Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

П.2.1. Загальні відомості про підприємство

Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  3. I. Загальні положення
  4. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  5. Апарати захисту від перенапруг: принцип дії, особливості конструкції, вади та переваги. Загальні вимоги до розрядників
  6. В) загальні фізичні властивості
  7. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В даному пункті має бути наведено у відповідній послідовності:

1) інформація про історію створення підприємства;

2) форма власності, підпорядкування, місцезнаходження;

3) сферу діяльності (основні види діяльності, їх структура за 3 років);

4) організаційна структура (хто кому підпорядкований);

5) виробничий, технічний і економічний рівень підприємства;

6) види продукції, що випускається (роботи чи послуги, що виконуються) та її (їх) конкурентоспроможність;

!!! В даному пункті обов’язково проаналізувати основні економічні показники діяльності підприємства за останніх 3 роки, визначити напрямки змін цих показників. Основні показники діяльності представити у таблицях та графічно.

Наприклад: основні показники діяльності підприємства можна проаналізувати за даними Балансу та Звіту про фінансові результати і представити у таблицях:

Аналіз статей балансу ….

Розділи балансу Роки Відхилення
2014/2013
тис. грн. пит. вага тис. грн. пит. вага за сумою за пит. вагою Тр, %
 
АКТИВ              
1. Необоротні активи 59,04 65,61 6,57 136,28
1.1Нематеріальні активи 0,14 1,55 1,41
1.2.Незавершені кап. інвестиції 0,01 0,01 - -
1.3. . Основні засоби 58,88 64,05 5,17 133,39
2. Оборотні активи 40,96 34,39 -6,57 102,93
В т.ч.:              
2.1.Запаси 31,68 20,91 -422 -10,77 80,94
2.2.Дебіторська заборгованість 7,24 12,01 4,77 203,36
2.3. Грошові кошти 0,04 0,23 0,19 666,67
Баланс Х 122,62
ПАСИВ              
1.Власний капітал 46,04 38,91 -7,13 103,64
2. Поточні зобов’язання 51,98 43,69 -8,29 103,06
3.Довгострокові зобов’язання 1,98 17,40 15,42 1080,44
Баланс Х 122,62

 

 

Розділ балансу Значення показників у відповідному періоді, тис. грн. 2013/2012 рр. 2014/2013 рр.
2012 рік 2013 рік 2014 рік Абсолютне відхилення, тис. грн. Відносне відхилення, % Абсолютне відхилення, тис. грн. Відносне відхилення, %
Актив
1. Необоротні активи 141,3 136,28
1.1Нематеріальні активи -134 6,94
1.2.Незавершені кап. інвестиції -
1.3. . Основні засоби 148,29 133,39
2. Оборотні активи -294 90,69 102,93
В т.ч.:              
2.1.Запаси -89 96,14 -422 80,94
2.2.Дебіторська заборгованість -14 97,31 203,36
2.3. Грошові кошти -8 27,27 666,67
Баланс 114,78 122,62
Пасив
1.Власний капітал 136,41 103,64
2. Поточні зобов’язання -44 98,8 103,06
3.Довгострокові зобов’язання 260,38 1080,44
Баланс 114,78 122,62
                       

 Аналіз структури доходів ….

 

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення питомої ваги, %
сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % 2012/ 2013/
Дохід(виручка) від реалізації продукції 95,65 95,76 97,45 0,11 1,69
Інші операційні доходи 4,35 4,11 2,4 -0,24 -1,71
Дохід від участі в капіталі - - - - - - - -
Інші фінансові доходи - - - - - - - -
Інші доходи - - 0,13 0,15 0,13 0,02
Усього доходів - -

 

Аналіз структури витрат ….

 

Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення питомої ваги, %
сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % 2013/ 2014/
Матеріальні витрати 39,62 56,51 60,17 16,89 3,66
Витрати на оплату праці 40,27 27,34 24,49 -12,93 -2,85
Відрахування на соц. заходи 14,31 9,38 8,52 -4,93 -0,86
Амортизація 1,44 1,29 2,05 -0,15 0,76
Інші операційні витрати 4,36 5,48 4,77 1,12 -0,71
Усього витрат х х

 

Загрузка...

Фінансові показники діяльності …. за 2012-2014рр.

№ з/п Показник Од. виміру Значення показників у відповідному періоді Темпи приросту за роками %
2013/2012 2014/2013 2014/2012
Рентабельність %            
Коефіцієнт загальної ліквідності              
Коефіцієнт термінової ліквідності              
Чистий оборотний капітал тис. грн            
Коефіцієнт оборотності активів              
Коефіцієнт рентабельності реалізації              
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу              
Коефіцієнт автономії              

 

!!! Особливу увагу приділити побудові таблиць та графічному матеріалу (вони повинні бути змістовними та коректними), які міститимуть основні дані для аналізу. Після таблиць і графіків обов’язково висновки.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 134 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ | СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ | При написанні курсового проекту обов’язково мають використовуватися періодичні та наукові видання за останні роки. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ| П. 2.2. Аналіз наявності, структури, динаміки податків і платежів ...

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)