Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправа 7. Зредагуйте словосполучення. Укажіть терміносполуки і поясніть їх значення.

Читайте также:
  1. Вправа 12.Проаналізуйте подані нижче пари речень і випишіть англійські засоби вираження поради, рекомендаціївиконувати або не виконувати дію.
  2. Вправа 3. Побудуйте речення.
  3. Вправа 4. Створення запиту на вибірку
  4. Вправа 4.(Робота в парах). Прочитайте розмову між службовцем компанії і його приятелем, який працював у ній раніше, вживаючи дієслова у дужках у правильній формі.
  5. Вправа 6. (Робота в парах). Доберіть твердження у частині В до тверджень у частиніА.
  6. Вправа 6. Створення підсумкового запиту
  7. Вправа 7. (Робота в парах). Доберіть закінчення речення у частині В до його початку у частині А.

Практична робота №3

Тема. Загальнонаукова і вузькоспеціальна термінологія. Терміни та їх місце в

Професійному мовленні.

Мета:закріпити знання студентів прозагальнонаукову і спеціальну термінологію в професійному мовленні, поняття «термін» та його місце в професійному мовленні; розвивати вміння знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні загальнонаукову та вузькоспеціальну термінологію; користуватися термінологічними словниками та довідковою літературою; розвивати логічне мислення, пам’ять, формувати вміння використовувати здобуті знання на практиці.

 

 

План

1. Загальнонаукова і вузькоспеціальна термінологія, виробничо-професійна, науково-термінологічна лексика.

2. Структурні моделі термінів.

3. Професіоналізми.

4. Галузева термінологія.

 

ХІД УРОКУ

Виконання вправ.

Вправа 1. З фахової літератури (монографій, статей, періодичних, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5-6 речень).

Взірцем якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

Вправа 2. Пригадайте й запишіть 20 іншомовних термінів вашого майбутнього фаху, поясніть їх значення. Чи е українські відповідники до цих термінів?

Вправа 3. Визначте спосіб творення термінів і їхню будову. г Гарантований прибуток, інвестиція, конкуренція, індексація, температура ринку, формат перемовин, безафіксний, поняття авторського права, комунікативна лакуна, текстовий редактор.

Вправа 4. Випишіть зі словника фахових термінів 10 понять, запишіть їх стислу дефініцію, визначте структуру та спосіб їх творення.

Вправа 5. Доведіть, що слово «філософія» не є терміном. Назвіть відомі вам словосполучення із цим словом. У разі потреби послуговуйтесь довідковою літературою.

Вправа 6. Перекладіть українською мовою терміни. Послуговуючись термінологічним словником, з'ясуйте значення виділених слів.

Деление (действие), деление (на части, шкалы), извлекать корень, обильный, отклонение (результат), отклонение (действие), зеркальное отображение, отображение (воспроизведение), получать (о результате), получать (добывать), получать (о значении, форме), счет (действие), счет (вычисление), азотноватистокислый, загуститель, конгломерат, емкость, заблуждение, лишение, обременение, юрисдикция.

Вправа 7. Зредагуйте словосполучення. Укажіть терміносполуки і поясніть їх значення.

Штриховка геометричної фігури, друкувати текст врозрядку, штамповка деталей, включити світло, стержень економічної політики, по ліву сторону, залишитися в стороні, з усіх сторін, на всі чотири сторони, протирічить програмі, прийти до себе, згортання крові, перебувати в лікарні, скрипічний ключ, іншими словами, справа в тому, вирішувати задачу, в самий раз, органи самоуправління, втратити свідомість, розписатися у відомостях, користуватися льготами, відпала необхідність, в силу закону, в силу обставин, в строгому смислі слова, вступати в силу, залишаємо за собою право, немає смислу, попереджати хворобу, служити підставою, у протилежність, у цьому відношенні, це не має відношення до справи, це не рахується, явна помилка.
Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 395 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Why does Coin want me dead now?» I ask. 7 страница| Роботу перевірив

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)