному та мінімальному режимах

1.8. Визначення теплових імпульсів струмів короткого замикання

1.9. Вибір струмовідних частин та обладнання

1.9.1. Вибір і перевірка гнучких проводів, твердих шин і силових кабелів

1.9.2. Вибір і перевірка високовольтних вимикачів

1.9.3. Вибір і перевірка роз'єднувачів

1.9.4. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів струму

1.9.5. Вибір і перевірка вимірювальних трансформаторів напруги

1.9.6. Вибір розрядників або ОПН

1.9.7. Вибір високовольтних запобіжників

1.10. Опис однолінійної електричної схеми первинної комутації

1.11. __________________________________________________________________

 

2 Спеціальна частина

2.1 Скласти схему управління, автоматики, сигналізації та релейного захисту _____

________________________________________________________________________

2.2 Розробка технологічного процесу_________________________________________

_________________________________________________________________________

3 Охорона праці та навколишнього середовища

3.1.Аналіз виробничих факторів та характеристика умов роботи працівників

Загрузка...

3.2 Заходи із забезпечення безпеки робіт на тяговій підстанції

3.3 Розрахунок _контуру заземлення тягової підстанції___________

3.4 Охорона навколишнього середовища

 

4 Економічна частина

4.1 Визначення вартості будівельно-монтажних робіт підстанції по укрупнених

показниках

 

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

5.1 Однолінійна електрична схема первинної комутації тягової підстанції

(1 лист формату А1)

5.2 Згідно п.2.1 (1 або 2листа формату А1)

5.3 Згідно п.2.2 (1 лист формату А1)

5.4 ________________________________________________________________

 

6. Консультанти розділів проекту

 

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
Охорона праці та навколишнього середовища Степаненко О.В. 16.03.2015  

7. Дата видачі завдання "16" березня2015 року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  Назва розділів дипломного проекту   Строк виконання розділів проекту  
Вступ 15.04.2015
Загальна частина 26.04.2015
Спеціальна частина 09.05.2015
Охорона праці та навколишнього середовища 14.05.2015
Економічна частина 22.05.2015
Графічна частина 02.06.2015
Оформлення пояснювальної записки 07.06.2015

Рекомендована література і посібники

 

1. В.С Почаевец. Электрические подстанции: Учеб. для техникумов и колледжей ж.-д. трансп. – М.: Желдориздат, 2001. – 512 с.»

2. М.М.Гринберг-Басин. Тяговые подстанции: Пособие по дипломному проектированию. – М.: «Транспорт», 1986. - 168с.

3. Б.Н.Неклепаев, И.П.Крючков. Электрическая часть электростанций и подстанций. – М.: «Энергоатомиздат», 1989. - 607с.

4. ЦЕ-0040 Технологічні карти поточного ремонту обладнання тягових підстанцій залізниць. – К., 2013.

5. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 1998.

6. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, 2013.

7. Правила улаштування електроустановок, 2009.

8. В.С.Крутяков Охрана труда и окружающей среды на железнодорожном транспорте Москва «Транспорт» 1993, 496с.

9. В.Ц. Жидецький, Засоби індивідуального захисту та електрозахисті засоби. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003. – 136 с.

Студент_____________ ____В,В. Буряк________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту_____________ ____О.І. Зуб___________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 203 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Ветви восходящей части и дуги аорты | Ветви грудной и брюшной аорты | Закономерности распределения вен | Система верхней полой вены | Система нижней полой вены | Система воротной вены | Анастомозы между системами вен | Особенности кровообращения в капиллярах и венах | ИЛЛЮСТРАЦИИ | завдання. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Манзебур Лілії Анатолівні___ __________________________________| Завдання №1.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.019 сек.)