Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дотації з місцевого бюджету комунальним підприємствам та порядок їх розрахунку

Читайте также:
  1. II. Порядок подачи заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации застрахованным лицом
  2. II. Порядок формирования контрактной службы
  3. II. Порядок формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли
  4. II. Структура Переліку і порядок його застосування
  5. III. Порядок защиты дипломной работы
  6. III. Порядок оказания услуг по перевозкам пассажиров и хранению ручной клади
  7. III. Порядок оказания услуг по перевозке пассажиров и хранению ручной клади

 

 

- З метою забезпечення нормального функціонування житлово- експлуатаційних організацій з бюджетів районів їм виділяються дотації для покриття збитків від експлуатації житлового фонду, різниці між оплаченим та отриманим ПДВ, різниці в цінах на теп­ло, яке постачається відомчими котельнями, і на проведення ка­пітального ремонту. Але цих коштів виявляється замало для по­криття заборгованості підприємств житлово-комунального гос­подарства міста. Через недостатнє фінансування з року в рік житлово-експлуатаційні організації мають неперекриті збитки, що негативно впливає на розвиток житлового господарства міста.

Кошторис бюджетних установ (комунальних підприємств) є основним плановим документом, який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

План асигнувань є невід'ємною частиною кошторису і затверджується разом із цим кошторисом. Форма плану асигнувань затверджується Мінфіном. Установа незалежно від того, веде вона облік самостійно чи обслуговується централізованою бухгалтерією, для забезпечення сьоєї діяліності складає індивідуальні кошториси і плани асигнувань за кожною вико нуваною нею бюджетною программою (функцією).

Типова форма плану використання бюджетних коштів, яка ьстанов люється Мінфіном, у разі потреби на вимогу розпорядника може бути допов­нена іншими показниками.

Порядок складання проектів кошторисів: Мінфін. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників відомості про граничні обсят н видатків загально­го фонду проекту відповідного бюджету на наступний рік. що і підставою для складання проектів кошторисів.

Для правильної та своєчасної організації роботи, пов'язаної із складан­ням проектів кошторисів, головні розпорядники, керуючись відповідними вказівками Мінфіну, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів щодо складання проектів відповідних бюджетів на наступний рік:

• встановлюють для розпорядників нижчого рівня граничні обсяги ви­датків із загального фонду бюджету, термін подання проектів кошто­рисів і дають вказівки щодо їх складання;

• розробляють і повідомляють розпорядникам нижчого рівня інші по­казники, яких вони повинні додержуватися відповідно до законодав­ства і які необхідні для правильного визначення видатків у проектах кошторисів;

• забезпечують складання проектів кошторисів на бюджетні програ­ми (функції), що виконуються безпосередньо головними розпоряд­никами.

Головні розпорядники розглядають показники проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх розподілу за еко­номічною класифікацією, повноти надходження доходів, додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до законодавства та складають проекти зведених кошторисів.За проектами зведених кошторисів головні розпорядники формують бюджетні запити, які подаються Мінфіну, Міністерству фінансів Автоном­ної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам для включення до про­ектів відповідних бюджетів у встановленому ними порядку.

Термін розгляду показників проектів кошторисів розпорядників ниж­чого рівня встановлюється головними розпорядниками так, щоб проекти зведених кошторисів могли бути своєчасно оформлені як бюджетні запити. У разі обмеження терміну формування бюджетних запитів головними роз­порядниками Мінфін, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи надають дозвіл головним розпорядникам са­мостійно визначати порядок та обсяг одержання необхідних даних для забез­печення своєчасного формування і подання бюджетних запитів.

Загрузка...

Формування доходної частини спеціального фонду проекту коштори­су здійснюється на підставі розрахунків доходів, які складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний рік.

За основу цих розрахунків беруться такі показники:

• обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахун­кові показники (площа приміщень і вартість обладнання та іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до законодавства;

• прогнозне надходження зборів (обов'язкових платежів) до спеціаль­ного фонду бюджету.

На підставі цих показників визначається сума доходів на наступний рік за кожним джерелом їх надходження з урахуванням конкретних умов ро­боти установи. Під час формування показників, на підставі яких визначають­ся доходи планового періоду, обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує планованому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначе­ному в розрахунку, і повністю відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди.

Під час визначення обсягів видатків розпорядників нижчого рівня го­ловні розпорядники повинні враховувати об'єктивну потребу в коштах кож­ної установи, виходячи з її основних виробничих показників і контингентів, які встановлюються для установ (кількість класів, учнів у школах, ліжок у лікарнях, дітей у дошкільних закладах тощо), обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності погашення дебіторської і кредиторської заборгованості та реалізації окремих програм і намічених заходів щодо ско­рочення витрат у плановому періоді.

102. Особливості планування витрат на капітальний ремонт житлового фонду.

Під капітальним ремонтомбудівля розуміють комплекс ремонто-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій та обладнання будівель у зв’язку з їх фізичним зношенням, руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також поліпшення планування будівлі та благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта.

Витрати на капітальний ремонт плануються у межах амортизаційних відрахувань і складаються із двох частин: обсягу витрат та джерел фінансування.

Обсяг витрат на капітальний ремонт житлового фонду планується з огляду на середньорічну вартість житлового фонду і середній розрахунок відсотків амортизаційних відрахувань. Норми таких відрахувань на капітальний ремонт житлового фонду встановлюються у відсотках до балансової вартості будівель відповідно до класифікації — кам'яні, цегляні, дерев'яні, змішані та ін.

Джерелами фінансування капітального ремонту житлового фонду є доходи від оренди нежитлових приміщень, перевищення доходів над видатками з експлуатації житлового фонду, бюджетні асигнування.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 272 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі. | Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету. | Доходи від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств місцевого господарства. | Управління оборотними коштами підприємств місцевого господарства. | Показники фінансової стійкості і стабільності підприємств місцевого господарства. | Поняття банкрутства та його правове забезпечення. Основні напрями запобігання банкрутства. | Ціноутворення і тарифи у водопост і водовідвед. | Організація фінансів комунальних підприємств та специфіка їх прояву. | Доходи від здачі майна в оренду. Доходи від дооцінки виробничих запасів і готової продукції. Асигнування із бюджету. | Затрати на проведення робіт та послуг в комунальних підприємствах. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Формування собівартості робіт та послуг підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.| Особливості розвитку фінансових відносин в житловому господарстві. Готовність житлового господарства України до роботи в ринкових умовах.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.008 сек.)