Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оптикалық талдау әдісі

Читайте также:
  1. Ағынды гидрографын канондық жіктеу әдісімен моделдеу
  2. Банктегі талдау және қаржылық есеп» пәні бойынша семестраралық тапсырмалар.
  3. В.П.Образцов және Н.Д.Стражеско әдісі бойынша терең сырғымалы пальпация
  4. Дәріс. Құралда болу уақыты бойынша сұйық таралуы. Ағын құрылымын индикаторлы зерттеу әдісі.
  5. Жерасты шаймалау әдісімен өнім өндіру
  6. Манипуляция- Жүрекке перкуссия жасау әдісін жасап көрсетіңіз.
  7. Оғам. Философиялық талдаудың негізі

748. Оптикалық талдау әдістеріне жатпайды:

* Полярография.

* +Поляриметрия.

* Спектрофотометрия.

D) Нефелометрия.

* Рефрактометрия.

 

749. Молекулярлық анализдің оптикалық әдісінде өлшенетін параметр:

* Потенциал.

* Ток күші.

* Ток мөлшері.

* Меншікті электрөткізгіштік.

* +Оптикалық тығыздық .

 

750. Толқын ұзындықтары бірдей жарық ағынын алу үшін қолданады:

* Фотоэлемент.

* Детектор.

* Құтылар.

D) + Монохроматор.

* Кулонометр.

 

751. Концентрациясы белгісіз ерітіндінің оптикалық тығыздығын есептейді:

 

 

*+

D) .

*

752. Оптикалық тығыздықтың өлшем бірлігі:

* .

* .

* .

D) .

* +Өлшемсіз шама.

 

753. Боялған қосылыстарды зерттейтін спектр бөлігі:

*+ Көрінетін, +

* Ультракүлгін,

D) Инфрақызыл,

* Спектрдің барлық бөлігінде.

 

754. Түссіз қосылыстарды зерттейтін спектр бөлігі:

* Көрінетін ауданда,

* Ультракүлгін,

D) +Инфрақызыл,

* Спектрдің барлық бөлігінде.

 

755. Ертіндінің оптикалық тығыздығы дегеніміз:

* +Ерітіндінің жарық ағынын жұту қабілеті.

* Ерiтiндiнiң жарық ағынын ығыстыру қабiлетi.

* Ерiтiндiнiң жарық ағынын шашырату қабiлетi.

D) Жарыі ағыны ерiтiндiсi арқылы сынуы.

* Ерiтiндiнiң жарық ағынын өткiзу қабiлетi.

 

756. Калориметрия әдісі негізделген:

* +Зерттелетін боялған ерітінді түсінің қарқындылығын концентрациясы белгілі боялған стандарт

ерітіндісінің қарқындылығымен салыстыруға.

* Түссіз суспензиямен жұтылған жарықтың мөлшерін өлшеуге.

* Ерітіндідегі тұнба бөлшектерінің жарықты шашырату немесе шағылысу құбылысына.
D) Белгілі толқын ұзындығында жұтылған спектрді анықтауға.
* Ерітінді бояуының түстерiн салыстыруға.

 

757. Жұтылу спектрі:

* Оптикалық жұтылу мен концентрация арасындағы қисықтық байланыс.

* +Оптикалық жұтылу мен толқын ұзындығы арасындағы қисықтық байланыс.+

* Оптикалық жұтылу мен түсетін жарықтың интенсивтілігі арасындағы қисықтық байланыс.

D) Молярлық жұтылу мен толқын ұзындығы арасы ндағы қисықтық байланыс.

* Молярлық жұтылу мен концентрация арасындағы қисықтық байланыс.

 

758. Ерітінді бояуы түсінің қарқындылығын өлшеуге негізделген анализ әдісі:

* +Фотоколометрия.

* Гравиметрия.

* Амперометрия.

D) Кулонометрия.

* Потенциометрия.

 

759. Фотометриялық анықтауларда буферлік ерітінді қажет:

* +Орта рН –ы мәнінің тұрақтылығын сақтауға.

* Орта рН-ын төмендетуге.

* Орта рН-ын жоғарылатуға.D) Ерiтiндiнi түссiздендiруге.

* Ерiтiндiнiң электрөткiзгiштiгiн арттыруға.

 

760. Спектроскопиялық анализде ерітіндінің спектрлік сипаттамасы қажет:

* Талданатын ерітіндінің коцентрациясын анықтауға.+

* Кюветаны таңдап алуға.

* Ерiткiштiң табиғатын анықтауға.

D) Сiңiрудің молярлық коэффициентiн есептеуге.

* Жарық фильтрiн таңдап алуға

 

761. Спектрофотоколориметрияда қолданылатын жарық ағындары:

* + Монохроматты.

* Ультракүлгiн аудандағы.

* Рентген сәулелерi.

D) Кез-келген.

* Полихроматты.

 

762. Фотоколориметрияда жарықсүзгіштер қажет:

* Электромагнитті сәлулеленудің табиғатын білу үшін.

* Кванттық ауысулардың ықтималдылығын білу үшін.

* Энергия деңгейінің өмір сүру уақытын анықтау үшін.

D) +Жоғары спектаралды аймақтағы жарық бөлігін анықтау үшін.

* Спектр белгілеп отыр тын экпозицины білу үшін.

 

763. Фотоколориметрияда жарықсүзгіштерді қолданады:

Загрузка...

* Анықтау сезгіштігін арттыру үшін.

* Жарық ағынын әлсірету үшін.

* Жарық ағынын күшейту үшін.

D) +Анықтайтын зат жұтатын жарық спектрінің бөлігін бөліп алу үшін.

* Анықтайтын зат шашырататын жарық спектрін алу үшін.

 

764. Фотоколориметрдің негізгі түйіндерінің орналасу реті:

* детектор → жарықсүзгіш → кювета → сәуле шығару көзі.

* сәуле шығару көзі → кювета → детектор → жарықсүзгіш.

* сәуле шығару көзі → детектор→ кювета → жарықсүзгіш.

D) + сәуле шығару көзі → жарықсүзгіш → кювета → детектор.

* Негізгі түйіндердің орналасу ретінде белгілі бір заңдылық жоқ.

 

765. Негізгі жарық жұтылу заңы сақталуының басты шарты:

* + мәндерінің C мәніне тәулсіздігі.

* мәндерінің C мәніне пропорцианалды тәуелділігі.

* мәнінің концентрацияға тәуелсіздігі.

D) мәнінің λ тәуелділігі.

* мәнінің λ тәуелділігі.

 

766. Ерітінді бояуы түсінің қарқындылығының боялған заттың мөлшері арасындағы тәуелділік негізделген:

* Илькович теңдеуіне.

* Вант- Гофф заңына.

* +Бугер –Ламберт – Бер заңына.+

D) Ом заңына.

* Нернст теңдеуіне

 

767. Ерітіндідегі боялған зат мөлшерінің оның бояуы түсінің қарқындылығы арасындағы тәуелділікті сипаттайтын теңдеу:

* +

*

*

D)

*

 

768. Ерітіндінің оптикалық тығыздығын өрнектейтін қатынас:

* .

* .

*+ .

D) .

* .

 

769. Оптикалық тығыздық пен өткізу T шамалары арасындағы байланыс:

*

*

*.

D).

* + .

770. Фотометрияның теориялық негізін құрайтын жарық жұтылудың Бугер-Ламберт-Бер заңының өрнегі:

* +

*

*

D)

*

771. Монохроматты сәуле ағынын жұтатын ерітіндінің құрамы белгісіз болғанда концентрацияны пайызбен есептеудегі жұтылудың үлесті коэффициенті

*+ .

* .

* .

D) λ.

* D.

772. Жұтылудың молярлық коэффициентінің физикалық мәні:

* Қабат қалыңдығы 1 см 100 мл ерітіндіде 1 г еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

* +Қабат қалыңдығы 1 см концентрациясы 1 моль/л ерітіндінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 10 см 100 мл ерітіндідегі 1 г еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 10 см концентрациясы 1 моль/л ерітіндінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 1 см 100 мл ерітіндіде 1моль еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

 

773. Жұтылудың үлесті коэффициентінің физикалық мәні:

* +Қабат қалыңдығы 1 см 100 мл ерітіндіде 1 г еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 1 см концентрациясы 1 моль/л ерітіндінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 10 см 100 мл ерітіндіде 1 г еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

D) Қабат қалыңдығы 10 см концентрациясы 1 моль/л ерітіндінің оптикалық тығыздығы.

* Қабат қалыңдығы 1 см 100 мл ерітіндіде 1моль еріген зат ерітіндісінің оптикалық тығыздығы.

 

774. Оптикалық тығыздықты есептейтін формула:

*

*

*+

D)

*

 

775. Фотоэлектроколориметриялық талдауда Cu2+ ионын анықтайтын реакция:

* .

*.

* +.

*

* .

 

776. Молярлық концентрациясы 0,1моль/л, оптикалық тығыздық 0,86 және қалыңдығы 1см ерітіндінің жұтылуының молярлық коэффиценті:

* 86.

* 0,86.

* + 8,6.

D) 0,086.

* 1 .

 

777. Спектрофотометриялық талдауда қолданатын құрал:

* Полярограф.

* Хроматограф.

* Кулонометр.

D) + Спектрофотометр.

* Кондуктометр.

Кулонометрия

778. Кулонометриялық талдауда қолданатын құрал:

* Полярограф.

* Хроматограф.

* +Кулонометр.

D) Спектрофотометр.

* Кондуктометр.

779. Кулонометриялық талдау әдісі негізделген физика – химиялық процесс:

* Электролиз.+

* Диссоциация.

* Ерітінділердің электрөткізгіштігі.

D) Сорбция.

* Экстракция.

780. Кулонометрия әдісінде өлшенетін шама:

* Ток күші.

* Кернеу.

* Толқын биіктігі.

* + Электр мөлшері.

* Оптикалық тығыздық.

 

781. Кулонометрия әдісі негізделген:

* Зерттелетін боялған ерітінді түсінің қарқындылығын концентрациясы белгілі боялған стандарт ерітінді түсінің қарқындылығы мен салыстыруға.

* Түссіз суспенциямен жұтылған жарықтың мөлшерін өлшеуге.

* Ерітіндідегі тұнба бөлшектерінің жарықты шашырату немесе шағылысу құбылысына.
D) Сыртан берілген кернеу әсерінен электродта жүрген тотығу немесе тотықсыздану

процесі нәтижесінде түзілген ток күшін өлшеуге.

* +Электролиз кезінде тотығу немесе тотықсыздану процесіне жұмсалған ток күшін

өлшеуге.

782. Ерітінді арқылы өткен электр мөлшерін анықтау үшін «ток күшінің уақытқа көбейтіндісі» қолданылатын әдіс:

* Тұрақты токтағы кулонометрия.+

* Потенциометрия.

D) Тұрақты температурадағы кулонометрия.

* Керi кулонометрия.

* Тұрақты потенциалдағы кулонометрияда.

783. Кулонометрия әдісінде электр тогының әсерінен тотыққан немесе тотықсызданған заттың массасын есептейтін формула:

*+ .

* .

* .

D)

*

 

784. Кулонометриялық талдау әдісіндегі графикалық тәуелділік:

* Жұту спектрінің ерітіндінің жұту қабаты мен толқын ұзындығына.

* Жұмыс электроды потенциалының титрант көлеміне.

* Шекті диффузиялық токтың ерітінді концентрациясына.

* Ерітіндінің электрөткізгіштігінің титрант көлеміне.

* + Электр тоғы мөлшерінің титрант көлеміне.

 

785. Кулонометриялық талдауда тұрақты потенциалда ерітіндіден өткен электр тогының мөлшерін анықтау үшін қолданады:

* + Ток күшінің уақытқа көбейтіндісі.

* Ток күшінің уақытқа қатынасы.

* Ток күшінің потенциалмен көбейтіндісі.

D) Уақыт бойынша ток күшінің көбейтіндісі.

* Уақыт бойынша ток күшін интегралдау.

 

786. Ток бойынша шығымы 100% болатын электрохимиялық тотықсыздану (тотығу) барысында анализденетін зат толық бөлінуге қажетті электр тогын өлшеуге негізделген электрохимиялық әдіс:

* +Кулонометрия.

* Аперометрия.

* Полярография.

D) Потенциометрия.

* Кондуктомерия.

 

787. Кулонометриялық талдау әдісінде тоқтың шығымы болу керек (%):

* 20.

* 10.

* 50.

D) 40.

* +100.


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 606 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.021 сек.)