Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Читайте также:
  1. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  2. Записка. - Поспешный отъезд. - Прибытие на плато Дальнего Вида.
  3. Пояснения и пояснительная записка
  4. Пояснительная записка
  5. Пояснительная записка
  6. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  7. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф’єва

Виконавський факультет

Кафедра історії музики і фольклору

Укладачі:

Михайлова І. М.

Антонова О. Г.

ІСТОРІЯ світовОЇ музичнОЇ КУЛЬТУРИ

(РОЗДІЛ «іСТОРІЯ зарубіжнОЇ музикИ»)

частина і (перший рік навчання)

ТИПОВА ПРОГРАМА

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.020204 – «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

спеціалізації «Музикознавство» та «Композиція»

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________20__р.

Зав. кафедри

____________ Т. В. Тукова

Підпис Прізвище, ініціали

Проректор з наукової роботи

____________ Т. В. Тукова

Підпис Прізвище, ініціали

 

 

ДОНЕЦЬК – 2012


Типова навчальна програма з дисципліни «Історія світової музичної культури (розділ “Історія зарубіжної музики”)», частина І (перший рік навчання).

Укладачі: канд. мистецтвознавства, в. о. доцента Михайлова Ірина Миколаївна;

канд. мистецтвознавства, доцент Антонова Олена Григорівна

Лектори:канд. мистецтвознавства, в. о. доцента Михайлова І. М.

канд. мистецтвознавства, доцент Антонова О. Г.

Викладачі:канд. мистецтвознавства, в. о. доцента Михайлова І. М.

канд. мистецтвознавства, доцент Антонова О. Г.

 

 


Обсяг курсу – 480 годин (16 кредитів)

з них самостійні – 95 годин.

І–ІV семестри:

практичні – 280 годин

самостійна робота – 64 годин

Всього – 344 годин (11 кредитів);

V–VI семестри:

практичні – 105 годин

самостійна робота – 31 година

Всього – 136 годин (5 кредитів);

Заняття групові

Всі семестри закінчуються іспитом

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна «Історія світової музичної культури (розділ “Історія зарубіжної музики”)» входить до нормативної частини циклу природничо-наукової (фундаментальної) підготовки навчального плану напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Композиція» і циклу професійної і практичної (фахової) підготовки навчального плану напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Музикознавство». У студентів спеціалізацій «Музикознавство», «Композиція» дисципліна «Історія світової музичної культури (розділ “Історія зарубіжної музики”)» викладається в I–VI семестрах в обсязі 16 кредитів, в тому числі 385 аудиторних занять (з них – 194 години лекції, 191 практичні заняття) і 95 годин самостійної роботи.

В І–IV семестрах «Історія світової музичної культури (розділ “Історія зарубіжної музики”) викладається в обсязі 11 кредитів, в тому числі 280 годин аудиторних занять (з них –140 годин лекції, 140 годин практичні заняття) і 64 години самостійної роботи. В V–VI семестрах «Історія світової музичної культури (розділ “Історія зарубіжної музики”) викладається в обсязі 5 кредитів, в тому числі 105 годин аудиторних занять (з них 54 лекції, 51 практичні заняття) і 31 година самостійної роботи. Всі семестри закінчуються іспитом.

Метою даної дисципліни є оволодіння студентами знаннями щодо історичного процесу розвитку зарубіжного музичного мистецтва в його найважливіших явищах від стародавніх часів до сучасності.

Програма зорієнтована на реалізацію ряда конкретних завдань, які мають бути вирішені під час проходження курсу:

- виховання розуміння закономірностей історичного розвитку музичної культури, його своєрідності й особливостей у народів Європи;

- розкриття зв'язків історичного процесу розвитку зарубіжного європейського музичного мистецтва з процесом історичного розвитку суспільства;

- накопичення інформативного та слухового досвіду студентів щодо творчого доробку персоналій світової зарубіжної музичної літератури;

- розкриття й обґрунтування специфіки художнього відображення дійсності в музичному мистецтві і впливу творчості великих композиторів на духовне життя суспільства;

- розкриття питань історичної наступності, відновлення і збагачення змісту музичного мистецтва, його виразних засобів, жанрів і форм;

- ознайомлення (або відновлення відомостей) зі специфікою аналізу музичних творів на примірниках світової зарубіжної музичної культури;

- набуття студентами навичок самостійної роботи з науковою музикознавчою літературою як засобу пробудження у них власного аналітичного мислення.

Все це безпосередньо пов'язане з реалізацією Закону України «Про освіту» та перспективними напрямками національної програми «Освіта – XXI століття».

Предмет навчальної дисципліни «Історія світової музичної культури (розділ «Історія зарубіжної музики»)» включає інформатично-теоретичні і практичні заняття, що стосуються широкого кола питань історії музичного мистецтва Європи, еволюції музичного мистецтва, загального та індивідуального у музиці, аксіології музики.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

- інформацію щодо періодизації музично-історичного процесу, окремих видатних композиторських особистостей та композиторських шкіл європейської музики, еволюцію її найважливіших жанрів;

- основні риси того чи іншого музичного стилю, напрямку, течії і їх конкретні прояви у творчості композиторів (тобто володіти навичками історико-стильового аналізу музичних творів);

- знати необхідний музичний матеріал;

- орієнтуватися в основній музично-історичній та виконавській науковій проблематиці.

Студент повинен вміти:

- пояснювати феномен музики як особливої форми художнього освоєння світу;

- розбиратися у різноманітті художніх картин світу в європейській музичній творчості;

- уявляти особливості різних музичних стилів і засобів музичної виразності, характерних для різних історичних етапів розвитку зарубіжної музики;

- проводити паралелі та аналогії між загальними процесами у розвитку музичного мистецтва різних країн, виявляти сутнісні відмінності між ними;

- впізнавати на слух певне коло музичних творів, що входять до программи курсу;

- складати конспект лекції та виконувати самостійні записи з матеріалів курсу (працювати з біографічними таблицями, схемами, скаладати алгоритм виконавського аналізу певного твору та працювати за ним).

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Історія світової музичної культури (розділ «Історія зарубіжної музики»)» є однією з найважливіших для підготовки бакалаврів. Вона не тільки знайомить їх з інформацією щодо еволюційних процесів в музичному мистецтві, закономірностей розвитку окремих жанрів, особливостей стилю композиторів та змісту конкретних творів, але й виступає фундаментом подальшої професійної діяльності, адже зростання виконавської майстерності музиканта можливе лише на основі опанування необхідного обсягу знань із загальної історії, спектру теоретичних дисциплін, історії світової культури взагалі та музичної культури окремо.

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна «Історія світової музичної культури (розділ “Історія зарубіжної музики”)» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з поточного модульного контролю та підсумкового контролю наприкінці кожного семестру.

Курс «Історія світової музичної культури (розділ “Історія зарубіжної музики”)» включає як лекційні, практичні, так і самостійні заняття. На лекціях викладається основна історико-теоретична інформація та вивчається музичний матеріал. Практичні заняття складаються з перевірки домашніх завдань студентів, підготовки семінарів та аналітичної роботи з музичними творами в аудиторії та самостійно.

Відповідно до учбового плану курс «Історія світової музичної культури (розділ “Історія зарубіжної музики”)» на історико-теоретичному факультеті вивчається протягом шести семестрів (по чотири години на тиждень).

Матеріал подається систематично згідно тематичного плану.

Для закріплення матеріалу, що вивчається в класі, та удосконалення навичок студенти повинні систематично, протягом всього курсу виконувати програму самостійної роботи. Домашні завдання повинні відображати роботу в класі, а тому кожного разу спеціально складаються педагогом.

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ НА І–ІІ СЕМЕСТРИ

Спеціалізації «Музикознавство», «Композиція»

  № з/п Назва теми Види занять і розподіл годин
    Всього Лекц., практичні заняття С/Р Форми контролю
І семестр
1. Первісне музичне мистецтво. Загальна характеристика музичного мистецтва стародавніх цивілізацій (музика народів Азії та Сходу – шумерів /санг-нгигів/, єгиптян, іудеїв)     Опитування
2. Загальна характеристика музичного мистецтва стародавніх цивілізацій (музика народів Сходу – індійців, китайців, японців; музика стародавніх європейців – кельтів, греків)   Опитування, творче завдання  
3. Музична культура і естетика античності: періодизація та загальна характеристика періодів античності; музичне мистецтво стародавніх греків; міфи про музику   Опитування, складання схеми за матеріалами давньогрецьких міфів, вікторина
4. Музична культура і естетика античності: вчені і філософи античності про музику; сутність і функції музичного мистецтва античності; музичні інструменти греків. Музичне мистецтво стародавнього Риму     Опитування  
5. Музична культура західноєвропейського Середньовіччя: історичний фон розвитку музичної культури, періодизація; музика у системі освіти; богословські, наукові та методико-педогогічні знання про музику Опитування, письмова доповідь
6. Музична культура західноєвропейського Середньовіччя: культове одноголосся раннього етапу, церковне та світське багатоголосся та його розквіт, світська професійна музика   Опитування, написання реферату, вікторина
7. Музичне мистецтво епохи Відродження: епоха титанів; зв’язок античності та Відродження; роль музики та її функції, музичні інструменти     Опитування
8. Музичне мистецтво епохи Відродження: поліфонічні школи Нідерландів, Франції, Італії (творчість Г. Дюфаї, Ж. Депре, Й. Окегема, Я. Обрехта, О. Лассо, К. Жанекена, К. Гудімеля, Дж. ді Венози, Дж Палестрини, А. Вілларта, А. Габріеллі). Музика Англії та Німеччини (У. Бьорд, Дж. Фармер, Г. Сакс) Опитування та аналіз музичного твору
9. Музичне мистецтво епохи Відродження: розвиток жанрів та форм вокальної та інструментальної музики   Модульний контроль (контрольна робота, колоквіум)
10. Музична естетика епохи бароко: історичний фон та зміни в музичному мисленні   Опитування
11. Інструментальна музика бароко (органні т а скрипкові школи Італії, органна школа Німеччини, клавірна школа Франції). Творчість А. Кореллі, А. Вівальді, Дж. Фрескобальді, Д. Букстехуде, Ф. Куперена   Опитування
12. Зародження і розвиток опери. Флорентійська камерата. Італійська барокова опера: творчість К. Монтеверді («Орфей», «Коронація Поппеї»), А. Скарлатті («Божевільна Дідона», «Грізельда»), Дж. Перголезі («Служниця-паночка»)   Опитування, підготовка презентації опери (робота з програмоюSony Vega)
13. Французька та англійська барокова опера: творчість Ж.-Б. Люллі («Арміда») та Г. Пьорселла («Дідона та Еней», «Королева фей»). Німецька опера Опитування, підготовка презентації опери, вікторина
14. Й.-С. Бах. Життя та творчість. Значення у світовій музичній культурі   Опитування
15. Органна та клавірна творчість Й.-С. Баха. Інструментальні концерти Опитування, доповідь
16. Вокально-симфонічна спадщина Й.-С. Баха: «Страсті за Матфеєм» BWV 244. Роль хорала у творчості німецького майстра Опитування, складання схеми, письмова доповідь
17. Вокально-симфонічна спадщина Й.-С. Баха: «Висока меса» h-moll BWV 232, «Різдвяна ораторія» BWV 248, вибрані духовні та світські кантати (BWV 21, 106 /«Actus tragicus»/, 211 /«Кавова»/) Опитування, аналіз музичного твору, вікторина
18. Узагальнення отриманного досвіду   Модульний контроль (контрольна робота, колоквіум)
ІІ семестр
1. Музична естетика класицизма: загальна характеристика. Віденська класична школа   Опитування
2. К. В. Глюк та його оперна реформа. Опера «Орфей» Опитування, письмова доповідь
3. К. В. Глюк та його опера «Альцеста»   Опитування  
4. Творча постать Й. Гайдна та його симфонічна спадщина.   Опитування  
5. Ораторії Й. Гайдна «Створення світу» та «Пори року» Опитування, складання схеми, вікторина
6. В. А. Моцарт та його місце в світовій музичній культурі: загальна характеристика творчості   Опитування, складання схеми
7. Симфонічна спадщина В. А. Моцарта та його фортепіанні твори Опитування, доповідь
8. Опера В. А. Моцарта «Дон Жуан»   Опитування
9. Опера В. А. Моцарта «Чарівна флейта» Презентація опери Моцарта. Модульний контроль (контрольна робота, колоквіум), вікторина
10. Життя та творчість Л. Бетховена: загальна характеристика творчості (симфонії 4, 5, 7, 9; фортепіанні /8, 17, 21, 23, 29, 32/ та скрипкові /9/ сонати; опера «Фіделіо») Опитування, письмова доповідь
11. Світ симфоній Л. Бетховена Опитування, письмова доповідь
12. Вокальний цикл «До далекої коханої» та опера «Фіделіо» Л. Бетховен Опитування, складання схеми
13. Музичний романтизм: естетика та стиль. Творчий доробок Ф. Шуберта. Симфонічна спадщина (№ 4, 8, 9). Вокально-симфонічна (меси, Німецький реквієм) та фортепіанна творчість Ф. Шуберта Опитування, напсиання ессе
14. Вокальні цикли «Прекрасна мірошничка» та «Зимовий шлях», збірка «Лебедина пісня» та деякі романси Ф. Шуберта Опитування, складання схеми
15. Німецька романтична опера першої половини ХІХ століття та її жанрові різновиди (творчість Е. Гофмана /«Ундіна»/, Л. Шпора /«Фауст»/, К. М. Вебера /«Вільний стрілець»/, Г. Маршнера /«Вампір»/), Ф. Шуберта Опитування, реферат, вікторина
16. Узагальнення отриманного досвіду   Опитування, письмова доповідь, модульний контроль (контрольна робота, колоквіум)
  Всього  

 


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 157 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тема 9. Музичне мистецтво епохи Відродження: розвиток жанрів та форм вокальної та інструментальної музики (2 год.). | Тема 15. Органна та клавірна творчість Й.-С. Баха. Інструментальні концерти (2 год.). | Тема 11. Світ симфоній Л. Бетховена (2 год.). | Тема 14. Вокальні цикли «Прекрасна мірошничка» та «Зимовий шлях», збірка «Лебедина пісня» та деякі романси Ф. Шуберта (2 год.). |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Автотекст і автозаміна| ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.017 сек.)