Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ПРАКТИКИ

Читайте также:
  1. II. Организация преддипломной практики (стажировки)
  2. III. Правовое положение слушателей в период прохождения преддипломной практики (стажировки)
  3. V. Подведение итогов преддипломной практики (стажировки)
  4. А) Конструкторская часть практики
  5. Анализ судебной практики по уголовному праву.
  6. Аннотация программы производственной практики
  7. Аттестация и подведение итогов практики

Кожний студент отримує індивідуальне завдання для вико­нання на базі практики. Таких завдань може бути 7 у різних варі­антах (крім завдання 1).

Завдання 1

Вивчити складові елементи інфраструктури підприємства. Охарактеризувати загальну організаційну структуру всіх підроз­ділів виробничої інфраструктури на рівні підприємства та цехів. З'ясувати вплив витрат виробничої інфраструктури на кінцеві ре­зультати роботи підприємства.

Завдання 2

Вивчити та описати систему управління ремонтним госпо­дарством.

Варіант 2.1. Організаційно-виробнича структура ремонтного виробництва, структура управління ремонтним господарством. Система (централізована, децентралізована, змішана), ремонтно­го обслуговування.

Варіант 2.2. Система матеріально-технічного забезпечення ре­монтного господарства, рівень централізованого забезпечення зап­частинами. Стан кадрового забезпечення ремонтним персоналом.

Варіант 2.3. Система оплати та мотивації праці. Технічна ба­за ремонтного виробництва (наявність площ, устаткування, рі­вень зносу обладнання).

Завдання З

Вивчити й описати систему управління та організацію забез­печення підприємства технологічним оснащенням.


Варіант 3.1. Організаційно-виробнича структура та структура управління інструментальним виробництвом. Аналітична оцінка техніко-технологічної бази інструментальних цехів, центрально­го інструментального складу.

Варіант 3.2. Система нормування витрат інструментів (вико­навці, види норм), система регулювання запасів інструментів.

Варіант 3.3. Система забезпечення інструментами робочих місць за схемою: ЦІС — цех — дільниця — робоче місце. Систе­ма нормування, оплати та мотивації праці.

Завдання 4

Вивчити та описати системи управління енергетичним забез­печенням підприємства.

Варіант 4.1. Види енергії, які застосовуються на підприємстві, джерела їх надходження. Структура управління та організаційна структура енергетичного господарства. Накреслити відповідну схему.

Варіант 4.2. Методика розрахунку питомих норм витрат ене­ргії на технологічні цілі. Загальний баланс енергоспоживання підприємством усіх видів енергії.

Варіант 4.3. Виявити недоліки в управлінні енергозабезпе­ченням, подати пропозиції щодо поліпшення роботи енергетич­ного господарства.

Завдання 5

Вивчити та описати систему управління транспортним обслу­говуванням виробництва.

Варіант 5.1. Організаційна структура та структура управлін­ня транспортним господарством. Накреслити схему вантажопо­токів і перевезень вантажів.

Варіант 5.2. Проаналізувати величину вантажообороту, що здійснюється власними силами та централізовано — зовнішнім транспортом. Характеристика транспортних засобів (загальнофі-рмових, внутрішньоцехових).

Варіант 5.3. Вивчити систему технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Виявити недоліки в роботі транс­портного господарства та подати пропозиції щодо поліпшення його роботи.
Завдання 6

Вивчити й описати організацію та управління матеріально-технічним забезпеченням.

Варіант 6.1. Система управління МТЗ (підпорядкованість, структурні підрозділи та їх функції). Потоки надходження мате­ріальних ресурсів (постачальники; прямі зв'язки, через біржі, централізоване постачання).

Варіант 6.2. Система приймання, зберігання, обліку руху ма­теріальних ресурсів. Характеристика складської системи: при­значення складів, рівень їх технічного оснащення.

Варіант 6.3. Характеристика системи забезпечення робочих місць матеріалами.

Завдання 7

Вивчити та описати систему інформаційно-комунікаційного забезпечення підприємства.

Варіант 7.1. Вивчити систему інформації, якою користується підприємство, класифікувати її за певними ознаками: економічна, технічна, маркетингова; оглядова, нормативна, законодавча; інша.

Варіант 7.2. Проаналізувати джерела надходження інформа­ції та потоки поширення її на підприємстві. Охарактеризувати наявні інформаційно-технічні, бібліотечні, ліцензійні фонди.

Загрузка...

Варіант 7.3. Вивчити та описати комунікаційну систему під­приємства: засоби зовнішнього та внутрішнього зв'язку; автома­тизовану систему управління; персональні комп'ютери та елект­ронно-обчислювальні центри.

Кожне індивідуальне завдання додатково конкретизується ви­кладачем залежно від галузевої належності, потужності та інших особливостей підприємства — бази практики.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ

1. Управління виробничою інфраструктурою / За ред. М. А. Бєлова. —
К.: Укртиппроект, 1997. —208 с.

2. Белов Н. А., Шумихин С. Н. Зффективность ремонта и модернизации
оборудования легкой промьішленности. —К.: Техника, 1990.

3. Орешин В. П. Планирование производственной инфраструктурьі. —
М.: Зкономика, 1986. — 143 с.

4. Семенов В. М. Организация и планирование вспомогательньїх цехов. —
М.:Внсш. шк., 1986. — 205 с.

5. Покропивний С. Ф. Зффективность ремонта машин. — К.: Техника,
1975. —254 с.

6. Економіка виробничого підприємства / За ред. акад. АІН України,
проф. І. М. Петровича. —Львів: Оксарт, 1996. —406 с.

7. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивно-
го. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.

8. Обеспечение материальньїми ресурсами и коммерческая деятель-
ность предприятий / Под ред. Ф. П. Весимонина. — Минск: Вьіш. шк.,
1991. —270 с.

9. Осипова Л. В., Синяева И. М. Основи коммерческой деятельности.
Учебник. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. —275 с.

 

10. Организация, планирование и управление деятельностью промьіш-
ленного предприятия / Под ред. С. М. Бухало. — К.: Вьісш. шк., 1989. — 470 с.

11. Шевчук І. А. Формування інфраструктури ринку засобів виробницт­
ва: Автореф. дис. — К.: КНЕУ, 1994. — 25 с.

12. Меленхан В. Г, Багиев Г. А., Полянский В. А. Организация и планиро­
вание енергохозяйства промьішленньїх предприятий. —Л.: Знергоатомиз-
дат, 1988.—222 с.

13. Фирон Харольд Е., Линдерс Майкл Р. Управление снабжением и за­
пасами. ЛОГИСТИКА. — СПб., 1999. — 757 с.

14. Вальтух К. К. Информационная теория стоимости. — Новосибирск:
Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1996. —413с.

15. Корнеев И. К, Машурцев В. А. Информационньїе технологии в
управлений. — М.: ИНФРА-М. — 2001. — 158с.

16. Годин В. В., Корнеев И. К. Информационное обеспечение управлен-
ческой деятельности. — М.: Мастерство; Вьісш. шк., 2001. — 240 с.

17. Годин В. В. Управление информационньїми ресурсами: Модульная
программа для менеджеров. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 432 с.

18. Гительман Л. Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам реорганиза-
ции и консультантам по управленню. Учеб. пособие. — М.: Дело 1999. —
496 с.


 


ПОЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................. З

I. Навчальна програма............................................................................................ 4

II. Навчально-методичне забезпечення кожної теми дисципліни. 8

Тема 1. Інфраструктура в системі виробництва......................................... 8

Тема 2. Управління системою

ремонтно-технічного обслуговування виробництва ... 16

Тема 3. Управління системою забезпечення виробництва

технологічним оснащенням........................................................... 27

Тема 4. Управління системою енергетичного забезпечення

підприємства..................................................................................... 39

Тема 5. Управління системою транспортного

обслуговування виробництва....................................................... 52

Тема 6. Управління системою матеріально-технічного

забезпечення підприємства........................................................... 65

Тема 7. Управління системою

інформаційно-комунікаційного забезпечення.......................... 87


Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 96 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.01 сек.)