Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кафедра європейської інтеграції

Читайте также:
  1. Економічної інтеграції та її розвиток в сучасних умовах
  2. КАФЕДРА БИОФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ
  3. Кафедра детских болезней № 1
  4. Кафедра меңгерушісі Адилова К.А.
  5. Кафедра міжнародної економіки
  6. Кафедра общей физики

Факультет мiжнародної економiки i менеджменту

 

 

Індивідуальна робота

З дисципліни:

«Європейська інтеграція»

на тему:

«Соціально-економічна модель Іспанії»

 

Виконала: студентка

8 групи, 4 курсу, 6503

Прилипко Н.С.

 

Перевірив: Федірко О.А.

Київ 2013

План

 

Розділ I. Позиції країни у провідних світових рейтингах (за останні п’ять років):

1.1. Місце країни за рейтингом «Global competitivness index» (Світовий економічний форум).

1.2. Місце країни за рейтингом «Doing business» (Світовий банк)

1.3. Місце країни за рейтингом «Human Development Index» (ООН)

1.4. Місце країни за рейтингом «Corruption Perceptions Index» (Transparency international).

1.5. Висновок.

Розділ II. Позиції країни в економіці ЄС (за останні п’ять – десять років):

2.1. Порівняльний аналіз обсягу та динаміки ВВП країни із середнім по ЄС.

2.2. Аналіз ВВП на душу населення країни та у відсотках від середнього по ЄС.

2.3. Аналіз структури ВВП країни за секторами та субсекторами економічної діяльності.

2.4. Аналіз динаміки та структури експорту країни (в тому числі – частка всередині ЄС).

2.5. Аналіз динаміки та структури імпорту країни (в тому числі – частка всередині ЄС).

2.6. Розрахунок індексу Белли Баласси «Revealed Comparative Advantage» за основними статтями експорту та імпорту країни.

2.7. Аналіз міжнародної інвестиційної діяльності країни.

2.8. Аналіз структури, динаміки, причин виникнення і наслідків збільшення / зменшення зовнішньої заборгованості країни.

2.8. Аналіз показників зайнятості і безробіття та співставлення їх із середніми показниками по ЄС.

2.9. Аналіз темпів інфляції та співставлення із середнім показником по ЄС.

2.10. Аналіз дефіциту державного бюджету (у млн. євро та % від ВВП).

2.11. Висновок

Розділ III. Розробка матриці SWOT-аналізу. Обґрунтування рекомендацій з вдосконалення стратегії економічного розвитку країни.

3.1. Аналіз внутрішніх сильних (strengths) і слабких (weaknesses) сторін економічної та соціальної моделей розвитку країни.

3.2. Аналіз зовнішніх можливостей (opportunities) та загроз (threats) для економічного та соціального розвитку країни.

3.3. Складання матриці SWOT-аналізу з обґрунтуванням рекомендацій щодо:

Розділ I. Позиції країни у провідних світових рейтингах (за останні п'ять років)


1.1 Місце країни за рейтингом «Global competitivness index» (Світовий економічний форум) 2008-2014

  2008–2009 2009–2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Місце у світі (з поміж 134 країн)
Оцінка 4.72 4.59 4.49 4.54 4.60 4.57

 

 

1.2 Місце країни за рейтингом «Doing business» (Світовий банк) за 2013 рік

Рік
Позиція країни (із 185 країн)

 

1.3 Місце країни за рейтингом «Human Development Index» (ООН)

1.4 Місце країни за рейтингом «Corruption Perceptions Index» (Transparency international), 2012 рік

 
Місце у світі (зі 182 країн)
Оцінка

 

1.5 Висновок

Якщо аналізувати конкурентоспроможність країни за рейтингом «Global competitivness index», то за даними звіту 2011-2012 року Іспанія зайняла 36 місце з-поміж 139 країн світу, за даними звіту на наступний рік, тобто 2012-2013, позиція не змінилася.

Рейтинг Німеччини за критерієм «Doing business»,характеризує країну з точки зору легкості запровадження i ведення бізнесу в цій країні..Згідно звіту Світового банку Іспанія у 2013 році займає 44 позицію зі 189 країн, що свідчить про помірно-сприятливий клімат для ведення бізнесу у країні. У 2014 році передбачається зниження позиції країни за рейтингом до 52 сходинки, але це не є критичним для економіки країни та для розвитку бізнесу у ній.

Рейтинг «Human Development Index»показує рівень розвитку людського потенціалу. Згідно статистичних даних, Іспанія посідає 23 місце серед 186 країн у світі. Показник є досить високим, що вказує на високий рівень людського потенціалу.

Показник «Corruption Perceptions Index»показує рейтинг країн за сприйняттям корупції аналітиками i підприємцями. Знову ж таки Іспанія має середні показники по цьому критерію в Європі, займаючи 23 у 2012 місце серед 174 країн світу. Аналізуючи загалом показники за 5 років, можна зробити висновок, що позиція Іспанії за цим рейтингом залишається по суті на стабільному рівні, коливаючись на рівні 23 місця.

Розділ II. Позиції країни в економіці ЄС (за останні п'ять - десять років)


2.1 Порівняльний аналіз обсягу та динаміки ВВП країни із середнім по ЄС

Динаміка ВВПв Іспанії та ЄС в цілому, %

 
Іспанія 0,9 -3,7 -0,3 0,4 -1,4
ЄС 0.27 -4.28 -0,2 1.53 0,3

 

Обсяг ВВП в Іспанії та ЄС в цілому, млн. дол. США

 
Іспанія 1583,40 1460,25 1 409,94 1444,95
ЄС 13061,13 12455,979 12057,572 13075,79 13194,82

 

Згідно статистичної інформації про ВВП у Іспанії та в середньому по ЄС за останні п’ять років, можна зробити висновок, що Іспанія є високорозвиненою країною із стабільною та сильною економікою. Тому доказ є показники динаміки, які приблизно відповідають тому ж рівню розвитку по ЄС.

2.2 Аналіз ВВП на душу населення країни та у відсотках від середнього по ЄС
Index (EU-28 = 100)

 

 
Дол. США
% від середнього по ЄС

 

2.3 Аналіз структури ВВП країни за секторами та субсекторами економічної діяльності

Структура ВВП Іспанії поділяється за такими секторами як сільське господарство, промисловість та послуги. Проаналізуємо дані структури ВВП за три роки, %

 
Сільське господарство 3,4 3,1 3,3
Промисловість 26,9 25,4 24,2
Паливо і продукція гірничодобувної промисловості 69,9 70,5 72,6

 

Згідно даних за три роки частка даних секторів у ВВП Іспанії змінюється. Бачимо зменшення частки сільського господарства на 0,1% починаючи з 2010 р., проте зниження частки промисловості на 2,7% у 2012 році порівняно з показником 2010 р., частка ж послуг підвищилась на 2,7% у 2012 порівняно з 2010.

2.4 Аналіз динаміки та структури експорту країни (в тому числі - частка всередині ЄС)

 
Іспанія 288,217 250,642 322,717 336,007 347,401
ЄС 5,172,802 4,355,963 5,040,260 5,567,491 5,817,019
% 5,6 5,8 6,4 6,0 6,0


2.5 Аналіз динаміки та структури імпорту країни (в тому числі - частка всередині ЄС)

 
Іспанія 351,497 270,339 308,708 333,707 328,342  
ЄС 5,172,802 4,355,963 5,040,260 5,567,491 5,817,019
% 6,8 6,2 6,1 6,0 5,7


2.6 Розрахунок індексу Белли Баласси «Revealed Comparative Advantage» за основними статтями експорту та імпорту країни.

Щоб розрахувати індекс Белли Баласси, необхідно визначити товари, які найбільше експортує Іспанія. Згідно даних експорту країни за секторами в дол. США, можна зробити висновок, що Іспанія найбільше експортує автомобілі, устаткування та продукти хімічної промисловості.

RCA = (Хij / Хrj) / (Хis / Хrs),

Де Xij – рівень імпорту/експорту галузі в країні;

Xrj – рівень імпорту/експорту країни;

Xis – рівень імпорту/експорту галузі в світі;

Xrs – рівень імпорту/експорту світу

 

Експорт Іспанії в грошовому вираженні по статтям балансу, млн.дол. США.

 
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби 26011,2 30475,5 25120,2
Нафтові масла, крім сирих 10119,0 15653,1 17097,9
Лікарські препарати 9506,6 9059,6 8936,5
Цитрусові фрукти,свіжі або сушені 3386,7 3461,0 3494,6
Вина виноградні,натуральні,включаючи кріплені 2495,2 3088,9 3300,5

Джерело: http://comtrade.un.org/pb/CountryPagesNew.aspx?y=2012

 

Імпорт Іспанії в грошовому вираженні по статтям балансу, млн.дол. США.

 
Нафта і нафтопродукти 30132,8 40778,9 46232,3
Частини та приладдя моторних транспортних засобів 14786,4 17645,1 14822,9
Нафтові гази і інші вуглеводні у газоподібному стані 11160,6 13970,9 14515,7
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби 11608,9 13687,3 10072,3
Лікарські препарати 11567,3 11511,3 10962,1

Джерело: http://comtrade.un.org/pb/CountryPagesNew.aspx?y=2012

Експорт та імпорт світу, млн.дол.США

 
Експорт світу 15,283,000 18,319,000 18,401,000
Імпорт світу 15,503,000 18,499,000 18,601,000

Джерело: http://wto.org

Експорт світу в галузях промисловості, млн.дол.США

 
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби 1,091,580 1,284,494 1,295,297
Нафтові масла, крім сирих 2 345,511 3,223,909 3,374,854
Лікарські препарати 462,987 505,208 507,759
Цитрусові фрукти,свіжі або сушені 1,12298 1,36095 1,37546
Вина виноградні,натуральні, включаючи кріплені 1,019,21 1,236,74 1,252,79

Джерело: http://wto.org

 

Імпорт світу в галузях промисловості, млн.дол.США

 
Нафта і нафтопродукти 3,124,772 4,174,015 4,245,137
Частини та приладдя моторних транспортних засобів 5,335,726 6,037,914 6,017,673
Нафтові гази і інші у газоподібному стані 2,402,557 3,262,659 3,388,917
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби 1,110,654 1,306,938 1,317,931
Лікарські препарати 473,420 522,580 516,529

Джерело: http://wto.org
Розрахунок експорту за індексом Белли Беласси.


Дата добавления: 2015-10-23; просмотров: 369 | Нарушение авторских прав


 

 

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Продолжительность: 14 ночей / 15 дней| Учебный год Введение

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.063 сек.)